Novinky

Program LIFE na ochranu životního prostředí a klimatu

15.07.2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/ ze dne 29. dubna 2021 o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

Program LIFE se zaměřuje na oblast životního prostředí a klimatu, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal).

Obecným cílem programu LIFE je přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu a zároveň chránit, obnovit a zlepšit kvalitu životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, zastavit úbytek biologické rozmanitosti a řešit degradaci ekosystémů (mimo jiné podporou implementace a řízení sítě Natura 2000), a tím přispět ke globálnímu udržitelnému rozvoji.

LIFE je rozdělen do dvou oblastí a 4 subprogramů:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/ ze dne 29. dubna 2021 o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

  1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
  • Příroda a biologická rozmanitost (Nature and Biodiversity)
  • Oběhové hospodářství a kvalita života (Circular Economy and Quality of Life)

2. KLIMA:

  • Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně (Climate Change Mitigation and Adaptation)
  • Přechod na čistou energii (Clean Energy Transition)

Rozpočet programu LIFE na období od 2021-7 je 5 432 000 000 EUR v běžných cenách. Na oblast Životního prostředí je určeno 64,2 %, na oblast Klimatu 35,8 % rozpočtu

Výkonnou agenturou programu je CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, která od roku 2021 nahradila agenturu EACEA).

Způsobilými žadateli jsou všechny právní subjekty usazené v členské zemi Evropské unie a dalších státech vymezených v nařízení programu (viz níže). Fyzické osoby způsobilé nejsou.

V České republice je národním kontaktním místem programu LIFE odbor finančních a dobrovolných nástrojů, oddělení mezinárodních programů a projektů Ministerstva životního prostředí.

S dotazy k programu LIFE, případně k dalším evropským programům, se můžete obrátit také na Bruselskou linku, včetně konzultací konkrétních projektových záměrů.

Více informací

https://cinea.ec.europa.eu/life_en

https://www.program-life.cz/ (informace v českém jazyce)

Nařízení č. 2021/783 k programu LIFE (vč. českého překladu):

EUR-Lex – 32021R0783 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Specifikace (Multiannual Work Programme na období 2021-4:

wp_life-2021-2024_en.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek