Novinky

Norské fondy podpoří informační a vzdělávací aktivity k ochraně ekosystémů, ovzduší, vod či změny klimatu

22.12.2020

O podporu na vzdělávací a osvětové aktivity ve výši 5 – 50 tis. EUR na 1 projekt mohou požádat všechny české právnické osoby (tzn. veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové. Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.) Míra spolufinancování může být až 90 % způsobilých nákladů.

Výzva je společná pro všechny čtyři oblasti podporované v rámci programu Norských fondů a zaměřuje se na podporu informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změny klimatu.

Témata vzdělávacích a osvětových aktivit

 • Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech
 • Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší
 • Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod
 • Zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni

Typy podporovaných aktivit

 • Tvorba odborných a populárně-naučných výstupů za účelem jejich prezentování prostřednictvím sdělovacích prostředků s velkým počtem oslovených příjemců (masmédia) – rozhlasové pořady,
  dokumentární filmy
 • Tvorba populárně-naučných publikací tištěných či elektronických
 • Realizace kurzů, workshopů, školení, seminářů a přednášek pro odbornou veřejnost, přednášky pro školy a školská zařízení, environmentálně zaměřené školní projekty a obdobné aktivity s aktivním zapojením účastníků a jejich proškolením – veřejná správa a samospráva zejména v municipalitách, pracovníci malých a středních podniků, zemědělci, strážci přírody apod.
 • Realizace workshopů, seminářů, přednášek či soutěží pro širokou veřejnost se zaměřením na její specifické skupiny, které přicházejí do kontaktu se zvolenými tematickými oblastmi
 • Ostatní osvětové aktivity, kampaně na zvyšování povědomí a jejich různé formy (včetně digitálních)

Uzávěrka pro podání žádosti: 15. února 2021

Více informací: Detail výzvy – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Kontakt: norwaygrants@sfzp.cz

Zpět na výpis novinek