Programy

Přehled významných centrálně řízených programů Evropské komise v současném období 2021 – 2027 dle témat.

Věda, výzkum, inovace, podnikání 

Životní prostředí, klima, energetika, doprava, digitalizace 

Vzdělávání, zaměstnanost, kultura 

Občané, zdraví, justice, humanitární aktivity 

Jednotný vnitřní trh, spotřebitelé 

Spolupráce

Granty, pilotní projekty a přípravné akce Evropského parlamentu  

Nadnárodní programy, které nejsou řízené Evropskou komisí  

Specifické programy pro města a regiony 

Unijní programy

UNIJNÍ (EVROPSKÉ) PROGRAMY 

Evropské neboli unijní programy, dříve nazývané také komunitární, jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Spravuje je Evropská komise nebo Komisí pověřené výkonné agentury (EACEA, HaDEA, ERCEA aj.). Většina těchto programů má také národní kontaktní místa v každé členské zemi. Programy jsou vždy víceleté a poskytují často jen neinvestiční podporu. Na rozdíl od operačních programů financovaných ze Strukturálních fondů, nejsou peníze u unijních programů zpravidla vymezeny pro jednotlivé členské státy, ale pro celý program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu a o finanční podporu svých projektů soutěží se subjekty v celé Evropské unii. Většinu programů spojuje podmínka mezinárodního partnerství a inovativní přístup k podporované oblasti

K nejvýznamnějším programům v období 2021-2027 patří program Horizon Europe pro vědu, výzkum a programy zaměřené na implementaci klimatické politiky v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. K dlouhodobě známým unijním programům patří např. Erasmus+ na podporu vzdělávání, mládeže a sportu, nebo program LIFE na ochranu životního prostředí, Kreativní Evropa na podporu kulturních a kreativních odvětví, Nástroj pro propojení Evropy CEF zaměřený na páteřní sítě v dopravě, energetice a digitální propojení v EU.  

K novým programům patří například program CERV – Citizens, Equality, Rights and Values, který propojil několik dřívějších programů na podporu evropských hodnot, práv a občanské společnosti, EU4Health pro posílení zdravotnických systémů v EU a boj s pandemiemi, nebo Digital Europe pro zavádění pokročilých digitálních technologií. 

Odkaz na programy EU: 

EU funding programmes | European Commission (europa.eu)