Novinky

Schválení programu Kreativní Evropa na období 2021-7 se očekává v dubnu

04.03.2021

Komunitární program Kreativní Evropa (Creative Europe) bude také v období 2021-7 podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, kulturní dědictví a konkurenceschopnost. Umožní kulturním a kreativním organizacím a profesionálům spoluvytvářet a spolupracovat přes hranice a oslovit širší publikum, řešit současné společenské otázky a podporovat začínající umělce.

Definitivní schválení programu Kreativní Evropa s rozpočtem více než 2,4 miliardy EUR se očekává v dubnu 2021. Na část Kultura připadá 33 %, na část MEDIA 58 % rozpočtu a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Plná verze návrhu programu Kreativní Evropa v anglickém i českém jazyce je k dispozici na stránkách EUR-Lex

Výzvy k jednotlivým okruhům mají být publikovány na konci dubna 2021. V roce 2021 se očekává jen jedna uzávěrka, s termínem min 6 – 8 týdnů na přípravu žádosti. Uzávěrky pro jednotlivé výzvy jsou rozloženy na jaro a podzim. Rozpočet pro jednotlivé výzvy zatím není znám.

Program tvoří tyto 3 složky:

a)  složka „KULTURA“ se vztahuje na kulturní a kreativní odvětví kromě audiovizuálního odvětví;

b) složka „MEDIA“ se vztahuje na audiovizuální odvětví;

c) „MEZIODVĚTVOVÁ složka“ se vztahuje na činnosti napříč všemi kulturními a kreativními odvětvími.

Žádosti se budou nově podávat přes FTOP – Funding and Tender Opportunities Portal.

Podobně jako dosud, musí mít všichni žadatelé vytvořený identifikační kód „PIC“, včetně EU login. PIC a EU login z předchozího období zůstávají v platnosti.

Kontinuální akce programu MEDIA (festivaly, trhy, školení apod.), které se se budou konat před uzávěrkou výzvy, budou v r. 2021 výjimečně moci využít tzv. „super etroaktivity clause“– v případě, že budou vybrány pro podporu, budou náklady na projekt moci uplatnit zpětně.

KULTURA

Návrh agendy nového dílčího programu Kultura se oproti stávajícímu programu výrazně rozšiřuje. Program bude nyní přístupnější nejen menším organizacím, ale také jednotlivcům. Speciální pozornosti se dočkají vybraná odvětví. 

PROJEKTY EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE

Projekty bude možné předložit ve třech kategoriích, kofinancování EU se zvyšuje :

  • grant EU max. 200 000 eur do výše 80 % uznatelných nákladů, minimální zapojení třech organizací ze tří zemí,
  • grant EU max. 1 000 000 eur do výše 70 % uznatelných nákladů, minimální zapojení pěti organizací z pěti zemí,
  • grant EU max. 2 000 000 eur do výše 60 % uznatelných nákladů, minimální zapojení deseti organizací z deseti zemí.

Granty bude možné získat buď na inovativní projekty či spolupráci. 

Speciální pozornost a část rozpočtu bude nově věnována konkrétním oblastem (hudbě, literatuře, architektuře či kulturnímu dědictví) s cílem podpořit rozvoj kapacit a profesionalizaci.

LITERÁRNÍ PŘEKLADY

V novém období bude možné žádat i ve větších konsorciích, které mohou zahrnovat zapojení nejen nakladatelů, ale i distributorů či festivalů. Kofinancování EU na tento typ projektů se zvyšuje na 60 %. 

EVROPSKÉ SÍTĚ A PLATFORMY

Podpora těchto formátů bude nadále pokračovat. Pro každou kategorii budou otevřeny dvě výzvy v nadcházející sedmiletce, a to na projekty s trváním tří či čtyř let. 

