Novinky

Evropský rok dovedností 2023

26.10.2022

Evropská komise přijala návrh na vyhlášení roku 2023 Evropským rokem dovedností, který má vést k posílení konkurenceschopnosti, participace a talentů s cílem dát celoživotnímu učení nový impuls:

– formou investic do odborné přípravy a prohlubování dovedností s cílem využít potenciál pracovní síly v EU a podpořit lidi při přechodu mezi zaměstnáními;

zajištěním dovedností, které odpovídají potřebám trhu práce (včetně spolupráce se sociálními partnery a podniky);

– sladěním očekávání a dovednosti lidí s příležitostmi na trhu práce, zvláště v případě ekologické a digitální transformace a ekonomického oživení, se zvláštním důrazem na aktivaci většího počtu lidí pro trh práce (zejména žen a mladých lidí, především těch, kteří nejsou zaměstnaní a neúčastní se vzdělávání nebo odborné přípravy);

– přilákáním lidi ze třetích zemí s dovednostmi, které EU potřebuje (včetně posílení příležitostí ke vzdělávání, mobility a usnadněním uznávání kvalifikací).

Pro splnění těchto cílů bude Evropská komise podporovat příležitosti k prohlubování dovedností a změně kvalifikace, možností financování v souladu s evropskými iniciativami ve vzdělávání – pořádáním akcí a osvětových kampaní na podporu vzájemného učení partnerů při prohlubování dovedností a změně kvalifikace; rozvojem nástrojů pro získávání poznatků o dovednostech a propagací pomůcek a nástrojů pro zvýšení transparentnosti a snazší uznávání kvalifikací, včetně těch získaných mimo EU).

Finanční podpora dovedností v nástrojích EU:

 • Evropský sociální fond plus (ESF+), disponující 99 mld. EUR na období 2021–2027 jako hlavní nástroj EU k podpoře investic do lidí;
 • Nástroj pro oživení a odolnost (RRF), podporující reformy a investice členských států též v oblasti dovedností a pracovních míst. V Národních plánech pro oživení a odolnost, dosud schválených Evropskou komisí a Rada EU, je asi 20 % sociálních výdajů určeno na zaměstnanost a dovednosti;
 • Program Digitální Evropa (celkem 580 mil. EUR je určeno na rozvoj pokročilých digitálních dovedností; program poskytuje strategické financování a též podporuje vytvoření kvalifikovaného rezervoáru talentovaných odborníků na digitální oblast a posiluje spolupráci mezi členskými státy EU a zúčastněnými stranami v oblasti digitálních dovedností a pracovních míst);
 • Program Horizon Europe, podporující dovednosti výzkumných pracovníků, podnikatelů a inovátorů, zvláště prostřednictvím akcí Marie Curie-SkłodowskaEvropské rady pro inovace a Evropského technologického institutu;
 • Program Erasmus+ (celkem 26,2 mld. EUR podporujících též osobní a profesní rozvoj účastníků vzdělávání, zaměstnanců a institucí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím financování činností v oblasti mobility a partnerství pro spolupráci v celé EU; podporuje též evropské univerzity, které jsou průkopníkem při rozvoji mikrocertifikátů pro odbornou přípravu, prohlubování dovedností a změny kvalifikace);

K dalším programům podporujícím rozvoj dovedností, patří Program InvestEUEvropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům, ERDF, Fond pro spravedlivou transformaciEvropský sbor solidarityProgram pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), Modernizační fondNástroj pro technickou podporu a Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.

Existující iniciativy EU na podporu rozvoje dovedností:

 • Evropská agenda dovedností (rámec pro spolupráci EU v oblasti politiky dovedností; pomáhá jednotlivcům a podnikům rozvíjet a uplatňovat početnější a kvalitnější dovednosti);
 • Pakt pro dovednosti (součást Evropské agendy dovedností; zapojeno více než 700 organizací a navázáno 12 rozsáhlých partnerství ve strategických odvětvích; přijaty závazky na pomoc 6 mil. osob s prohlubováním dovedností);
 • Strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech;
 • Evropská komise též navrhla nové iniciativy k řešení nedostatku dovedností v EU a ke zlepšení spolupráce v oblasti migrace (rezervoár talentů EU a talentová partnerství s vybranými třetími partnery ke sladění dovedností uchazečů o práci v EU s potřebami trhu práce) jako hlavní výsledek nového paktu o migraci a azylu;
 • Nový evropský program inovací (navrhuje stěžejní iniciativu a soubor opatření k vytvoření správných rámcových podmínek pro talenty v EU; přijat v červenci 2022);
 • Evropská strategie pro univerzity (navrhuje 50 opatření se zásadním významem pro rozvoj dovedností na vysoké úrovni pro budoucnost, posílení kreativity, schopností kritického myšlení a řešení problémů, a občanské aktivity a odpovědnosti pro studenty i účastníky programů celoživotního vzdělávání; přijata v lednu 2022);
 • Evropská platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa (iniciativa zahájená v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) nabízí informace a zdroje týkající se digitálních dovedností (nástroj pro sebehodnocení digitálních dovedností a možnosti odborné přípravy a financování).
 • Koalice EU pro digitální dovednosti a pracovní místa (řeší nedostatky v digitálních dovednostech propojováním členských států, sociálních partnerů, podniků, neziskových organizací a poskytovatelů vzdělávání s cílem zvýšit povědomí a motivovat organizace k přijetí opatření na podporu odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností (závazek k posílení digitálních dovedností).

Více informací:

The European Year of Skills 2023

Zpět na výpis novinek