Novinky

Excelenci ve vzdělávání a strategické aliance podpoří program Erasmus+

29.03.2022

Excelentní centra odborného vzdělávání, pedagogické akademie, budování aliancí pro vzdělávání, podniky, nebo odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností a další výzvy na podporu vzdělávání vyhlásil program Erasmus+.

Podrobnosti k  výzvám najdete níže. Na přelomu dubna/května 2022 bude rovněž připraven webinář pro bližší informace ke všem příležitostem programu v tomto roce.

Pedagogické akademie – Partnerství pro excelenci Erasmus+

Motivovaní a kompetentní učitelé, školitelé a trenéři jsou nejdůležitějším článkem kvalitního vzdělávání. Pedagogické akademie vytvořené v rámci evropských partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů, mají přispívat k motivaci a pokročilému kontinuálnímu vzdělávání učitelů, se zvláštním zaměřením na kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropě.

Učitelské akademie Erasmus+ mají splňovat tyto cíle:

 • Přispívat ke zlepšování metod a postupů v oblasti vzdělávání učitelů v Evropě
 • Vytvářet sítě a komunity zaměřené na vzdělávání učitelů v oblasti předškolního, školního i dalšího profesního rozvoje (např. při zaměstnání),
 • Posílit internacionalizaci a evropskou dimenzi vzdělávání učitelů prostřednictvím inovativní a praktické spolupráce, sdílením zkušeností (s důrazem na učení v digitálním světě, udržitelnost, rovnost a začleňování), nabídkou kurzů, vzdělávacích modulů pro učitele apod.
 • Vyvíjet a společně testovat různé modely mobility (virtuální, fyzické i smíšené) u počátečního vzdělávání i v rámci soustavného profesního rozvoje učitelů.
 • Zvýšit kvalitu vzdělávání učitelů v Evropě, rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi poskytovateli vzdělávání učitelů, informovat o politikách vzdělávání učitelů na evropské a národní úrovni.

O podporu v projektu se mohou ucházet konsorcia složená minimálně ze 3 partnerů z různých členských zemí EU, nebo zemí přidružených k programu Erasmus+. Typy partnerských organizací: instituce pro vzdělávání učitelů (vysoké školy, instituty, univerzity poskytující přípravné vzdělávání učitelů a/nebo dalšího profesního rozvoje, včetně odborného vzdělávání a přípravy), ministerstva nebo podobné veřejné orgány; veřejné (místní, regionální nebo celostátní) i soukromé orgány odpovědné za rozvoj politik a nabídky pro vzdělávání učitelů, asociace učitelů, školy spolupracující s poskytovateli na vzdělávání učitelů – např. umožňující praktický výcvik jako součást vzdělávání učitelů, nebo jiné organizace (např. nevládní organizace, asociace) relevantní pro projekt. Podrobnější podmínky pro složení konsorcia jsou uvedeny ve výzvě.

Uzávěrka pro podání projektů je 7. 9. 2022

Odkaz na výzvu

Partnership for Excellence – Erasmus+ Teacher Academies (ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA)

Centra odborné excelence

Iniciativa Centra odborné excelence (Centres of Vocational Excellence/CoVE) podpoří partnerství rozvíjející odborné vzdělávání na špičkové úrovni, která se zaměřují na rozvoj inovativních forem vzdělávání ve specifických oblastech nejen pro studenty odborných škol, ale také pro dospělé na trhu práce (prohlubování dovedností a/nebo získávání nových kvalifikací, tzv. up-skilling a re-skilling).

Centra odborné excelence mají zajistit vysoce kvalitní dovednosti a kompetence, která povedou ke kvalifikovanému zaměstnání a příležitostem pro dlouhodobou kariéru, splňující potřeby inovativní, inkluzivní a udržitelné ekonomiky. Konsorcia budou tvořena z širokého spektra spolupracujících partnerů v rámci území a zároveň v evropském měřítku. Úzce budou spolupracovat se zaměstnavateli, zejména s malými a středními firmami.  

