Novinky

Horizont Evropa podpoří projekty v zemědělství a životním prostředí

16.11.2021

Program Horizont Evropa vyhlásil další výzvy, tentokrát v klastru 6 druhého pilíře programu, zaměřeného na vědu, výzkum a inovace v oblastech potravin, bioekonomiky, přírodních zdrojů, zemědělství a životní prostředí.

V rámci klastru CL6 je definováno 7 oblastí podpory:

  1. Biodiverzita a ekosystémové služby / Biodiversity and ecosystem services (BIODIV)
  2. Spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy od prvovýroby po spotřebu / Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption (FARM2FORK)
  3. Oběhové hospodářství a ekologické hospodářství / Circular economy and bioeconomy sectors (CIRCBIO)
  4. Čisté prostředí a nulové znečištění / Clean environment and zero pollution (ZEROPOLLUTION)
  5. Půda, oceán a voda pro opatření v oblasti klimatu / Land, ocean and water for climate action (CLIMATE)
  6. Odolné, inkluzivní, zdravé a zelené venkovské, pobřežní a městské komunity / Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities (COMMUNITIES)
  7. Inovativní řízení, environmentální pozorování a digitální řešení na podporu Green Deal / Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal (GOVERNANCE)

Návrhy projektů v druhém pilíři lze podávat v konsorciu minimálně 3 (vzájemně nezávislých) partnerů ze 3 evropských zemí. Projekty by měly reagovat na předepsané téma. Rozpočet projektů je v jednotkách mil. EUR a příspěvek z programu Horizon Europe se pohybuje od 70 do 100 % uznatelných nákladů (dle typu akce

Za administrativní provádění programu odpovídá Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum ERCEA (European Research Council Executive Agency).  

Přehled vybraných výzev v roce 2021 (s uzávěrkou přihlášek):

CIRCULAR ECONOMY AND BIOECONOMY SECTORS (15.2.2022)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-01: Projektová příprava v rámci Iniciativy Cirkulární města a regiony / Circular Cities and Regions Initiative´s project development assistance (CCRI-PDA) (CSA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-02: Plodiny okrajových oblastí, klimaticky odolné a šetrné k biodiverzitě pro udržitelné průmyslové suroviny a související hodnotové řetězce / Marginal lands and climate-resilient and biodiversity-friendly crops for sustainable industrial feedstocks and related value chains (IA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-03: Výhody přechodu od lineárních fosilních k udržitelným cirkulárním bio systémům / Benefits of the transition towards sustainable circular bio-based systems from linear fossil-based (CSA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-04: Maximalizace ekonomických, ekologických a sociálních synergických efektů při poskytování surovin pro bio odvětví prostřednictvím diverzifikace a zvýšené udržitelnosti systémů zemědělské výroby / Maximising economic, environmental and social synergies in the provision of feedstock for bio-based sectors through diversification and increased sustainability of agricultural production systems (IA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-05: Mezinárodní spolupráce EU-Čína na uvolnění potenciálu zemědělských zbytků a odpadů pro cirkulární a udržitelná bio řešení / EU-China international cooperation on unlocking the potential of agricultural residues and wastes for circular and sustainable bio-based solutions (RIA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-06: Posílení evropského ekosystému výzkumu a inovací v lesnictví / Strengthening the European forest-based research and innovation ecosystem (RIA)

Indikativní rozpočet: 66 mil. EUR

CIRCULAR ECONOMY AND BIOECONOMY SECTORS – TWO STAGE 2022 (1. kolo do 15.2. 2022, 2. kolo do 1.9.2022)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-01-two-stage: Integrovaná cirkulární řešení v budovách a sektoru stavebnictví / Integrated solutions for circularity in buildings and the construction sector (IA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-02-two-stage: Zkoumání extrémních prostředí: nové adaptační strategie na molekulární úrovni pro bio inovace / Exploring extreme environments: novel adaptation strategies at molecular level for bio-based innovation (RIA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-03-two-stage: Udržitelné biologicky rozložitelné nové bio plasty: inovace pro udržitelnost a využití použitých plastů / Sustainable biodegradable novel bio-based plastics: innovation for sustainability and end-of-life options of plastics (IA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-04-two-stage: Fotosyntéza přehodnocena: klimatická nouze, bezemisní výzva a průmyslové aplikace / Photosynthesis revisited: climate emergency, “no pollution and zero-emission” challenge and industrial application (RIA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-05-two-stage: Humanitní vědy a jejich konvergence s digitálními technologiemi pro předpovídání, porozumění a udržitelné využívání biologických zdrojů / Life sciences and their convergence with digital technologies for prospecting, understanding and sustainably using biological resources (RIA)

