Novinky

Nový program EUI (European Urban Initiative) podpoří inovace ve městech

13.10.2022

European Urban Initiative (EUI) je nový program pro inovace a rozvoj evropských měst, který se zaměřuje na všechny oblasti městského rozvoje v souladu s prioritami EU a Zelené dohody pro Evropu – tedy na digitalizaci, vzdělávání, nová pracovní místa, bydlení, bezpečnost, zdroje, životní prostředí a klima, veřejný prostor, kulturní a kreativní odvětví, udržitelnou dopravu ad.

Cílem EUI je posílit integrované a participativní přístupy k udržitelnému rozvoji měst a zároveň poskytnout silnější vazbu na politiky EU. Iniciativa navazuje na předchozí Urban Innovative Actions (UIA) a bude propojena s programem meziregionální městské spolupráce URBACT IV.

Celkový rozpočet EUI na období 2021–2027 je ve výši 450 milionů EUR (z prostředků ERDF).

EUI zahrnuje dvě oblasti:

A) podpora inovativních akcí (IA)

B) budování kapacit (B.1) a budování znalostí, hodnocení územního dopadu, komunikace (B.2)

Základní podmínky pro účast v EUI

  • vysoce inovativním a přenositelným projektům v evropském měřítku.
  • město nad 50 tisíc obyvatel (1. kategorie), nebo oficiální sdružení měst/aglomerace (2. kategorie), příp. dobrovolné sdružení měst (3. kategorie).
  • Partnerství tvoří vedoucí město (Main Urban Authority), případně partnerské město (Associated Urban Authority), dále tzv. Delivery Partners, kteří se podílejí na projektu realizací a spolufinancováním, a Transfer Partners (min. 3 další města z jiných členských zemí EU, která se zaváží sledovat a převzít z něj zkušenosti)
  • Maximální doba realizace projektu je 3,5 roku.
  • Míra spolufinancování je max. 80 %. Doporučeny jsou projekty ve výši 1 – 5 MEUR (max. podpora je 5 MEUR).

Oblasti podpory EUI

Podpora inovativních akcí (IA)

Podpora inovativních akcí staví na programu UIA – tedy identifikaci a testování přenositelných a škálovatelných inovativních projektů pro řešení problémů souvisejících s udržitelným rozvojem měst. Doplněna bude podpora transferu řešení do jiných městských oblastí v celé EU, včetně řešení testovaných UIA prostřednictvím sítí Urbact Transfer Networks.

Podpora budování kapacit (B.1)

Cílem této oblasti EUI je zlepšit kapacity při navrhování politik, strategií a postupů udržitelného rozvoje měst. Přispěje také k navrhování a provádění politik a akčních plánů ve městech na místní, regionální a národní úrovni. Zahrnuje spolupráci se sítěmi měst podporovaných Urbact IV, včetně vzájemného učení a budování kapacit typu Urban Development Network.

Podpora budování znalostí, hodnocení územního dopadu, rozvoj politik a komunikace (B.2)

Klíčová část pro dosažení hlavních cílů EUI – úspěšné sdílení a zhodnocení znalostí o udržitelném rozvoji měst, včetně poskytování dostupného know-how a informací. Bude podporovat městskou agendu pro EU a mezivládní spolupráci v záležitostech měst. V členských státech bude zřízena síť městských kontaktních míst, která usnadní práci na místní, regionální a národní úrovni.

Více informací:

www.urban-initiative.euhttps://www.uia-initiative.eu/en/eui/european-urban-initiative

Zpět na výpis novinek