Novinky

Podpora biotechnologických odvětví, včetně cirkulární (bio)ekonomiky

28.04.2020

Program Horizon 2020 vyhlásil balíček výzev na podporu biotechnologických odvětví. Jedná se o  témata cirkulární (bio)ekonomiky, včetně využívání biodpadů, podporu nových technologií a postupů v konkrétních oblastech popsaných v celkem 13 výzvách:

 • Řešení překážek v dodavatelských řetězcích s cílem přeměny zbytkových odpadních toků na funkční molekuly pro potravinářské a/nebo nepotravinové tržní využití

Resolve supply-chain hurdles for turning residual waste streams into functional molecules for food and/or non-food market applications (BBI-2020-SO1-D1)

 • Využití biogenních uhlíkových plynů pro zvýšení dostupnosti surovin v průmyslu

Use biogenic gaseous carbon to increase feedstock availability for the industry (BBI-2020-SO1-D2)

 • Zhodnocení organické frakce pevného komunálního odpadu prostřednictvím integrovaného biorafinérního výstupu na komerční úrovni

Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated biorefinery at commercial level(BBI-2020-SO1-F1)

 • Výroba potravinových přísad s vysokou nutriční hodnotou z vodních zdrojů

Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources (BBI-2020-SO1-F3)

 • Rozšíření výrobní základy biologických molekul pro širší tržní využití

Upscale the production of bio-based platform molecules for larger market applications (BBI-2020-SO2-D3)

 • Využití podpůrných technologií s cílem zlepšit dostupnost a udržitelnost surovin pro biotechnologický průmysl

Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability for the bio-based industry (BBI-2020-SO2-R1)

 • Vývoj biotechnologických řešení pro recyklaci kompozit

Develop bio-based solutions to recycle composites (BBI-2020-SO2-R3)

 • Extrahování bioaktivních sloučenin z nových, nedostatečně využívaných a /nebo nepřiměřených biologických zbytkových toků pro využití s vysokou přidanou hodnotou

Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or recalcitrant residual bio-based streams for high-value applications(BBI-2020-SO2-R4)

 • Demonstrace nových, vysoce kvalitních bio-obalů s minimálním dopadem na životní prostředí

Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental damage (BBI-2020-SO3-D4)

 • Zvýšení udržitelnosti nátěrů

Improve the sustainability of coatings (BBI-2020-SO3-R5)

 • Poskytnutí dat a studií k novým technologiím pro biologicky orientované hodnotové řetězce

Provide insight on emerging technologies for bio-based value chains (BBI-2020-SO4-S2)

 • Vytváření a vzájemné propojování vzdělávacích center s vazbou na biotechnologie, aby odpovídaly potřebám na znalosti a kompetence v tomto odvětví

Create and interlink bio-based education centres to meet industry’s needs of skills and competences (BBI-2020-SO4-S3)

 • Rozšiřování témat cirkulární ekonomiky se začleněním nedostatečně využívaných témat cirkulární bioekonomiky

Expand circular economy to include the underexploited circular bioeconomy (BBI-2020-SO4-S4)

Uzávěrka pro podávání projektů ve všech výše uvedených oblastech je 3. září 2019 dle podmínek jednotlivých výzev (viz odkazy v anglickém jazyce).

Zpět na výpis novinek