Novinky

Úmluva o biologické rozmanitosti a cíle do roku 2030

26.01.2023

V prosinci 2022 se Evropská unie na konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti COP15 v kanadském Montrealu připojila k 195 zemím historického celosvětového rámce pro biologickou rozmanitost z Kchun-mingu a Montrealu. Jeho součástí jsou globální cíle a úkoly, jejichž záměrem je chránit a obnovovat přírodu pro současné i budoucí generace, zajistit její trvale udržitelné využívání a podnítit investice do zelené globální ekonomiky. Spolu s Pařížskou dohodou o klimatu připravuje půdu pro klimaticky neutrální, k přírodě příznivý a odolný svět do roku 2050. Dohoda jepevným rámcem s jasnými, měřitelnými cíli a úkoly; stanoví komplexní monitoring, podávání zpráv a přezkum opatření ke sledování pokroku, doplněný balíčkem k mobilizaci zdrojů.

Cíle a úkoly dohody:

– do roku 2030 v celosvětovém měřítku (na pevnině i moři) obnovit 30 % poškozených ekosystémů;

– do roku 2030 ochránit a spravovat 30 % oblastí (pozemních, vnitrozemských, pobřežních a mořských);

– zastavit vymírání známých druhů a do roku 2050 snížit desetinásobně riziko a míru vyhynutí všech druhů (včetně neznámých);

– do roku 2030 omezit riziko pesticidů alespoň o 50 %;

– do roku 2030 omezit únik živin do životního prostředí alespoň o 50 %;

– do roku 2030 omezit rizika znečištění a negativní dopady znečištění ze všech zdrojů (na úrovně, které nejsou pro biologickou rozmanitost a ekosystémové funkce škodlivé);

– do roku 2030 omezit globální stopu spotřeby (též výrazným snížením nadměrné spotřeby a vzniku odpadů a snížením plýtvání potravinami na polovinu);

– udržitelně spravovat oblasti využívané pro zemědělství, akvakulturu, rybolov a lesnictví, a podstatně zvýšit míru agroekologie a dalších postupů šetrných k biologické rozmanitosti;

– bojovat proti změně klimatu prostřednictvím řešení inspirovaných přírodou;

– do roku 2030 omezit míru zavlečení, vysazení či usídlení invazních nepůvodních druhů alespoň o 50 %;

– do roku 2030 zajistit bezpečné, legální a udržitelné využívání volně žijících druhů a obchod s nimi;

– ozelenění veřejného prostoru ve městech.

Mobilizace finančních prostředků a prostor pro podniky k převzetí odpovědnosti za biologickou rozmanitost

Dohoda výrazně zvýší mobilizaci finančních prostředků na biologickou rozmanitost ze všech zdrojů (domácích, mezinárodních, veřejných i soukromých); do roku 2030 má zmobilizovat alespoň 200 mld. USD ročně; to vytvoří pobídky pro domácí a mezinárodní zdroje, včetně obchodních investic.

Zabývá se též dotacemi, které škodí biologické rozmanitosti (závazek do roku 2025 určit a do roku 2030 odstranit celkem nejméně 500 mld. USD takovýchto zdrojů ročně).

V rámci dohody se EU připojila k mezinárodnímu balíčku solidarity zaměřenému zejména na nejzranitelnější země a na země, v nichž je biologická rozmanitost nejvyšší. Nový globální rámcový fond pro biologickou rozmanitost zřízený v rámci Globálního fondu pro životní prostředí bude otevřen financování ze všech zdrojů.

Velké a nadnárodní společnosti a finanční instituce budou nově muset pravidelně monitorovat, posuzovat a zveřejňovat rizika, závislost a dopady na biologickou rozmanitost související s jejich činností: jedná se o významný krok ke zlepšení podnikatelských opatření v oblasti biologické rozmanitosti; budou mít rovněž povinnost poskytovat spotřebitelům informace na podporu udržitelné spotřeby.

Nyní budou všechny země tento rámec zavádět prostřednictvím vnitrostátních a mezinárodních opatření. Před příští konferencí smluvních stran v roce 2024 musí připravit aktualizované vnitrostátní strategie a akční plány v oblasti biologické rozmanitosti, a vnitrostátní finanční strategie v oblasti biologické rozmanitosti. Na příští konferenci smluvních stran mají zvážit, zda je kumulativní dopad vnitrostátních opatření dostatečný k dosažení globálních cílů pro roky 2030 a 2050. Souběžně s politickými opatřeními budou země a mnohostranné finanční instituce pracovat na rychlém zahájení mobilizace finančních prostředků.  

Více informací:

Dárcovské země se zavázaly zvýšit financování biologické rozmanitosti (europa.eu)

Zpět na výpis novinek