Novinky

Nový nástroj pro meziregionální investice do inovací (I3) zveřejnil první výzvy

26.11.2021

Nástroj pro meziregionální investice do inovací – Interregional Innovation Investments (I3) – je nový investiční nástroj financovaný prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který založila Evropská komise pro rozvoj úspěšných inovací prověřených v meziregionálních pilotních projektech jako doplnění podpory kohezní politiky.

I3 je rozdělen do dvou částí. Obě části (Strand 1 + Strand 2) se zaměřují na následující tematické oblasti:;

 • digitální transformace
 • zelená a klimatická transformace, včetně uhlíkové neutrality
 • environmentální udržitelnost a oběhové hospodářství
 • inteligentní výroba

Část 1 (Strand 1) se zaměřuje na dobře rozvinuté ekosystémy a širokou škálu prioritních oblastí EU, kde může meziregionální přístup přispět k rozvoji evropských hodnotových řetězců. Tato část má za cíl urychlit nástup na trh a rozšířit inovativní řešení v prioritních oblastech inteligentní specializace a také vytvořit portfolio investičních projektů.

Partnerství v rámci této oblasti by měla být schopna stavět na stávajících aktivech, jako jsou klastrové iniciativy podporované Komisí, účast v programu Horizont 2020, případně znalostní a inovační komunity.

Část 2 (Strand 2) se zaměřuje na méně rozvinuté regiony – s cílem zvýšit kapacitu regionálních inovačních ekosystémů pro jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců a spolupráci s jinými regiony. Tato oblast má silný rozměr soudržnosti a zaměřuje se na vytváření vazeb mezi méně rozvinutými regiony s těmi regiony, kde je regionální inovační kapacita pokročilejší. Část 2 podporuje hodnotové řetězce řízené přímými zahraničními investicemi a další vznikající odvětví. Tato část rovněž zahrnuje činnosti zaměřené na budování kapacit, které budou předmětem samostatné výzvy.

Způsobilí žadatelé

Obě výzvy podporují konsorcia nezávislých právnických osob ze strany poptávky i nabídky inovačního ekosystému (quadruple helix ecosystem):

 • Veřejné instituce (národní/regionální/místní)
 • Univerzity, výzkumné a technologické organizace, inovační agentury
 • Klastrové organizace, malé a střední podniky, start-upy,
 • Výzkumné datové aliance (RDA)
 • Další organizace, obdobné výše uvedeným subjektům

Pro výzvy v Části (Strand) 1 musí konsorcia tvořit alespoň 5 nezávislých právních subjektů sídlících alespoň ve 3 různých zemích EU (případně dalších regionů, definovaných ve výzvě), přičemž koordinátorem musí být nezisková organizace se sídlem v rozvinutějším regionu/země EU. Kromě toho musí mít alespoň 1 subjekt sídlo v méně rozvinutém, přechodném nebo vzdáleném regionu/země. Očekávají se projekty s rozpočtem 4-10 MEUR a dobou trvání 2,5 – 3 let (není podmínkou).

Pro Část (Strand) 2 musí konsorcium tvořit minimálně 3 partneři z minimálně 2 členských zemí EU (včetně vzdálených regionů, tzv. OCTs). Program připouští účast regionů mimo EU). Vedoucím partnerem musí být nezisková organizace (veřejná instituce, výzkumná instituce, klastrová organizace, inovační agentura) z méně rozvinutého, přechodného, nebo nejvzdálenějšího regionu/země EU. Očekávají se projekty s rozpočtem 2-3 MEUR a dobou trvání 2,5 – 3 let (není podmínkou).

I3 zveřejnil prvních 6 výzev v jednotlivých oborech:

Část 1 (Strand 1):

Innovation investments Strand 1-GREEN (Zelená a klimatická transformace, environmentální udržitelnost a oběhové hospodářství)

Innovation investments Strand 1 – MANU (Inteligentní výroba)

Innovation investments Strand 1 – DIGIT (Digitální transformace)

Část 2 (Strand 2):

Innovation investments Strand 2a – GREEN (Zelená a klimatická transformace, environmentální udržitelnost a oběhové hospodářství)

Innovation investments Strand 2a – DIGIT (Digitální transformace)

Innovation investments Strand 2a – MANU (Inteligentní výroba)

Minimálně 70 % grantu musí být investováno ve firmách (zej. v MSP).

Všechny výzvy mají uzávěrku 1. února 2022. Další uzávěrka je plánována na 18. října 2022.

Rozpočet pro výzvy části 1 (Strand 1) v r. 2021-2 přesahuje 76 mil. EUR. Rozpočet pro výzvy v části 2 (Strand 2) v r. 2021-2 je téměř 39 mil. EUR.

Podporované tematické oblasti

GREEN (Zelená a klimatická transformace, environmentální udržitelnost, oběhové hospodářství)

 • Inovativní investice do dekarbonizace, snižování emisí skleníkových plynů a přispívání ke zlepšení kvality ovzduší, zdraví a dobrých životních podmínek;
 • Inovativní investice do SMART měst;
 • Inovativní obchodní investice související s inteligentními, udržitelnými/účinnými dopravními řešeními a/nebo alternativními palivy;
 • Investice do opatření v oblasti klimatu, životního prostředí, účinného využívání zdrojů a surovin;
 • Investice do hospodaření s přírodními zdroji, včetně používání recyklovaných materiálů, zejména stavebních materiálů, plastů a textilií, ke stimulaci poptávky po surovinách na sekundárních trzích;
 • Obchodní investice do obnovitelné energie a energetické účinnosti, zvyšující udržitelnost průmyslu;
 • Obchodní investice související s energetickou účinností v budovách;
 • Obchodní investice související s udržitelnou modrou ekonomikou, přispívající k ochraně pobřeží;
 • Obchodní investice do oběhového hospodářství za účelem replikace a rozšíření úspěšných řešení oběhového hospodářství, která mohou vytvářet přidanou hodnotu v EU;
 • Investice do biohospodářství, účinného a udržitelného zemědělství a lesnictví, inovace v oblasti udržitelných řešení v oblasti mořských/námořních a vnitrozemských vod.