Podporované aktivity:

Projekt musí zahrnovat aktivity a výstupyv následujících 3 oblastech:

 1. Výuka a učení: nejméně 3 aktivity zaměřené na poskytování dovedností relevantních pro trh práce, poskytování poradenských služeb, včetně validace předchozího učení, rozvoj inovativních vzdělávacích programů, které se zaměřují na technické dovednosti i klíčové kompetence, vývoj inovativních metod výuky a učení zaměřených na účastníka vzdělávání včetně mezioborového projektového učení, podpora excelence učení, vývoj modulárního mezinárodního poskytování odborného vzdělávání a přípravy, poskytování programů odborného vzdělávání a přípravy na VŠ úrovni , investice do počátečního a dalšího profesního rozvoje učitelů a školitelů, zavedení mechanismů zajišťování kvality, nebo vytvoření účinné zpětné vazby a systému sledování absolventů.
 • Spolupráce a partnerství: nejméně 3 aktivity zaměřené na zakládání partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi, poskytování technické podpory, posouzení potřeb, nástrojů a metodik malým a středním podnikům při vytváření jejich nabídek učňovského výcviku a prohlubování dovedností, zajišťování nebo podpora podnikatelských inkubátorů pro účastníky odborného vzdělávání a přípravy, spolupráce s místními podniky prostřednictvím inovačních center, center pro šíření technologií, prototypování a projektů aplikovaného výzkumu,  přispívání k vytváření a šíření nových znalostí v partnerství např. prostřednictvím otevřených inovací, společného VaV s univerzitami, podniky a jinými výzkumnými ústavy atd., rozvíjení strategií internacionalizace v odborném vzdělávání a přípravě, kampaně a aktivity ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a povědomí o pracovních a životních příležitostech, které nabízí účast na národních a mezinárodních dovednostních soutěžích, rozvoj mezinárodních kampusů/akademií odborného vzdělávání a přípravy soustředěné na konkrétní profesní oblasti, výrobky, nebo služby, případně na komplexní výzvy společenského a hospodářského významu.
 • Řízení a financování: nejméně 2 aktivity zaměřené na zajištění přiměřené autonomie a účinného řízení na všech úrovních,  aktivní zapojení do národních systémů řízení dovedností a propojení s politikou zaměstnanosti a sociální politikou, spoluvytváření ekosystémů dovedností na podporu inovací, strategií inteligentní specializace, klastrů a průmyslových ekosystémů, vývoj udržitelných finančních modelů, které kombinují veřejné a soukromé financování a činnosti vytvářející příjem, podpora oslovování projektů zahraničních investic zajištěním včasného poskytování dovedností pro společnosti investující na místní úrovni, plné využívání národních a unijních finančních nástrojů a fondů – např. mobilita účastníků vzdělávání a pracovníků, činnosti aplikovaného výzkumu, nebo investice do infrastruktury pro modernizaci středisek odborného vzdělávání a přípravy.

Projekt musí zahrnovat návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení (včetně finanční udržitelnosti např. prostřednictvím zdrojů EU, národních či regionálních a soukromých zdrojů.)

Vhodným žadatelem je jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace ze země EU, nebo přidružené země programu, aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – vzdělávací instituce, podniky, průmyslové/sektorové asociace, národní/regionální orgány v oblasti kvalifikací, výzkumné ústavy, inovační agentury, orgány pro regionální rozvoj aj. Žádost podává koordinátor jménem všech zúčastněných partnerských organizací.

Konsorcium musí zahrnovat nejméně 8 řádných partnerů z nejméně 4 programových zemí Erasmus+. Každou členskou zemi musí zastupovat alespoň 1 podniková/průmyslová/sektorová asociace a alespoň 1 poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy(na střední a/nebo terciární úrovni).

Financování projektů bude zajištěno prostřednictvím tzv. jednorázové částky (lump sum) ve výši max. 4 mil. EUR na 1projekt a max. 80 % odhadovaného rozpočtu projektu. Způsobilé budoumzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení a náklady na subdodávky, případně další náklady (např. šíření informací, publikace, překlady aj.)

Předpokládaná doba trvání projektu jsou 4 roky.

