Novinky

Posílení a rozšíření obchodování s emisemi a vytvoření Sociálního fondu pro klimatická opatření

08.02.2023

Evropská komise dosáhla v prosinci 2022 předběžnou dohodu s Evropským parlamentem a Radou EU ohledně posílení systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), rozšíření obchodování s emisemi na nová odvětví pro účinné působení opatření v oblasti klimatu v celém ekonomickém spektru, a zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření. Dohoda je zásadním krokem k dosažení závazku EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Sociální fond pro klimatická opatření pomůže zajistit sociálně spravedlivé řešení této transformace. V kontextu ruské invaze na Ukrajinu dohoda ukazuje odhodlání EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální, transformovat ekonomiku a společnost, nikoho neopomíjet a zajistit energetickou bezpečnost. Aby členské státy v Rozpočtu EU doplnily značné výdaje na oblast klimatu, vynaloží veškeré své příjmy z obchodování s emisemi na projekty související s klimatem a energetikou a na řešení sociálních aspektů transformace.

Systém EU ETS stanoví cenu CO2 a každoročně snižuje povolenou úroveň emisí v řadě odvětví (výroba elektřiny a tepla, energeticky náročná průmyslová odvětví, komerční letecká doprava). Dohoda povede ke snížení emisí z odvětví, na něž se vztahuje systém EU ETS, do roku 2030 o 62 % ve srovnání s úrovněmi z roku 2005. Tempo každoročního snižování emisí se rovněž zvýší z 2,2 % ročně v rámci stávajícího systému na 4,3 % v letech 2024 až 2027 a 4,4 % od roku 2028. Bude posílena rezerva tržní stability, která stabilizuje trh s uhlíkem tím, žeodstraňuje přebytečné povolenky. Dohoda bude postupně rušit bezplatné povolenky na emise pro některé podniky a v období 2026 -2034 v dotčených odvětvích postupně zavede Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) v návaznosti na předběžnou dohodu o Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, dosažené Evropským parlamentem a Radou EU taktéž v prosinci 2022.

Dohoda osystému EU ETS rovněž zahrnuje emise z lodní dopravy (první jurisdikce, která u emisí z námořního odvětví stanoví explicitní cenu uhlíku). S cílem podpořit členské státy v jejich úsilí o snížení emisí z budov a silniční dopravy a pomoci některým průmyslovým odvětvím začne od roku 2027 pro využívání příslušných paliv fungovat nový samostatný systém obchodování s emisemi. Nový systém má zajistit nákladově efektivní snížení emisí a generovat příjmy, které budou k dispozici členským státům a jako podpora v rámci Sociálního fondu pro klimatická opatření. Systém bude regulovat dodavatele paliv (nikoliv domácnosti a řidiče automobilů). Jsou zavedena ochranná opatření, která umožní uvolnění dodatečných povolenek na trh v případě, že ceny překročí určité prahové hodnoty, a zabrání dvojímu stanovování cen v případech, kdy jsou zavedena stávající vnitrostátní opatření. Dohoda také zvyšujeobjem Inovačního fondu a Modernizačního fondu.

Nový Sociální fond pro klimatická opatření poskytne členským státům zvláštní finanční podporu s cílem pomoci zranitelným občanům a mikropodnikům investovat do opatření v oblasti energetické účinnosti (izolace obytných budov, tepelná čerpadla, solární panely, elektrická mobilita). Bude poskytovat přímou podporu příjmů až do výše 37,5 % nových vnitrostátních sociálních plánů pro klimatická opatření. Začne fungovat v roce 2026 (než vstoupí v platnost nový systém obchodování s emisemi pro dopravu a stavební paliva, bude financován 65 mld. EUR z Rozpočtu EU a z 25 % spolufinancován členskými státy).

Dohoda musí být formálně přijata Evropským parlamentem a Radou EU; po dokončení tohoto procesu bude nový právní předpis zveřejněn v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost.

Od zavedení systému EU ETS v roce 2005 byly emise v hlavních odvětvích, na která se systém vztahuje (výroba elektřiny a tepla, energeticky náročná průmyslová zařízení) sníženy o 42,8 %. V roce 2021 vyprodukovala zařízení, na něž se vztahuje systém EU ETS, přibližně 40 % celkových emisí EU.

Více informací:

Zelená dohoda pro Evropu: EU se dohodla na posílení a rozšíření obchodování s emisemi a vytvořila Sociální fond pro klimatická opatření na pomoc lidem během transformace (europa.eu)

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM)

Předběžná dohoda o Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích

Zpět na výpis novinek