Novinky

Norské fondy podpoří modrozelenou infrastrukturu v obcích

08.11.2022

Fondy EHP a Norska vyhlásily výzvu na podporu modrozelené infrastruktury v městech a obcích v rámci adaptačních opatření na klimatickou změnu a zvyšování kvality ovzduší. Žadateli mohou být veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice. Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna. 2024. Výzva byla vyhlášena 4. listopadu 2022 s uzávěrkou pro podávání projektů do 4. ledna 2023.

Výzva a je rozdělená do dvou oblastí podpory:

  1. Oblast č. 2 – Vybraná zelená opatření identifikovaná v akčních plánech na ochranu ovzduší 

Jde o opatření, která jsou identifikována v již přijatých akčních plánech na ochranu ovzduší vytvořených v rámci výzvy Call-2A Tromso nebo opatření, u kterých bude ze strany žadatele doloženo, že jsou v souladu s prováděným monitoringem a připravovaným akčním plánem vytvářeným v rámci výzvy Call-2A Tromso, který bude na daném území v budoucnu přijat.

Mezi opatření, která je možné v rámci výzvy realizovat, patří zejména liniové prvky zelené infrastruktury, které výrazně přispívají k příznivému rozptylu a proudění znečišťujících látek, včetně zelených prvků pro snížení hlučnosti a prašnosti; zelené prvky moderního stavebnictví (jejichž významnou část tvoří živá vegetace), které významně přispívají k příznivému rozptylu a proudění znečišťujících látek – s vyloučením nesouvisejících stavebních úprav; nebo jiné krajinné prvky zelené infrastruktury, které mají prokazatelný přínos z pohledu snižování znečišťujících látek v ovzduší.

  • Oblast č. 4 – Konkrétní zelená a modrá adaptační a mitigační opatření identifikovaná v přijatých adaptačních strategiích

Jde o opatření, která byla identifikována v adaptačních strategiích vytvořených v rámci výzvy SGS-3 Oslo. Podpořena mohou být rovněž opatření vycházející i z ostatních klimatických strategií měst, obcí či regionů mimo výzvu „Oslo“, pokud budou splněny podmínky podpory, ale to pouze za předpokladu, že alokace výzvy nebyla vyčerpána na realizaci opatření identifikovaných v adaptačních strategiích podpořených v rámci výzvy SGS-3 Oslo.

Mezi opatření, která je možné v rámci výzvy realizovat, patří zejména náhrada zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů (mimo komplexní dopravní opatření);  pořízení, implementace či revitalizace zelených nebo modrých prvků s pozitivním vlivem na mikroklima sídla; nákup a instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace; zakládání a obnova zelených ploch (včetně květnatých luk); pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch (bez podpory architektonicky/umělecky cenných prvků a nesouvisejících stavebních objektů); implementace zelených a modrých prvků, které zajišťují ochlazovací efekt či zadržování vláhy v intravilánu či extravilánu sídla a mají prokazatelný vliv na snižování dopadů změny klimatu na okolní krajinu i sídlo samotné, například obnova polních cest, výsadba stromořadí apod.

Podrobně viz výzva.

Výše dotace

  • Oblast č. 2: 200 000 eur (5 000 000 Kč) – 750 000 eur (18 750 000 Kč)
  • Oblast č. 4: 200 000 eur (5 000 000 Kč) – 1 000 000 eur (25 000 000 Kč)

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím systému AIS SFŽP: zadosti.sfzp.cz.

Více informací

Základní informace k výzvě 4B Stavanger / Basic information about Call 4B Stavanger  (stáhnout)

Zpět na výpis novinek