Novinky

Data k cestovnímu ruchu v EU

18.08.2023

Evropská komise zveřejnila v červenci 2023 sdělení, v němž představuje základní prvkyspolečného evropského datového prostoru pro cestovní ruch; ten umožní podnikům a veřejným orgánům v EU v oblasti cestovního ruchu sdílet širokou škálu dat; ta budou podkladem pro rozvoj inovativních služeb cestovního ruchu, zlepší udržitelnost ekosystému cestovního ruchu a posílí jeho ekonomickou konkurenceschopnost.

Společný evropský datový prostor pro cestovní ruch:

– usnadní sdílení dat z různých zdrojů (podniky, místní orgány, akademická obec; tím spojí různé aktéry za účelem utváření klíčových aspektů datového prostoru; například údaje o spotřebě energie hotelů mohou pomoci sledovat dopad cestovního ruchu na životní prostředí v dané destinaci);

– podpoří přístup široké škály uživatelů k datům, včetně obchodních zprostředkovatelů, správců destinací, poskytovatelů služeb cestovního ruchu a dalších (například start-up, nabízející služby cestovního ruchu založené na umělé inteligenci, bude moci využívat relevantnější data; cestovní agentura bude mít lepší přehled o nabídkách ve městech, regionech i v zahraničí; místní orgán bude mít více informací o tocích cestovního ruchu; to má napomoci podnikům, zvláště menším, a místním orgánům vytvářet, zlepšovat a personalizovat služby a podporovat rozhodování v souvislosti s udržitelností jejich nabídky v oblasti cestovního ruchu;

– podpoří jednotný, důvěryhodný a účinný rámec pro správu tohoto společného evropského datového prostoru pro cestovní ruch, na základě dodržování stávajících právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů týkajících se dat, i společných norem stanovených na úrovni EU; to má zajistit model správy dat, vyvinutý všemi zúčastněnými stranami v ekosystému cestovního ruchu: členskými státy, místními a regionálními orgány, soukromým sektorem a orgány EU, s podporou z finančních prostředků EU;

– nabídne interoperabilitu mezi oblastmi dat i odvětvovými datovými prostory (společný evropský datový prostor pro mobilitu, pro energetiku, pro životní prostředí, pro zdraví, pro inteligentní komunity, pro kulturní dědictví a další odvětví s jasnými vazbami na turistické zážitky).

Sdělení představuje klíčové faktory, umožňující vytvoření datového prostoru pro cestovní ruch, a vysvětluje potřebu jej postupně budovat k zajištění reflexe všech požadavků zúčastněných stran a sladění tohoto procesu s vytvářením dalších odvětvových datových prostorů pro zajištění interoperability mezi odvětvovými daty. Koordinační a podpůrná opatření v rámci programu Digital Europe poskytnou plán na vytvoření datového prostoru do konce roku 2023.

Evropská strategie pro data zavedla společné datové prostory EU do klíčových ekonomických odvětví a oblastí veřejného zájmu; jde o zásadní vývoj příslušné politické oblasti, díky němuž budou mít veřejný i soukromý sektor přístup k relevantním datům, s přínosem pro ekonomiku i společnost v EU. Rozvoj datových prostorů byl podpořen v závěrech Rady EU z 25. března 2021. V souladu s tím Sdělení Evropské komise o Konferenci o budoucnosti Evropy v červnu 2022 zmínilo jak cestovní ruch, tak datové prostory pro mobilitu jako nové oblasti činnosti, které by měla EU zvážit v oblasti digitální transformace. Cesta transformace pro cestovní ruch zavedla potřebu technické realizace, týkající se datového prostoru pro cestovní ruch, a je nyní prováděna společně s klíčovými zúčastněnými stranami. (pza)

Zpět na výpis novinek