Novinky

Národní kontaktní centrum programu CERV

30.03.2022

Národní kontaktní místo (NKM) programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values/CERV) pro Českou republiku, zřízené Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, informuje české zájemce o podmínkách účasti v programu a pomáhá českým žadatelům s přípravou projektových žádostí. V uplynulých měsících NKM zorganizovalo několik konzultací a webinářů, na kterých představilo program CERV. Webinář pro žadatele z Moravskoslezského kraje i zájemce o podrobnější informace bude připraven na přelomu dubna/května 2022.

Pro konzultaci konkrétních projektových záměrů můžete oslovit

Národní kontaktní místo programu CERV pro Českou republiku

Úřad vlády ČR, oddělení evropských programů a fondů

nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

e-mail: cerv@vlada.cz;  tel: 720 065 620

Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values/CERV)

Program CERV je strukturován do čtyř tematických oblastí:

1. Hodnoty EU – ochrana a podpora hodnot Evropské unie

2. Rovnost, práva a nediskriminace – podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a nediskriminace

3. Angažovanost a účast občanů – podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměnách mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii

4. Daphne – prevence násilí na základě pohlaví, násilí na dětech a boj proti nim

Více informací k nejbližším výzvám:

Bruselskalinka.cz/lidska-prava-rovnost-a-obcanskou-spolecnost-podpori-program-cerv/

Více informací k proragmu CERV:

Bruselskalinka.cz/obcane-rovnost-prava-a-hodnoty/

Web programu CERV:

Citizens, Equality, Rights and Values programme | European Commission (europa.eu)

Zpět na výpis novinek