Indikativní rozpočet: 76 mil. EUR

CLEAN ENVIRONMENT AND ZERO POLLUTION (15.2.2022)

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-01: Prevence kontaminace podzemních vod a ochrana jejich kvality před škodlivými dopady globální a klimatické změny / Preventing groundwater contamination and protecting its quality against harmful impacts of global and climate change (RIA)

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-02: Pilotní projekty inovativního řízení za účelem omezení emisí dusíku a fosforu na rozhraní venkovského/pobřežního a městského/průmyslového prostředí / Piloting innovative governance solutions to limit nitrogen and phosphorus emissions at the interface of rural/coastal and urban/industrial environments (IA)

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-03: Mezinárodní spolupráce EU-Čína v oblasti přírodních řešení pro nutriční management v zemědělství / EU-China international cooperation on nature-based solutions for nutrient management in agriculture (IA)

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-04: Zajištění kvality pitné vody ochranou vodních zdrojů před znečištěním, prostřednictvím inovativních řešení v oblasti monitorování a úpravy a zajištění bezpečné distribuce / Securing drinking water quality by protecting water sources against pollution, providing innovative monitoring and treatment solutions and ensuring safe distribution (RIA)

Indikativní rozpočet: 51 mil. EUR

LAND, OCEAN AND WATER FOR CLIMATE ACTION (15.2.2022)

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-01: Climate sensitive water allocation systems and economic instruments (IA)

Indikativní rozpočet: 10 mil. EUR

RESILIENT, INCLUSIVE, HEALTHY AND GREEN RURAL, COASTAL AND URBAN COMMUNITIES (15.2.2022)

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-04: Sociální inovace v oblasti sdílení potravin pro posílení potravinové odolnosti městských komunit / Social innovation in food sharing to strengthen urban communities’ food resilience (IA)

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05: Posouzení socio-politiky přírodních řešení pro inkluzivnější a odolnější komunity / Assessing the socio-politics of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities (RIA)

Indikativní rozpočet: 10 mil. EUR

RESILIENT, INCLUSIVE, HEALTHY AND GREEN RURAL, COASTAL AND URBAN COMMUNITIES – TWO STAGE (1. kolo do 15.2. 2022, 2. kolo do 6.9.2022)

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-01-two-stage: Chytrá řešení pro chytré venkovské komunity: posílení postavení venkovských komunit a chytrých vesnic v inovacích pro společenské změny / Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate for societal change (IA)

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02-two-stage: Vývoj přírodní terapie pro zdraví a well-being / Developing nature-based therapy for health and well-being (RIA)

Indikativní rozpočet: 33 mil. EUR

INNOVATIVE GOVERNANCE, ENVIRONMENTAL OBSERVATIONS AND DIGITAL SOLUTIONS IN SUPPORT OF THE GREEN DEAL (15.2.2022)

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-06: Vodní správa, ekonomická a finanční udržitelnost vodních systémů / Water governance, economic and financial sustainability of water systems (RIA)

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-07: Nové technologie pro získávání datových souborů pozorování in-situ pro řešení dopadů změny klimatu / New technologies for acquiring in-situ observation datasets to address climate change effects (IA)

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-15: Rozvoj evropských poradenských sítí v oblasti využívání vody /Developing EU advisory networks on water use (CSA)

Indikativní rozpočet: 147 mil. EUR

Pro podrobnosti ke kterékoliv z výzev kontaktujte Bruselskou linku.

Více informací:  

Horizon Europe | European Commission (europa.eu)  

Portál Horizont Evropa  

Zpět na výpis novinek