Novinky

Kvalita ovzduší a prevence smogu způsobeného dopravou

10.12.2021

Výzva programu Horizon Europe (Prevent smog episodes in Europe: Air quality impact of engine-emitted volatile, semi volatile and secondary particles) se zaměřuje na kvalitu ovzduší a prevenci smogu způsobeného dopravou v Evropě, konkrétně na vliv těkavých, polotěkavých a sekundárních částic emitovaných motorovými vozidly, na kvalitu ovzduší.

Podpořené projekty mají:

  • přispět k lepšímu pochopení vlivu (polo)těkavých částic a sekundárních aerosolů, včetně jejich účinků na zdraví, kvalitu ovzduší (zejména v zimním období) a klima,
  • posoudit vliv prekurzorů přítomných ve výfukových plynech z dopravy (tj. těkavé organické sloučeniny, NOx, nespálené uhlovodíky, nanočástice pod 23nm, amoniak atd.) na PM2,5 prostřednictvím tvorby sekundárního aerosolu (organického – SOA a anorganického),
  • najít způsoby, jak mohou vědecké důkazy o emisích v atmosférických procesech ovlivnit politická opatření a zmírnění tvorby SOA v městských oblastech EU,
  • zlepšit kvantifikaci dopravních externalit,
  • podpořit budoucí emisní legislativu a legislativní princip „znečišťovatel platí“.

Projekty podrobně vyhodnotí emise motorů ve zkušebních podmínkách odpovídajících skutečným emisím za jízdy (RDE- Real Driving Emissions) na základě použitých paliv vedoucích k těkavým, polotěkavým a sekundárním částicím. Hodnocení by mělo zohlednit poznatky z dosavadní odborné literatury a výsledky projektů zaměřených na související témata (podrobněji viz dokument výzvy), a zároveň posoudit zdravotní dopady pomocí příslušného modelování a testování „in vitro“ a „in vivo“.

Po posouzení rizik spojených s každou emisí by projektové záměry měly definovat robustní a transparentní systém měření a modelování.

U aktivit se očekává dosažení technologické úrovně připravenosti (TRL) 5 před ukončením projektu. Odhadovaná velikost rozpočtu jednoho projektu (1 konsorcium) je 2,5-3 miliony eur.

Uzávěrka výzvy je 26. dubna 2021.

Více informací:

Prevent smog episodes in Europe: Air quality impact of engine-emitted volatile, semi volatile and secondary particles (výzva Clean and competitive solutions for all transport modes, č. výzvy: HORIZON-CL5-2022-D5-01)

wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek