Novinky

Program LIFE na ochranu životního prostředí otevřel 35 nových výzev

27.05.2022

Program LIFE na ochranu životního prostředí a klima, vyhlásil celkem 35 výzev zaměřených na přírodu a biodiverzitu, kvalitu života (čistší ovzduší, půda, vody apod.), cirkulární ekonomiku, zdroje z odpadů, zmírňování dopadů klimatické změny, adaptace na klimatickou změnu, přechod na čisté energie a další opatření v energetice (snižování energetické náročnosti, nové podpůrné zařízení pro ekodesign a energetické štítky pro dodavatele i maloobchodníky, integrované služby při renovaci domů ad.) Několik výzev je zaměřeno také na velké integrované projekty a technickou asistenci ve všech oblastech programu.

Program podporuje neinvestiční projekty a žadatelem, nebo partnerem mohou být veřejné, soukromé i neziskové organizace. Podmínkou je mezinárodní partnerství (zpravidla min. tři organizace ze tří různých členských zemí EU, nebo přidružených zemí programu).

Ministerstvo životního prostředí ČR zároveň vyhlásilo národní výzvu na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu. Součástí je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace a podpora spolufinancování partnera projektu.

Níže je zveřejněn přehled všech výzev s datem uzávěrek. V případě zájmu o podrobnější informace ke kterékoliv výzvě kontaktujte Bruselskou linku.

Jednokolové výzvy (uzávěrka 7. 9. 2022)

Circular Economy and Quality of Life (Oběhové hospodářství a kvalita života)

Nature and Biodiversity (Příroda a biodiverzita)

Supporting Clean Energy Transition (Podpora přechodu na čistou energii)

Jednokolové výzvy (uzávěrka 4. 10. 2022)

Climate Change Mitigation (Zmírňování klimatické změny)

Climate Change Adaptation (Adaptace na klimatickou změnu)

Climate Governance and Information (Správa a informace ke klimatu)

Nature Governance (Správa ochrany přírody)

Nature and Biodiversity (Příroda a biodiverzita)

Environment governance (Správa životního prostředí)

Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus

(Cirkulární ekonomika, odpadní zdroje, ovzduší, voda, půda, hluk, chemikálie, Evropský Bauhaus)

Jednokolové výzvy (uzávěrka 8. 9. 2022)

Technical Assistance preparation of ENV SIPs

(Technická pomoc – příprava strategických integrovaných projektů v oblasti životního prostředí)

Technical Assistance preparation of SNAPs

(Technická pomoc příprava – příprava strategických integrovaných projektů v oblasti ochrany přírody a biodiverzity)

Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs

(Technická pomoc ­– příprava strategických integrovaných projektů v oblasti klimatu)

Jednokolové výzvy (uzávěrka 16. 11. 2022)

New ecodesign and energy labelling compliance support facility for suppliers and retailers

(Nový ekodesign a energetické štítky pro dodavatele a maloobchodníky)

BUILD UP Skills – Strategies and training interventions enabling a decarbonised building stock

(Strategie a intervence pro nízkoemisní stavebnictví)

Towards a zero-emission building stock: strengthening the enabling framework for deep renovation

(Posílení legislativního rámce umožňujícího důkladnou renovaci budov postupně s nulovými emisemi)

Mainstreaming sustainable energy investments in the financial sector

(Finanční sektor a podpora investic do udržitelných energií)

Making the „Energy efficiency first“ principle more operational

(Posílení principu „Energetická účinnost na prvním místě“)

Integration of low-grade renewable energy or waste heat in high temperature district heating

(Integrace nekvalitní obnovitelné energie nebo odpadního tepla do vysokoteplotního dálkového vytápění)

National Finance Roundtables for sustainable energy investments

(Národní finanční kulaté stoly pro investice do udržitelné energie)

Energy performance and Smart Readiness of buildings – making the instruments work

(Energetická náročnost budov s využitím chytrých technologií)

Supporting the clean energy transition of the business sector

(Podpora přechodu na čistou energii v podnikatelském sektoru)

Developing support mechanisms for energy communities

(Rozvoj podpůrných mechanismů pro energetické komunity)

Accelerating deployment and affordability of heat pumps through collective purchase actions and procurement

(Urychlení zavádění a cenové dostupnosti tepelných čerpadel prostřednictvím hromadných nákupů a veřejných zakázek)

Integrated Home Renovation Services

(Integrované služby pro renovace domů)

Innovative financing schemes for sustainable energy investments

(Inovativní finanční schémata pro investice do udržitelných energií)

Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions

(Technická podpora plánů a strategií přechodu na čistou energii v obcích a regionech)

Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy

(Efektivní implementace klíčové legislativy v oblasti udržitelné energetiky)

Addressing building related interventions in vulnerable districts

(Řešení stavebních zásahů v sociálně slabších lokalitách)

Project Development Assistance for sustainable energy investments

(Projektová pomoc pro investice do udržitelné energie)

Setting up facilitation structures to accelerate the renovation wave in the public sector

(Vytvoření struktur pro urychlení renovací ve veřejném sektoru)

Dvoukolové výzvy (uzávěrky 8. září 2022/1. kolo, 30. 3. 2023/2.kolo)

Strategic Integrated Projects – Environment (Strategické integrované projekty – životní prostředí)

Strategic Nature Projects (Strategické projekty v oblasti ochrany přírody)

Strategic Integrated Projects – Climate Action (Strategické integrované projekty – klima)

Vícekolové výzvy (nejbližší uzávěrka 16. 6.2022)

LIFE 2021 Capacity Building (LIFE 2021 Budování kapacit)

.

Více informací:

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en (program LIFE)

https://www.program-life.cz/ (národní výzva + informace v českém jazyce)

Search Funding & Tenders (europa.eu) (přehled výzev)

Zpět na výpis novinek