MANU (Inteligentní výroba)

 • Demonstrační procesy, tzn. pomoc novým produktům k rychlejšímu přístupu na trh nebo zavádění efektivnějších a udržitelnějších procesů v průmyslu.
 • Valorizace výsledků výzkumu a praktické aplikace.
 • Propojení nebo doplňkové využití testovacích a demonstračních zařízení na meziregionální úrovni, včetně spolupráce s cirkulárními centry.
 • Zlepšení využívání přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů, podpora modelů oběhového hospodářství a investice do uhlíkové neutrality.
 • Realizace a ukázky meziregionálních příkladů k testování a replikaci výsledků.
 • Šíření inovací a zapojení malých a středních podniků do hodnotových řetězců EU.

DIGI (Digitální transformace)

A. Inovace digitální ekonomiky

 • Zavádění inovativních řešení pro digitalizaci podniků a digitální služby, včetně využití umělé inteligence;
 • Zavádění ICT v malých a středních podnicích aplikované na tradiční a nově vznikající odvětví; B2B; B2C; C2C, včetně infrastruktur a podpůrných služeb (digitální inovační centra, živé laboratoře atd.);
 • Demonstrace inovativních digitálních technologií s ohledem na komercializaci výsledků výzkumu a lepší integraci do hodnotových řetězců EU;
 • Uživatelsky orientované digitální inovace, big data;
 • Posilování kybernetické bezpečnosti EU a ochrana před hackery
 • Digitálně založené otevřené inovace, podporující podnikatelské inovační procesy a spolupráci mezi akademickou sférou a podniky v rámci chytré specializace;
 • Digitální kompetence pro firmy, přijímající inovativních digitálních technologií (zvyšování kvalifikace a rekvalifikace) v rámci investic relevantních pro inteligentní specializaci.

B. Digitální transformace veřejné správy

 • Nové nebo výrazně modernizované služby pro elektronickou veřejnou správu, včetně zavádění celoevropských interoperabilních služeb, které zlepšují efektivitu služeb poskytovaných veřejnou správou občanům, společnostem a dalším veřejným orgánům pomocí informačních a komunikačních technologií, jako je umělá inteligence a kybernetická bezpečnost;
 • Investice do inovativních řešení pomáhajících veřejným správám učinit služby uživatelsky přívětivými, přístupnými a vzájemně propojenými.

C. Digitalizace zdravotnictví

 • Inovativní investice do přeshraničního zabezpečení zdravotních údajů (včetně kybernetické bezpečnosti);
 • Investice související s používáním digitálních nástrojů ke stimulaci prevence, umožnění zpětné vazby a interakce s poskytovateli zdravotní péče;
 • Investice k digitalizaci a propojení zdravotnických systémů, řešení problémů interoperability ve zdravotnictví;
 • Investice do digitální zdravotnické infrastruktury (potřebné pro demonstrační procesy), telemedicíny, m-health a dalších inovativních řešení pro personalizovanou medicínu;
 • Investice související se získáváním digitálních dovedností potřebných pro zavádění inovativních technologií ve zdravotnictví.

NÁSTROJ PRO MEZIREGIONÁLNÍ INVESTICE DO INOVACÍ

Tento nástroj poskytuje financování pro vyspělé meziregionální inovační projekty a podporuje stakeholdery zapojené do inteligentní specializace, aby tyto projekty dále rozvíjeli a tvořili v investičních portfoliích nové hodnotového řetězce.

Nástroj I3 zavádí Evropská rada pro inovace (EIC) a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA) na základě dvouletého pracovního programu.

Cíle I3:

 • podpora inovačních ekosystémů k rozšíření a komercializaci meziregionálních inovačních projektů
 • mobilizace dodatečných investic ve vybraných prioritních oblastech (propojení s hlavními operačními programy politiky soudržnosti) a posílení spolupráce s partnery z různých členských států
 • posílení komplementarity mezi různými finančními nástroji EU, vnitrostátními a regionálními nástroji financování.

Očekávané dopady

Krátkodobé:

 • Zavádění inovativních řešení ve srovnání se stávajícími technologiemi/řešeními;
 • Převzetí technologicky/ekonomicky spolehlivých a životaschopných řešení na trhu.

Střednědobé:

 • Vytváření nových tržních příležitostí pro společnosti z EU;
 • Posílení kapacity regionů investovat, společné investice v oblasti priorit S3 (meziregionální investice);
 • Šíření inovací.

Dlouhodobé:

 • Posílení nebo přetvoření hodnotových řetězců EU při současném zvýšení konkurenceschopnosti EU na globálních trzích;
 • Uvolnění inovačního potenciálu regionů/zemí EU;
 • Přispívání k cílům Evropské zelené dohody;
 • Pozitivní dopad na životní prostředí, zdraví, klima, sociální oblast a ekonomiku;
 • Ekonomický růst a tvorba pracovních míst.

Více informací:

Interregional Innovation Investments (I3) – Regional Policy – European Commission (europa.eu)

Zpět na výpis novinek