Novinky

Připravuje se první výzva v programu URBACT na spolupráci měst

05.01.2023

Program URBACT podporuje evropská města v posilování kapacit a rozvoji integrovaných postupů v rámci všech oblastí městského rozvoje. Zaměřuje se hlavně na sociální, ekonomické a environmentální otázky. Spolupracující města se mohou navzájem učit z vlastních zkušeností, proto URBACT podporuje jejich spolupráci, síťování a výměnu dobrých praktik.

Nejbližší výzva bude vyhlášena 9. ledna a projekty bude možné podávat do 31. března 2023.

Více informací:

https://urbact.eu/ceska-republika

Nástroj pro vyhledávání partnerů:

Partner Search Tool | urbact.eu

Program URBACT v období 2021 – 2027

Program URBACT IV, schválený pro období 2021 – 2027, staví na zkušenostech z minulých programových období (program byl založen v roce 2002). Současný program integruje do svých aktivit průřezové priority EU v oblasti digitální, zelené a genderové politiky. Dříve úspěšné typy sítí, jako je akční plánování a přenos osvědčených postupů, budou pokračovat. Připraven bude také nový typ sítě k posílení spojení mezi Evropskou městskou iniciativou a Metodou URBACT.

Tematické cíle programu

 1. Výzkum, rozvoj technologií a inovace
 2. Přístup, využití a kvalita IKT
 3. Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 4. Přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
 5. Přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik
 6. Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
 7. Udržitelná doprava a překážky/nedostatky v klíčových síťových infrastrukturách
 8. Zaměstnanost a pracovní mobilita
 9. Sociální inkluze a boj proti chudobě
 10. Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení

Mezinárodní sítě měst

Typy sítí

V případě zájmu o zapojení do sítí se města (a ostatní partneři) mohou zapojit do třech typů partnerských sítí:

 Prvním  typem  sítě  jsou  Sítě  měst  (Action  Planning  Networks),  jejichž prostřednictvím  by  města  měla  připravit  integrované  strategie  k vymezenému tématu.

Cílem druhého typu sítí, tzv. Implementační sítích (Implementation Networks), je poskytnout  podporu  městům  při  implementaci  strategie/akčního  plánu udržitelného  městského  rozvoje.

Sítě  přenosu (Transfer  Networks) pak mají podpořit města v přenosu strategie/akčního  plánu udržitelného  městského  rozvoje a jeho následné adaptaci na místní úrovni.

Pro jednotlivé typy sítí jsou vypisovány oddělené výzvy.

Potencionální partneři

Partnery zapojenými do sítí se mohou stát:

 • města z 28 států EU a Norska a Švýcarska
 • městské části a organizované aglomerace

dále v omezené míře instituce vlastněné městem, veřejná správa na regionální a národní úrovni,  státní univerzity a výzkumná centra zapojená do rozvoje měst

Fáze

V první 6měsíční fázi partneři zpracují návrh projektu, dohodnou se na rozšíření partnerství a podají přihlášku pro druhou fázi. V této fázi má síť 4-6 partnerů (jimi jsou pouze města minimálně ze 3 členských/partnerských států)

V druhé 24měsíční fázi partneři implementují předem domluvené aktivity. Počet partnerů v druhé fázi je 8-12 (jsou zde maximálně 3 „ostatní partneři“)

Výstupem spolupráce měst v rámci sítí jsou místní akční plány každého z měst – řešení daného problému na místní úrovni.

Výše podpory        

70 % pro více rozvinuté oblasti (Praha)

85 % pro méně rozvinuté oblasti (zbytek ČR)               

Kontaktní místo URBACT pro ČR:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tel: 224 864 116; 705 695 316urbact@mmr.cz

Více informací:

https://urbact.eu/sites/default/files/2022-09/urbact_iv_operational_programme.pdf

urbact_iv_operational_programme.pdf

Zpět na výpis novinek