Novinky

Fond na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem

27.01.2022

Evropská komise a Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) spustily na počátku ledna 2022 nový Fond EU pro malé a střední podniky. Fond je založen na nabídce poukázek (voucherů) pro malé a střední podniky se sídlem v EU, kterým má pomoci při ochraně jejich práv duševního vlastnictví.

Fond EU na ochranu duševního vlastnictví malých a středních podniků má rozpočet 47 mil. EUR a bude podporovat:

  • proplacení 90 % poplatků účtovaných členskými státy za diagnostické služby v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), jež provádí široké posouzení potřeb žádajícího malého či středního podniku v oblasti duševního vlastnictví s přihlédnutím k inovačnímu potenciálu jeho nehmotných aktiv;
  • proplacení 75 % poplatků účtovaných úřady pro duševní vlastnictví (včetně vnitrostátních úřadů pro duševní vlastnictví, úřadu EU pro duševní vlastnictví a Úřadu pro duševní vlastnictví Beneluxu) za zápis ochranných známek a průmyslových vzorů;
  • proplacení 50 % poplatků účtovaných Světovou organizací pro duševní vlastnictví za získání ochrany v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů;
  • proplacení 50 % poplatků účtovaných vnitrostátními patentovými úřady za zápis patentů v roce 2022;
  • od roku 2023 by mohly být pokryty další služby, např. částečná náhrada nákladů výzkumu v oblasti nových patentů, žádost o patentovou přihlášku či soukromé poradenství v oblasti duševního vlastnictví, jež si účtují právní zástupci v oblasti duševního vlastnictví (za registraci patentů, licenční smlouvy, ocenění duševního vlastnictví, náklady na alternativní řešení sporů atd.).

Informace k první výzvě jsou v českém jazyce zveřejněny na internetových stránkách úřadu EUIPO.

Pro zajištění spravedlivého a rovného zacházení s potenciálními příjemci a zajištění účinného řízení akce bude žádost o granty otevřena po celé období 2022–2024. Žádosti budou posuzovány a hodnoceny podle pořadí, v němž byly podány.

Malé a střední podniky, jež nemají v oblasti duševního vlastnictví žádné zkušenosti, by měly nejprve požádat o službu IP Scan, a až poté o další služby.

Během Evropských dnů průmyslu (8. – 11. 2. 2022) bude Fondu věnováno zvláštní zasedání, v jehož rámci se podniky budou moci dotazovat odborníků, kteří Fond spravují, a získat praktický návod, jak požádat o různé služby a využít možností nabízených Fondem. Toto zasedání je plánováno na 11. 2. 2022 a lze je sledovat on-line po registraci na portálu Evropské dny průmyslu.

Činnost Fondu navazuje na zveřejnění Akční plánu pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU z listopadu 2020. Jeho prioritami se Evropská komise zavázala podporovat účinné využívání a zavádění nástrojů duševního vlastnictví, zejména malými a středními podniky, konkrétně cestou nabídky finanční podpory malým a středním podnikům, zasaženým kovidovou krizí, při správě jejich portfolia duševního vlastnictví a přechodu směrem k ekologickým a digitálním technologiím.

V roce 2021 spustila Evropská komise spolu s EUIPO první fond EU pro malé a střední podniky, který nabízí služby k úhradě nákladů na IP Scan a na zápis národní ochranné známky či průmyslového vzoru. Z jeho celkového rozpočtu ve výši 6,8 mil. EUR čerpalo 12.989 podniků ze všech 27 členských států. V prvním roce původního fondu pro malé a střední podniky bylo poskytnuto celkem 28.065 služeb.

Více informací:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund (EUIPO)

Odkaz na výzvy k předkládání projektových návrhů:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/grants-sme-fund-2022

Evropské dny průmyslu:

https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_en

Zpět na výpis novinek