Novinky

Podpora demokracie, sociálně-ekonomické transformace a kulturního bohatství v programu Horizont Evropa

07.02.2022

Druhý pilíř programu Horizont Evropa, který se v tzv. druhém klastru „Culture, creativity and social inclusion“ zaměřuje na kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost, podpoří prostřednictvím 29 aktuálně vyhlášených výzev široké spektrum socio-ekonomického výzkumu. Celý klastr se dále dělí na 3 oblasti (tzv. Destinations) – Výzkum demokracie a vládnutí/DEMOCRACY; Výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů/HERITAGE a Výzkum společenské a ekonomické transformace/TRANSFORMATIONS)

V oblasti podpory demokracie se jedná o výzvy: Vývoj politického extremismu a jeho vliv na současný sociální a politický dialog, Výchova k demokracii, Média pro demokracii – demokratická média, Umělá inteligence, data a demokracie, Vliv společenských nerovností na demokracii, Příliv reprezentativních demokratických hodnot, Politika a vliv online sociálních sítí a nových médií, Budoucnost demokracie a občanské participace, Globální správa pro svět v transformaci – normy, instituce, aktéři.

V oblasti ekonomické a společenské transformace to budou výzvy na Posílení genderové, sociální, ekonomické a kulturní oblasti, Odstraňování diskriminace a inkluzivní trh práce, Podmínky pro úspěšný rozvoj dovedností přizpůsobených potřebám společnosti, Posílení rasové, etnické a náboženské rovnosti, Socioekonomické dopady stárnoucí společnosti (ageing), Veřejné politiky a ukazatele blahobytu a udržitelného rozvoje, Vliv prostorové mobility na evropskou demografii, společnost, systém sociálního zabezpečení a trh práce, Rozhodovací procesy (aspirujících) migrantů, Podmínky nelegálních migrantů v Evropě, Návrat nelegálních migrantů z EU.

V oblasti kulturního dědictví se jedná o výzvy na Zvýšení potenciálu mezinárodní konkurenceschopnosti evropského filmového průmyslu, Ochrana ohrožených jazyků v Evropě, Nový přístup k tradičním řemeslům budoucnosti, Nový evropský Bauhaus – vytváření zelenějšího a spravedlivějšího způsobu života v kreativních a inkluzivních společnostech prostřednictvím architektury, designu a umění, Ochrana artefaktů a kulturních statků před antropogenními hrozbami, Dopady změny klimatu a přírodních rizik na kulturní dědictví, Evropské kulturní dědictví a umění – propagace evropských hodnot doma i v zahraničí, Hry a kultura, které utváří evropskou společnost, Konkurenceschopný, spravedlivý a udržitelný evropský hudební ekosystém, Role vnímání – formovaného tradicemi, hodnotami a přesvědčením, při utváření evropských společností a politiky ve 21. století.

Všechny výzvy mají uzávěrku 20. dubna 2022.

Odkazy na jednotlivé výzvy najdete níže. V případě zájmu o další podrobnosti kontaktujte Bruselskou linku.

Oblast DEMOCRACY

Evolution of political extremism and its influence on contemporary social and political dialogue

Education for democracy

Media for democracy – democratic media

Artificial intelligence, big data and democracy

The impact of inequalities on democracy

Politics and the impact of online social networks and new media

The future of democracy and civic participation

Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors

Oblast TRANSFORMATIONS

Gender and social, economic and cultural empowerment

Overcoming discrimination for an inclusive labour market

Conditions for the successful development of skills matched to needs

Decision-making processes of (aspiring) migrants

Strengthening racial, ethnic and religious equality

Socio-economic effects of ageing societies

Representative democracy in flux

Public policies and indicators for well-being and sustainable development

The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare system and labour market

Conditions of irregular migrants in Europe

Return and readmission of irregular migrants in the EU

Oblast HERITAGE

Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry

The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts

Safeguarding endangered languages in Europe

Traditional crafts for the future: a new approach

Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats

Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation

Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad

Games and culture shaping our society

Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem

The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century

Více informací:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Informace | Portál Horizont Evropa

Zpět na výpis novinek