Novinky

Výzkumný fond uhlí a oceli vyhlásí dvě výzvy na pilotní a demonstrační projekty

01.03.2022

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel/RFCS) podporuje výzkumné projekty zabývající se udržitelným rozvojem v obou sektorech, tedy úpravou výrobních procesů, využití a změny zdrojů, bezpečnosti práce a/nebo ochrany životního prostředí, včetně snižování CO2.

Aktuální výzvy s názvem „Big Tickets for Coal/Steel“ jsou zaměřeny na pilotní a demonstrační projekty v obou odvětvích. Oprávněným žadatelem v obou výzvách je podnik, veřejný orgán, výzkumná/vzdělávací organizace, nebo jiná právnická osoba, která provádí nebo významně přispívá k výzkumným a vývojovým aktivitám v daném sektoru. V rámci konsorcia žadatelů musí vystupovat min. 2 nezávislé právnické osoby ze dvou různých zemí programu.

Uzávěrky pro podávání projektů jsou 3. května 2022.

Uhelný sektor – výzva Big Tickets for Coal (RFCS-2022-JT)

Podpora přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství Unie do roku 2050 s cílem postupného vyřazení fosilních paliv, rozvoj alternativních aktivit v bývalých dolech a předcházení nebo řešení ekologických škod způsobených uhelnými doly v procesu uzavření, dříve provozovaných uhelných dolů a jejich okolí.

Návrhy by měly podporovat diverzifikaci uhelného průmyslu prostřednictvím aplikace nových technologií, zejména těch, které byly vyvinuté s podporou RFCS. Projekty by se měly zaměřit zejména na přeměnu průmyslových areálů souvisejících s uhelným průmyslem, konkrétně na změnu účelu uzavřených/uzavíraných uhelných dolů a/nebo přeměnu uhelných elektráren.

Podporované oblasti:

 • monitorování, správa a/nebo úprava důlních vod
 • monitoring, modelování, stabilizace a/nebo obnova území
 • zpracování odpadu a/nebo hlušiny
 • znovuvyužití energie související se snižováním a monitorováním emisí metanu v bývalých uhelných dolech identifikovaných v plánech spravedlivé transformace; geotermální energetické systémy
 • recyklace materiálů a vývoj alternativních materiálů včetně obnovy kritických surovin
 • přeměna bývalých uhelných a lignitových dolů a související infrastruktury na projekty na skladování energie, OZE, vodík nebo hybridní řešení

K podporovaným aktivitám patří pilotní a demonstrační (ukázkové) projekty, které mj.:

 • předpokládají dosažení TRL 7-8 z výchozí TRL 4-5
 • předpokládají využití inovativních technologií v rámci vybraných 1-2 zacílených oblastí výzvy (viz Cíle)
 • obsahují návrh využití výstupů projektu v odvětví průmyslu a předběžné ekonomické posouzení
 • zahrnují činnosti související s podporou rozvoje účinné rekvalifikace, zvyšování kvalifikace a školení pro pracovníky postižené postupným útlumem uhelného sektoru

Celková alokace na výzvu je alokace 38 mil. EUR.

Ocelářský sektor – výzva Big Tickets for Steel (RFCS-2022-CSP)

Podpora projektům, které přispějí k přechodu na klimaticky neutrální hospodářství Unie do roku 2050, s hlavním cílem rozvíjet a demonstrovat inovativní průlomové technologie vedoucí k výrobě oceli s téměř nulovými emisemi uhlíku (čisté oceli), a zásadním změnám jako celkové snížení uhlíkové stopy v ocelářství.

Podporované oblasti:

 • Příprava pro zachytávání a ukládání CO/CO2 z odvětví oceli (CCUS)
 • procesní integrace (PI) v ocelárnách s cílem snížit využívání fosilního uhlíku a související emise CO2
 • CO2 neutrální redukce železné rudy (zvýšení využití předem redukovaných nosičů železa)
 • vývoj technologií, které umožní snížení specifické energie potřebné k výrobě oceli

K podporovaným aktivitám patří pilotní a demonstrační (ukázkové) projekty, které mj.:

 • předpokládají dosažení TRL 7-8 z výchozí TRL 4-5
 • předpokládají využití inovativních technologií v rámci vybraných 1-2 zacílených oblastí výzvy (viz Cíle)
 • jsou v souladu s obecnými a specifickými cíli Memoranda o porozumění pro evropské partnerství v oblasti čisté oceli
 • specifikují svůj příspěvek k víceletému strategickému programu Partnerství pro čistou ocel – Strategic Research and Innovation Agenda /SRIA
 • obsahují návrh využití výstupů projektu v průmyslovém prostředí a předběžné ekonomické posouzení
 • zahrnují aktivity rozvíjení a šíření kompetencí s cílem držet krok s novými procesy výroby oceli s téměř nulovými emisemi uhlíku, jako je digitalizace, a odrážejí zásadu celoživotního učení;
 • jsou v souladu s Referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu železa a oceli (dekarbonizace, emise znečišťujících látek) a s Plánem průmyslu pro nízkouhlíkové technologie v energeticky náročných odvětvích

Celková alokace na výzvu je 104 mil. EUR.

Projektové záměry předložené v programu RFCS musí řešit alespoň jeden z příslušných výzkumných cílů RFCS (viz rozhodnutí Rady 2008/376/ES, rozhodnutí Rady 2017/955 a rozhodnutí Rady 2021/1094; články 4 až 6 pro uhelný sektor, články 8 až 10a) pro oblast ocelářství) a měly by se vztahovat k základním prvkům Zelené dohody pro Evropu uvedených ve Sdělení Evropské komise

Více informací:

RFCS-2022-CSP-Big Tickets for Steel (RFCS-2022-CSP)

RFCS-2022-JT-Big Tickets for Coal (RFCS-2022-JT

Zpět na výpis novinek