Novinky

LIFE 2020: výzva pro projekty na ochranu životního prostředí a klimatu

15.04.2020

Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje, je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. 

LIFE financuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy. Podporuje také kvalitní správu, řízení životního prostředí a informační kampaně zaměřené na změnu postojů a jednání cílových skupin nebo ochranu přírody a biodiverzity ve volné krajině, s důrazem na zavádění vhodného managementu pro prioritní druhy a stanoviště evropského významu.

Program LIFE, zaměřený na ochranu životního prostředí a klimatu zveřejnil letošní balíček výzev pro podávání projektů. O podporu mohou žádat veřejné i soukromé organizace se sídlem v některé zemi EU.

Rozdělení programu a datum uzávěrek pro předkládání projektů:

Podprogram ENVIRONMENT (Životní prostředí)

 • Životní prostředí a účinné využívání zdrojů – tradiční projekty (Koncept projektu): 14. července 2020

Více informací: Environment and resource efficiency traditional projects

 • Příroda a biodiverzita – tradiční projekty (Koncept projektu): 16. července 2020

Více informací: Nature and biodiversity traditional projects

 • Správa a informace v oblasti životního prostředí – tradiční projekty (Koncept projektu): 16. července 2020

Více informací: Environmental governance and information traditional projects

 • Integrované projekty v rámci podprogramu pro životní prostředí (Koncept projektu): 6. října 2020

Více informací: Integrated projects under the sub-programme for environment

 • Technická pomoc v rámci podprogramu pro životní prostředí (plná žádost): 16. července 2020

Více informací: Technical assistance projects under the sub-programme for environment

Podprogram CLIMATE ACTION (KLIMA)

 • Zmírňování změny klimatu – tradiční projekty (plná žádost): 6. října 2020

Více informací: Climate change mitigation traditional projects

 • Adaptace na změnu klimatu – tradiční projekty (plná žádost): 6. října 2020

Více informací: Climate change adaptation traditional projects

 • Správa a informace v oblasti ochrany klimatu – tradiční projekty (plná žádost): 6. října 2020

Více informací: Climate governance and information traditional projects

 • Integrované projekty v rámci podprogramu pro opatření v oblasti klimatu (Koncept projektu): 6. října 2020

Více informací: Integrated projects under the sub-programme for climate action

 • Technická pomoc v rámci podprogramu pro opatření v oblasti klimatu (plná žádost): 16. července 2020

Více informací: Technical assistance projects under the sub-programme for climate action

Přímé financování projektu z EU: 55-75 % způsobilých výdajů. O spolufinancování projektů žadatelů z ČR na realizaci aktivit v ČR a dotaci na přípravu projektového návrhu LIFE (max.  240 000 Kč) je možné požádat také Ministerstvo životního prostředí ČR. Podmínkou je účast v národní výzvě LIFE – viz web MŽP uvedený níže.

Dne 30.dubna 2020 se k nové výzvě programu LIFE koná virtuální konference a informační den. Registrace: https://eu-life-2020.b2match.io/home/

Speciální opatření s ohledem na COVID-19:

 • Všechny lhůty pro podávání žádostí byly prodlouženy o jeden měsíc oproti standartním výzvám.
 • Žadatelé se mohou zaregistrovat na individuální krátkou konzultaci svého projektu u jednoho z poradců LIFE (registrační systém bude zveřejněn).
 • Soukromé subjekty už nemusí vyhlašovat otevřená výběrová řízení na zakázky nad 135 000 EUR.
 • Všechny projekty mohou finančně podpořit místní iniciativy, které mohou přispět k dosažení cíle projektu – formou grantů, které může příjemce poskytnout (za vymezených podmínek) třetím stranám odpovědným za tyto iniciativy. Toto opatření má umožnit přístup k financování LIFE velmi malým místním skupinám, které nemají kapacitu být partnerem projektu, ale mohou pomáhat při dosahování cílů projektu.
 • Zvláštní sekce pro začínající podnikatele (start-ups) byla začleněna do této výzvy. V rámci pokynů jsou větší společnosti vyzvány, aby pojímaly svůj projekt LIFE jako potenciální inkubátor pro začínající podniky. Start-upy obvykle nejsou příjemci programu s ohledem na jejich omezenou finanční kapacitu, mohou však být důležitým hráčem (vlastníkem know-how nebo znalostí) ve spolupráci s větší společností. Start-upy takto získávají šanci přístupu na trh, větší společnosti přístup ke znalostem a zároveň omezené riziko díky podpoře LIFE.
 • V současné době jsou zvažována další opatření (finančních i administrativní, včetně procenta plateb předběžného financování, splátkového kalendáře, odpisů, příspěvků formou „in-kind“ a dalších), pro zmírnění stávající situace žadatelů. Pro tyto informace je nutné sledovat web programu LIFE.

Více informací:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals (přehled výzev k podávání projektů)

https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life (informace v českém jazyce)

Zpět na výpis novinek