Novinky

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) rozdělí v novém programovém období 9,9 miliardy EUR

08.08.2022

Cílem fondu je posílit vnitrostátní kapacity a zlepšit postupy pro řízení migrace, posílit solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy EU, zejména prostřednictvím pomoci při mimořádných událostech a relokačním mechanismu.

Pro období 2021-2027 je na fond AMIF alokováno 9,9 miliardy EUR, největší podíl bude věnován na národní programy.

Čtyři cíle AMIF

 1. Posílit a rozvíjet všechny aspekty společného evropského azylového systému.
 2. Podporovat legální migraci do členských států, včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí.
 3. Přispět k potírání nelegální migrace a zajištění účinnosti navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích.
 4. Posílit solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména vůči těm, které jsou nejvíce postiženy problémy migrace a azylu.

Akce financované v rámci AMIF

 • zajištění jednotného uplatňování společného souboru pravidel a priorit EU;
 • poskytování podpory a služeb v souladu s postavením a potřebami dotčené osoby, zejména ze zranitelných skupin;
 • podpora přesídlování, humanitárního přijímání a transferů žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany;
 • rozvoj a realizace politik podporujících legální migraci (povědomí o vhodných legálních kanálech pro přistěhovalectví, rozvoj programů mobility do EU);
 • podpora integračních opatření přizpůsobených potřebám občanů třetích zemí a programů včasné integrace zaměřených na vzdělávání, jazykové a jiné vzdělávání;
 • podpora integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení návratů a snížení motivace pro nelegální migraci;
 • podpora asistovaného dobrovolného návratu a reintegrace;
 • spolupráce se třetími zeměmi migraci a na účinném návratu a zpětném přebírání osob za účelem řízení migrace.

Příjemci AMIF jsou

 • státní úřady,
 • místní veřejné orgány,
 • nevládní organizace,
 • humanitární organizace,
 • soukromé a veřejnoprávní společnosti,
 • vzdělávací a výzkumné organizace.

O nových otevřených výzvách v programu AMIF vás budeme průběžně informovat v Novinkách.

Více o programu se dozvíte na webu Evropské unie.

Zpět na výpis novinek