Novinky

Nový program Jednotný vnitřní trh vyhlásil výzvy na podporu sociální a zelené ekonomiky

09.10.2021

Nový program Jednotný vnitřní trh (Single Market Program), který byl spuštěn pro období 2021 – 2027, vyhlásil dvě výzvy na podporu sociální ekonomiky a tzv. místních Zelených dohod zaměřených na malé a střední firmy. Výzvy jsou sdružené pod názvem „Sociální ekonomika a místní Zelené dohody podporující větší odolnost malých a středních firem“ (Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient).

První výzva – Lokální Zelené dohody (Local Green Deals) – podporuje tvorbu nových a kvalitnějších pracovních míst, řešení regionální a místní nezaměstnanosti, nasměrování regionálních a místních zúčastněných stran (stakeholderů) k zelené, udržitelné, inkluzivní a sociálně spravedlivější transformaci po pandemii COVID-19; přechod k zelené, ​​sociální a digitálního ekonomice na místní úrovni; zavádění  odolných a udržitelných obchodních modelů v souladu se sociální ekonomikou; efektivní využívání zdrojů přechodem na čisté oběhové hospodářství; zajištění větší odolnosti komunity a lepších životních podmínek pro populaci.

K ukazatelům dopadu v rámci tématu „Lokální Zelené dohody“ patří např.:

  • Vyšší počet lokálních hospodářských subjektů a malých a středních podniků, které mají lepší povědomí o udržitelnosti, lepší alternativy udržitelných obchodních modelů založených na sociální ekonomice a lepší podporu k jejich přechodu;
  • Zvýšený počet malých a středních podniků, které jsou inovativnější v oblastech produktů, služeb řízení inovačních procesů a integraci zelených a digitálních technologií;
  • Vyšší počet malých a středních podniků, které jsou informovány o evropských zdrojích financování pro mezinárodní expanzi svého podnikání;

Konsorcia musí tvořit nejméně 3 a maximálně 10 partnerů, přičemž minimálně dva partneři musí zastupovat veřejné instituce (např. města) ze dvou různých zemí EU a min. jeden partner musí zastupovat podnikatelsky orientovanou organizaci (asociace malých a středních podniků, hospodářská komora, sdružení sociálních podniků apod.) Dalšími žadateli mohou být jiné hospodářské subjekty, organizace občanské společnosti, místní vývojové a inovační agentury, technologická centra ad.

Cílem druhé výzvy – Sociálně-ekonomické mise pro odolnost komunity (Social Economy Missions for community resilience) – je spolufinancovat projekty, které vybudují odolnost a zvýší kapacitu regionální nebo místní veřejné správy, malých a středních podniků, sociální ekonomiky a občanské společnosti. Výzva podpoří budování místní odolnosti prostřednictvím:

  1. nadnárodního a meziregionálního vzájemného učení a spolupráce v oblasti sociální ekonomiky,
  2. vypracování, nebo aktualizace místních akčních plánů sociální ekonomiky ve spolupráci se zúčastněnými stranami (stakeholdery) v oblasti sociální ekonomiky
  3. formulování doporučení, pro další komunity v jiných částech Evropy.

Konsorcia musí tvořit nejméně 4 a maximálně 10 partnerů, přičemž minimálně tři partneři musí zastupovat veřejné instituce (např. města) ze tří různých zemí EU, min. jeden partner musí zastupovat podnikatelsky orientovanou organizaci (asociace malých a středních podniků, hospodářská komora, sdružení sociálních podniků apod.) Dalšími žadateli mohou být jiné hospodářské subjekty, organizace občanské společnosti, místní vývojové a inovační agentury, technologická centra ad.

Uzávěrka obou výzev je: 24. 11. 2021.

Více informací:

Sociální ekonomika a místní zelené dohody podporující větší odolnost malých a středních firem( Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE):

Zpět na výpis novinek