Novinky

Rozšířená doporučení a finanční podpora screeningu rakoviny

11.01.2023

Rada EU v prosinci 2022 v návaznosti na návrh Evropské komise ohledně posílení prevence rakoviny a včasnějšího odhalování této nemoci přijala nový přístup k onkologickému screeningu. Jde o významný krok směrem k včasnějšímu odhalování rakoviny v EU a o důležitý cíl Evropského plánu boje proti rakovině. Jak bylo oznámeno v září 2022, tento nový přístup EU, založený na nejnovějším vědeckém vývoji a důkazech, které jsou k dispozici, pomůže zajistit, aby do roku 2025 bylo screeningové vyšetření nabídnuto 90 % obyvatel EU, kteří splňují podmínky pro screening rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníkuTéž vyzývá k postupnému rozšíření screeningových programů na rakovinu prostaty, plic a za určitých okolností na rakovinu žaludku. Doporučení je součástí nového Programu EU pro onkologický screening, který byl předložen jako stěžejní iniciativa Evropského plánu boje proti rakovině.

V případě rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku nový přístup EU doporučuje:

– screening rakoviny prsu pomocí mamografie u žen ve věku 50 až 69 let, přičemž se navrhuje posunutí věkové hranice na 45, resp. 74 let;

– testování na lidský papillomavirus (HPV) jako upřednostňovaný nástroj pro screening rakoviny děložního čípku u žen ve věku 30 až 65 let v intervalu pěti nebo více let;

– kvantitativní fekální imunochemický test (FIT) jako upřednostňovanou screeningovou zkoušku rakoviny tlustého střeva a konečníku před odesláním osob ve věku 50 až 74 let k následné kolonoskopii.

V případě rakoviny plic, prostaty a žaludku doporučení vyzývá členské státy, aby na základě dalšího výzkumu:

– prozkoumaly proveditelnost a účinnost nízkodávkové výpočetní tomografie u vyšetření osob s vysokým rizikem rakoviny plic, včetně stávajících i bývalých silných kuřáků, a propojily screening s primárními a sekundárními preventivními přístupy;

– vyhodnotily proveditelnost a účinnost organizovaného screeningu rakoviny prostaty u mužů na základě testování prostatického specifického antigenu (PSA) v kombinaci s vyšetřením magnetickou rezonancí (MRI) jako následným testem;

– v zemích a regionech s vysokým výskytem rakoviny žaludku a úmrtností na ni zvážily strategie screeningu a testování na Helicobacter pylori (bakterie, jež může způsobit rakovinu žaludku).

Onkologický screening lze finančně podpořit. Na projekty v rámci Programu EU pro zdraví (EU4Health) již bylo vyčleněno 38,5 mil. EUR, v rámci programu Horizon Europe pak 60 mil. EUR. V rámci pracovního Programu EU pro zdraví na rok 2023 (viz odkazy níže) půjde dalších 38,5 mil. EUR na podporu členských států při provádění tohoto doporučení Rady EU a vypracovávání pokynů EU. Další podporu lze poskytnout i z fondů kohezní politiky.

Doporučení Rady EU nahrazuje a rozšiřuje předchozí doporučení Rady EU o screeningu rakoviny z roku 2003, které zahrnovalo screening rakoviny prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního čípku; má zásadní význam pro zajištění toho, aby více občanů mělo přístup k organizovaným screeningům těchto typů rakoviny. V dostupnosti screeningu jsou mezi členskými státy nadále velké rozdíly. V roce 2020 bylo v EU nádorové onemocnění diagnostikováno přibližně u 2,7 mil. lidí; podle odhadů každý druhý občan EU během svého života onemocní rakovinou, pouze polovina pacientů s rakovinou přežije.

Autor: PZA

Více informací k programu EU4Health:

Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 – vize pro zdravější Evropskou unii (europa.eu)

Více informací k programu Horizont Evropa/2. pilíř – klastr Zdraví:

Informace | Portál Horizont Evropa

Pracovní Programu EU pro zdraví na rok 2023

Evropský plán boje proti rakovině

Zpět na výpis novinek