Novinky

Dotace na půjčky pro veřejný sektor při přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku

11.07.2023

Úvěrový nástroj pro veřejný sektor (PSLF) je třetím pilířem mechanismu spravedlivé transformace. Cílem nástroje je mobilizovat dodatečné investice pro subjekty veřejného sektoru v nejvíce postižených regionech Evropy při přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku, což zahrnuje poskytnutí dotace až ve výši 25 % na půjčky od Evropské investiční banky. V České republice mezi způsobilé regiony patří Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Pro podání žádosti o dotaci by žadatelé měli předložit návrh v rámci jedné z následujících výzev:

JTM-2022-2025-PSLF-STANDALONE-PROJECTS (Odkaz)

Výzva pro samostatné projekty s úvěrem od EIB nebo některého z jejích finančních zprostředkovatelů. Úvěry na financování jednoho investičního projektu. – Úvěry poskytnuté EIB (přímý úvěr ve výši nejméně 12,5 milionu EUR). Úvěry poskytnuté jedním z finančních zprostředkovatelů EIB (zprostředkovaný úvěr ve výši nejméně 3 milionů EUR).

JTM-2022-2025-PSLF-PUBLIC-SECTOR-LOAN-FACILITY-CALL (Odkaz)

Výzva pro soubor více projektů s rámcovým úvěrem EIB. Rámcové úvěry musí poskytovat přímo EIB (nikoli finanční zprostředkovatel) a mohou být dvojího druhu: standardní rámcové úvěry – pokud je žadatel o grant jediným příjemcem souboru projektů a koordinované rámcové půjčky – pokud žadatel o grant působí jako koordinátor souboru projektů jménem ostatních příjemců a převádí finanční podporu třetím stranám. Celková požadovaná částka rámcové půjčky by měla být vyšší než 12,5 milionu EUR.

Způsobilí žadatelé:

Právnické osoby (veřejné subjekty nebo soukromé subjekty pověřené poskytováním veřejné služby) se sídlem v členském státě EU.

Příklady podporovaných projektů:

 • investice do obnovitelných zdrojů energie a ekologické a udržitelné mobility
 • podpora zeleného vodíku
 • účinné sítě dálkového vytápění
 • veřejný výzkum
 • digitalizace
 • environmentální infrastruktura pro inteligentní nakládání s odpady a vodou
 • udržitelná energie, energetická účinnost a integrační opatření
 • renovace a přestavby budov
 • obnova a regenerace měst
 • přechod na oběhové hospodářství
 • obnova a dekontaminace půdy a ekosystémů s ohledem na
 • zvyšování a rekvalifikace, odborná příprava
 • sociální infrastruktura, včetně pečovatelských zařízení a sociálního bydlení

Výše dotace:

Úspěšným žadatelům bude Evropskou komisí udělena dotace. Výše dotace je stanovena jako procento z půjčky: 15 % nebo 25 %, pokud se projekt nachází v méně rozvinutém regionu. Půjčky přímo od Evropské investiční banky (EIB) by měly činit nejméně 12 500 000 EUR. EIB obvykle hradí až 50 % celkových nákladů na projekt, projekty by proto měly činit nejméně 25 000 000 EUR. Půjčky požadované prostřednictvím finančních zprostředkovatelů EIB by měly činit nejméně 3 000 000 EUR u rámcových půjček.

Délka projektu:

Délka projektu by se měla obvykle pohybovat v rozmezí 24 až 60 měsíců. V řádně odůvodněných případech mohou být přijaty projekty s delší dobou trvání. Prodloužení je možné, pokud je řádně odůvodněno.

Uzávěrky:

20. září 2023, 17:00

17. ledna 2024, 17:00

17. dubna 2024, 17:00

19. září 2024, 17:00

16. ledna 2025, 17:00

15. dubna 2025, 17:00

11. září 2025, 17:00

Odkaz na programový dokument

Zpět na výpis novinek