Uzávěrka pro podání projektů je 7. 9. 2022

Odkaz na výzvu:

Partnership for Excellence – Centres of Vocational Excellence (ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE)

Aliance pro inovace

Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím spolupráce a sdílení znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním, přípravou (počáteční i další ) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.

Cílem aliancí pro inovace je rovněž posílit nové dovedností a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi tím, že navrhnou a vytvoří nová kurikula pro vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu. Očekává se, že aliance pro inovace se zaměří na společenské a hospodářské výzvy ve vzdělávání i v zaměstnání a zohlední klíčové oblasti, jako jsou výzvy v oblasti inovací, nových dovedností, změny klimatu, zelené ekonomiky, demografie, digitalizace a umělé inteligence. Přínosy lze rovněž získat ze spolupráce s velkými podniky. Aliance pro inovace se zaměří na potřeby občanů, urychlí modernizaci vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Aliance se dělí do dvou skupin:

Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky

Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností

Aliance pro vzdělávání a podniky

Každá aliance pro vzdělávání a podniky musí obsahovat nejméně jednu z těchto aktivit (orientační seznam):

 1. Podpora inovací

Společný vývoj a zavádění nových vzdělávacích a výukových metod (např. nové víceoborové vzdělávací programy, výuka a učení orientované na účastníky vzdělávání a založené na skutečných problémech, s větším využíváním malých certifikátů); vývoj a testování programů a činností v oblasti dalšího vzdělávání s podniky a v rámci podniků, rozvoj a testování řešení naléhavých sociálních požadavků, které nejsou řešeny trhem a jsou zaměřeny na zranitelné skupiny společnosti. Řešení společenských výzev nebo otázek týkajících se změn postojů a hodnot, strategií a politik, organizačních struktur a procesů, realizačních systémů a služeb; vypracovávání řešení problematických záležitostí, inovací produktů a procesů (v rámci spolupráce se studenty, profesory a odborníky z praxe).

 • Rozvoj iniciativy a podnikatelského ducha, kompetencí a dovedností

Vývoj nových výukových metod a nástrojů učení, které zahrnují osvojování si a uplatňování průřezových dovedností ve všech programech vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, připravených ve spolupráci s podniky a cílených na zvýšení zaměstnatelnosti, kreativity a nových profesních drah; prosazování smyslu pro iniciativu a podnikání ve všech vhodných případech v určitém oboru, kurikulu, kurzu atd., a to s cílem poskytnout studentům, výzkumným pracovníkům, zaměstnancům a pedagogickým pracovníkům kompetence, dovednosti a motivaci k rozvoji smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha a schopnosti čelit různým výzvám v oblasti jejich vzdělávání a profesního i soukromého života; otevírání nových vzdělávacích příležitostí prostřednictvím praktických zkušeností a uplatňování smyslu pro iniciativu a podnikatelských kompetencí a dovedností, což může znamenat uvádění nových služeb, výrobků a prototypů a zakládání startupů a nových podniků vzniklých odštěpením a/nebo může k takovému vývoji vést; zavedení více „přístupů orientovaných na studenta“, při nichž studenti individuálně formují svou vzdělávací dráhu;

 • Výměna znalostí mezi vysokoškolskými institucemi, odborným vzděláváním a přípravou, podniky a výzkumem

(Budování inkluzivních a propojených systémů vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a podniků prostřednictvím vzájemné důvěry, uznávání a certifikace mezi různými zeměmi, flexibilních vzdělávacích drah mezi odborným vzděláváním a přípravou a vysokoškolským vzděláváním a podpora mobility studentů a pracovníků; učňovská příprava a aktivity související se studijním oborem v podnicích, které jsou plně začleněny v kurikulu, jsou uznávány a jsou za ně přidělovány kredity; struktury k vyzkoušení a otestování inovativních opatření; výměny studentů, výzkumných pracovníků, pedagogických pracovníků a zaměstnanců podniků po omezenou dobu; poskytování podnětů k zapojení zaměstnanců podniků do výuky a výzkumu; analýza údajů z výzkumu.)

