Novinky

Mechanismus spravedlivé transformace poskytne půjčky veřejnému sektoru

26.07.2022

Mechanismus pro spravedlivou transformaci (Just Transition Mechanism) vyhlásil dvě výzvy které podpoří strategické projekty v uhelných regionech s připravenými územními plány pro spravedlivou transformaci (tzv. Territorial Just Transition Plans/TJTP).

Obě výzvy jsou zaměřeny na projekty, které řeší závažné sociální, ekonomické a environmentální výzvy vyplývající z přechodu ke klimatickým a energetickým cílům EU do roku 2030 a cíli klimatické neutrality v EU do roku 2050. Jedná se o výzvy:

 1. Půjčky pro veřejný sektor – samostatné  projekty (Public Sector Loan Facility Call/PSLF  – Projects)
 2. Půjčky pro veřejný sektor – rámcová schémata (PSLF – Loan schemes)

První výzva („PSLF Projects“) je určena žadatelům, kteří předkládají jeden projekt. Spolufinancování je možné částečně grantem, částečně úvěrem od EIB, nebo jinou zprostředkující finanční institucí, která spolupracuje s EIB. Projekty musí zároveň splňovat podmínky pro půjčku od EIB (nebo některého z jejích finančních zprostředkovatelů).

Druhá výzva („PSLF Loan schemes“) je zaměřena na tzv. rámcové půjčky (framework loans) a je určena žadatelům, kteří předkládají více projektů. Úvěrovou část lze čerpat pouze u EIB (nikoliv jiných bank nebo zprostředkujících subjektů EIB). Předmětem této výzvy je finanční podpora třetí straně, tzn. žadatel žádá o prostředky, které bude dále přerozdělovat konečným příjemcům.

Typové příklady projektů:

 • investice do obnovitelných energií a udržitelné mobility, včetně podpory zeleného vodíku
 • efektivní sítě dálkového vytápění
 • veřejný výzkum
 • digitalizace
 • environmentální infrastruktura pro chytré nakládání s odpady a vodou
 • udržitelná energie, energetická účinnost a integrační opatření, včetně renovací a přestavby budov
 • obnova a regenerace měst
 • přechod na oběhové hospodářství
 • obnova a dekontaminace půdy a ekosystémů, včetně dodržení principu „znečišťovatel platí“
 • zvyšování biologické rozmanitosti
 • zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, školení
 • sociální infrastruktura, včetně pečovatelských zařízení a sociálního bydlení.

Rozvoj infrastruktury může rovněž zahrnovat přeshraniční projekty a řešení vedoucí ke zvýšené odolnosti vůči ekologickým katastrofám, zejména těm, které jsou způsobeny změnou klimatu. Důraz bude kladen na komplexní investiční přístup, zejména pro území s velkými nároky na transformaci.

Podporovány mohou být i investice do jiných sektorů, pokud jsou v souladu se schválenými územními plány spravedlivé transformace.

Aktivity projektu musí být přínosné pro území, na které se vztahuje schválený územní plán spravedlivé transformace (TJTP), musí být v souladu s tímto plánem i sektory a tematickými oblastmi, které stanoví. Indikátory navrhovaných projektů by měly prokázat, že projekt bude mít měřitelný dopad při dosahování stanovených klimatických a energetických cílů EU.

Z rozsahu podpory Mechanismu spravedlivé transformace jsou vyloučeny následující sektory:

 • výstavba jaderných elektráren nebo jejich vyřazování z provozu;
 • výroba, zpracování a marketing tabáku, nebo tabákových výrobků;
 • pomoc podnikům v nesnázích (dle definice v čl. 2, bod 18, nařízení Evropské komise č. 651/2014; pokud není povoleno podle aktuálních pravidel státní podpory stanovených pro řešení výjimečných okolností nebo v rámci podpory de minimis na podporu investic při snižování nákladů na energie v rámci energetické transformace);
 • investice související s výrobou, zpracováním, dopravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv.

Termíny uzávěrek

19. října 2022

19. ledna 2023

19. dubna 2023

20. září 2023

17. ledna 2024

17. dubna 2024

19. září 2024

16. ledna 2025

15. dubna 2025

11. září 2025

Odkaz na výzvy:

Zpět na výpis novinek