Novinky

První výzva programu Interreg Europe na podporu regionálního rozvoje a spolupráce

04.04.2022

Program Interreg Europe navazuje v období 2021 – 2027 na předchozí stejnojmenné programy. Zaměřuje se na posílení regionálního rozvoje prostřednictvím výměny zkušeností, inovativních postupů a budováním kapacit mezi subjekty podílející se na implementaci a přípravě regionálních politik. Jedná se o projekty tzv. měkkého charakteru, s omezeným rozsahem pilotních aktivit. Projekty mohou být realizovány ve všech tematických oblastech kohezní politiky.

Tematické oblasti:

Inteligentnější Evropa (Smarter Europe)

 • Posilování výzkumných a inovačních kapacit a pokročilých technologií
 • Digitalizace
 • Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • Průmysl, podnikání, chytrá specializace

Zelenější Evropa (Greener Europe)

 • Energetická účinnost
 • Energie z obnovitelných zdrojů
 • Rozvoj inteligentních energetických systémů
 • Prevence rizik a přizpůsobení se změně klimatu
 • Udržitelné nakládání s vodou
 • Oběhové hospodářství
 • Ochrana biodiverzity
 • Bezemisní městská mobilita

Propojenější Evropa (More connected Europe)

 • Udržitelná mobilita
 • Rozvoj sítě TEN-T

Sociálnější Evropa (More social Europe)

 • Vzdělávání
 • Začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva včetně migrantů
 • Zdravotní péče
 • Kultura a udržitelný cestovní ruch

Evropa blíže občanům (Europe closer to citizens)

 • Integrovaný udržitelný rozvoj měst
 • Integrovaný udržitelný rozvoj mimo městská území

Lepší veřejná správa (Better regional governance)

 • Řízení politik

Jedná se o „měkké“ projekty zaměřené na posilování kapacit, výměnu zkušeností, přenos dobrých praxí a inovativních řešení v rámci projektového partnerství. K typickým projektovým aktivitám patří např. společné konference, workshopy, příprava strategií, akčních plánů, studijní návštěvy, školení. Součástí projektů mohou být pilotní investice v omezeném rozsahu.

Projekty musí být inovativní. Nebudou podpořeny stejné projekty, které uspěly v předchozím programovém období. Podrobné podmínky jsou uvedeny v manuálu výzvy.

Žadateli mohou být veřejné a neziskové organizace. Příklady vhodných žadatelů: národní, regionální, nebo místní úřady, instituce zodpovědné za rozvoj nebo provádění politik regionálního rozvoje, organizace na podporu podnikání (rozvojové agentury, inovační agentury, obchodní komory, klastry atd.), ekologické organizace (agentury životního prostředí, energetické agentury, nevládní organizace atd.), vzdělávací a výzkumné instituce (univerzity, výzkumná centra atd.), případně další – seznam není vyčerpávající.

Konsorcium každého projektu musí mít alespoň jednoho partnera z každé geografické oblasti (viz níže). Minimální počet partnerů je tedy 4. Podpořené projekty mají běžně 5 – 15 partnerů.

Geografické oblasti a rozdělení zemí:

 1. Sever – Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Norsko, Švédsko
 2. Východ – Rakousko, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
 3. Jih – Chorvatsko, Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Portugalsko, Španělsko
 4. Západ – Belgie, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko

Míra spolufinanocování je 80 % pro veřejné instituce a 70 % pro neziskové organizace. Národní spolufinancování může dosáhnout až 10 % ze státního rozpočtu ČR.

Délka projektu 4 roky. Během prvních 3 let projektu by mělo dojít k přenosu a výměně zkušeností mezi projektovými partnery s cílem zlepšit nástroje politiky, kterými se projekt zabývá. V posledním roce se partneři zaměří především na sledování výsledků a dopady spolupráce.

Více informací

Odkaz na 1. výzvu (uzávěrka pro podání projektů je 31. 5. 2022)

2021-2027 Programme | Interreg Europe

Odkaz na prováděcí dokumentaci („Terms of reference“) 1. výzvy:

Interreg_Europe_-_First_call_terms_of_reference_and_annexes__draft.pdf (interregeurope.eu)

Průvodce programem Interreg Europe 2021 – 2027:

Interreg_Europe_-_Programme_manual__draft_.pdf (interregeurope.eu)

Ukázka projektové žádosti:

Interreg Europe – First call application form for publication DRAFT.docx (live.com)

Zpět na výpis novinek