 • Identifikace potřeb trhu v oblasti odolnosti a nových profesí

(Identifikování potřeb trhu a nových profesí – strana poptávky, posílení schopnosti systémů na všech úrovních reagovat na potřeby trhu práce – strana nabídky; přizpůsobení nabídky vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy potřebám v oblasti dovedností na základě návrhu a realizace nadnárodního odvětvového vzdělávacího programu, který bude začleňovat učení se prací; identifikování dovedností, které jsou ve veřejné sféře zapotřebí k řešení společenských výzev (např. změny klimatu, zdraví) a k podpoře odolnosti na úrovni společnosti a komunity, mimo jiné prostřednictvím spolupráce vysokoškolských institucí a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy s národními, regionálními a místními orgány i soukromým sektorem, s cílem přispět k navrhování a realizaci strategií inteligentní specializace v regionech; poskytování podpory k překonání nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, a to jak z hlediska odolnosti, tak z hlediska potřeb trhu. )

Žadatelem může být kterýkoli řádný partner se sídlem v členském státě nebo v přidružené zemi programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.  Aliance pro vzdělávání a podniky se musí týkat nejméně 4 členských států a třetích zemí přidružených k programu a zahrnovat nejméně 8 řádných partnerů. Pro podrobnější podmínky viz plné znění výzvy.

Předpokládaná doba trvání projektu je 2 – 3 roky.

Uzávěrka pro podání projektů je 15. 9. 2022

Odkaz na výzvu:

Alliances for Education and Enterprises ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP

Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností

Aliance budou realizovat tyto aktivity:

 1. Vytvoření strategického přístupu k odvětvové spolupráci v oblasti dovedností

(Vytvoření udržitelné spolupráce na rozvoji dovedností mezi klíčovými zúčastněnými stranami v odvětví, včetně sociálních partnerů, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy a veřejných orgánů na celostátní a regionální úrovni; průběžné shromažďování poznatků o dovednostech: předkládání příslušných kvalitativních důkazů a kvantitativních údajů na unijní a vnitrostátní a/nebo regionální úrovni, a to ve formátu otevřených propojitelných dat; vytvoření společné metodiky pro předvídání budoucích potřeb v oblasti dovedností, jakož i každoročního monitorování pokroku a vývoje poptávky po dovednostech a jejich nabídky na základě důvěryhodných scénářů prognózy, čerpání z Přehledu dovedností EU a případně z práce OECD, Světového ekonomického fóra a stávajících aliancí odvětvových dovedností; mapování stávající podpory prohlubování dovedností a změny kvalifikace dostupné v daném odvětví/ekosystému; vypracování strategie dovedností pro průmyslový ekosystém na základě poznatků o dovednostech, včetně priorit; zajištění, aby výsledky projektu byly dostupné ve formátu otevřených dat, aby je bylo možné vložit do Přehledu dovedností EU a do klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO); předkládání příslušných kvalitativních důkazů a kvantitativních údajů na unijní a vnitrostátní a/nebo regionální úrovni, a to ve formátu otevřených propojitelných dat.)

 • Navržení celoevropských „základních“ kurikul a programů odborné přípravy schválených pro celé odvětví

(Souběžně s výše uvedenými akcemi by všechny projekty měly rychle řešit naléhavé potřeby dovedností v povoláních v průmyslovém ekosystému vyplývajících z pandemie COVID-19 a digitální a ekologické transformace.)

Projekty by měly dále pracovat na vytvoření obsahu odborné přípravy pro nové profesní profily.

Žadatelem může být kterýkoli řádný partner se sídlem v členském státě nebo v přidružené zemi programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.  Aliance pro odvětvovou spolupráci musí pokrývat alespoň 8 členských států a třetích zemí přidružených k programu a zahrnovat alespoň 12 řádných partnerů. Pro podrobnější podmínky viz plné znění výzvy.

Předpokládaná doba trvání projektu je 4 roky.

Uzávěrka pro podání projektů je 15. 9. 2022

Odkaz na výzvu:

Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint (ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT)

Průvodce programem (Erasmus+ Programme Guide 2022)

Průvodce Erasmus+ 2022 (Erasmus Programme Guide 2022 – anglická verze):

2022-erasmusplus-programme-guide.pdf (europa.eu)

Průvodce Erasmus+ 2022 (česká verze):https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022

Zpět na výpis novinek