Novinky

Nástroj pro meziregionální investice do inovací I3 posílí budování kapacit

15.12.2022

Interregional Innovation Investments Instrument (I3), tedy Nástroj pro meziregionální investice do inovací, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), založila Evropská komise pro rozvoj úspěšných inovací prověřených v meziregionálních pilotních projektech jako doplnění podpory kohezní politiky.

Aktuálně byla v I3 vyhlášena výzva „Capacity Building Strand 2b“ na budování kapacit v méně rozvinutých inovačních regionech. Cílem výzvy bude poskytovat koordinaci a podporu regionálním subjektům (malým a středním firmám, výzkumným organizacím, klastrům, inovačním agenturám, řídícím orgánům a dalším organizacím působícím v oblastech rozvoje podnikání, územní spolupráce, inovací) a posílit jejich schopnost žádat o podporu v dalších nástrojích I3 – tedy výzvách v oblasti/strand 1 nebo strand 2a (viz níže), případně jiných zdrojů financování v EU. Přímé financování výzkumu a inovací není v této výzvě způsobilé.

Návrhy musí zahrnovat jednu nebo více uvedených klíčových akcí:

  • Vytváření a propojování ekosystému
  • Identifikace investičních projektů a podpora při interních procesech
  • Mapování a srovnávání
  • Spolupráce a výměny zaměstnanců

Aktivity jsou podrobně popsány v plném znění výzvy (call document)

Způsobilí žadatelé

Žadatelem mohou být právnické osoby (soukromé, nebo veřejné) založených v zemích EU nebo přidružených zemích programu (podrobně viz dokument výzvy), sdružených do mezinárodního konsorcia. Podmínky konsorcia:

  • Vedoucí partner musí mít sídlo v členském státě EU, vméně rozvinutém regionu“ a být buď veřejným subjektem, soukromou neziskovou organizací nebo mezinárodní organizací.
  • Minimálně 2 nezávislé právnické osoby ze 2 různých regionálních ekosystémů a 2 různých členských zemí EU.
  • Konsorcium musí zastupovat alespoň 1 „rozvinutější region“ z členské země EU
  • Konsorcium musí zahrnovat inovační aktéry z veřejné správy, výzkumu/akademické sféry, průmyslu a koncových uživatelů.

Partnerům z nečlenských zemí EU nebudou hrazeny náklady z programu.

Nástroj I3 je rozdělen do dvou okruhů, tzv. strands:

Strand 1 se zaměřuje na dobře rozvinuté ekosystémy a širokou škálu prioritních oblastí EU, kde může meziregionální přístup přispět k rozvoji evropských hodnotových řetězců. Tato část má za cíl urychlit nástup na trh a rozšířit inovativní řešení v prioritních oblastech inteligentní specializace a také vytvořit portfolio investičních projektů. Partnerství v rámci této oblasti by měla být schopna stavět na stávajících aktivech, jako jsou klastrové iniciativy podporované Komisí, účast v programu Horizont 2020, případně znalostní a inovační komunity.

Strand 2 se zaměřuje na méně rozvinuté regiony – s cílem zvýšit kapacitu regionálních inovačních ekosystémů pro jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců a spolupráci s jinými regiony. Tato oblast má silný rozměr soudržnosti a zaměřuje se na vytváření vazeb mezi méně rozvinutými regiony s těmi regiony, kde je regionální inovační kapacita pokročilejší. Část 2 podporuje hodnotové řetězce řízené přímými zahraničními investicemi a další vznikající odvětví.

Předmětem hodnocení bude meziregionální dimenze (počet zapojených méně rozvinutých regionů), vazba na S3 (počet zapojených S3 partnerství, počet rozšířených S3 roadmaps, vnější propojení ekosystému), socioekonomické přínosy a gender oblast (počet zapojených osob).

Očekává se, že projekty přinesou řadu potenciálních meziregionálních investic, i obchodních a investičních plánů. Posílení konkurenceschopnosti a odolnosti inovačních systémů pomůže Evropě čelit zejména společenským a ekonomickým výzvám v souvislosti se zelenou a digitální transformací.

Uzávěrka pro podávání projektů je 16. 3. 2023.

Více informací:

Capacity Building Strand 2b (č. výzvy: I3-2022-CAP2b)

Plné znění výzvy callstrand2b12122022finalxpdf1670939343-en.pdf (europa.eu)

Mapa regionů: Inforegio – Is my region covered? (europa.eu)

Zpět na výpis novinek