MUSIC MOVES EUROPE

Speciální pozornost bude věnována hudbě v rámci sektorového zaměření ve výzvách na podporu projektů evropské spolupráce. Od roku 2022 je plánován samostatný grantový okruh, do té doby budou probíhat přípravy v pilotní fázi

I-PORTUNUS

Podpora krátkodobé evropské mobility pro umělce a kulturní profesionály bude integrální součástí Kreativní Evropy od roku 2022. O tom, jak bude tato podpora konkrétně vypadat, se dozvíme z výsledků dvou pilotních projektů pod vedením Goethe Institutu a Evropské kulturní nadace. V rámci těchto pilotů probíhají otevřené výzvy. 

MEDIA

Program KE MEDIA bude pokračovat ve svých aktivitách, jako je podpora vývoje audiovizuálních děl, distribuce a propagace audiovizuálních děl včetně jejich uvádění v kinech a na filmových festivalech. Nadále bude podporovat i vzdělávání profesionálů v oboru audiovize.

PODPORA PRODUCENTŮ

Podpora producentů bude pokračovat i nadále, ale v částečně pozměněném režimu.

Development – Single Projects – nadále již nebude možné podávat žádosti za jednu společnost. Žádosti se budou moci podávat jen jako co-development minimálně dvou společností ze dvou různých zemí. Nemusí to nutně být koprodukce, měla by stačit jen smlouva o co-developmentu. Žádosti budou hodnoceny podle úrovně spolupráce, která by neměla být jen formální.

Development – Slate Funding – zůstává beze změn, pouze se ruší automatické body pro malé země.

Development – Mini Slate – novinka určená pouze pro malé země (kam patří i ČR), je určená pro soubory 2–3 projektů, nebude hodnocena tak přísně jako normální Slate Funding.

TV Programming – bude pokračovat, rozšířen i o on-line obsah. Partnerem může být kromě TV nově i VoD platforma.

Další podmínky (definice nezávislého producenta, předchozí dílo a jeho distribuce, začátek natáčení až za několik měsíců po podání žádosti apod.) zůstávají, ale jejich přesné znění zatím není známo. 

VIDEOHRY

Podpora vývoje videoher je v novém programu zachována, navíc bude rozšířena o projekty VR a AR. Výzva se všemi podmínkami včetně výše rozpočtu by měla vyjít až v roce 2022.

DISTRIBUCE

Podpora distribuce by měla pokračovat bez větších změn v podobě, jaká byla v posledním roce trvání předchozího programu (tedy Automatická podpora přímo distributorům a Selektivní podpora prostřednictvím sales agentů, pouze pod pozměněnými názvy).

FESTIVALY

Podpora aktivit jednotlivých festivalů bude nadále pokračovat pouze prostřednictvím sítí. Síť se skládá z koordinátora a několika festivalů, ty mohou být vytvořeny na různých základech, a to nejen žánrových (regionální, zaměřené na udržitelnost provozu, festivaly s určitými aktivitami). Nelze vytvářet sítě na národním základě (omezené na jednu zemi). Bližší podrobnosti (kritéria pro začlenění festivalu do sítě, velikost grantů apod.) zatím nejsou známy.

Ostatní okruhy zůstávají bez větších změn.

Novinkou bude seskupení stávajících okruhů financování do clusterů – CONTENT – BUSINESS – AUDIENCE, což by mělo umožnit větší flexibilitu programu. Cluster CONTENT bude obsahovat podporu producentů, pod cluster BUSINESS bude patřit např. automatická podpora distribuce nebo podpora trhů a vzdělávání, cluster AUDIENCE zahrne VoD, festivaly, kina nebo filmovou výchovu.

Priority, které se promítnou napříč celým programem, budou zaměřeny na spolupráci, udržitelnost či genderovou rovnost.

MEZIOBOROVÁ ČÁST

Nově uspořádána bude i mezioborová část. Sem bude nově patřit soubor opatření na podporu kvalitní žurnalistiky, plurality zpravodajských médií a mediální výchovy, který vychází z Media and Audiovisual Action Plan. Součástí mezioborové části rovněž bude tzv. Creative Innovation Lab, v jejímž rámci budou podporovány inovativní technologické a mezioborové projekty.

Záruční fond Kreativní Evropy, který kreativním podnikatelům usnadňuje přístup k úvěrům, bude spojen s ostatními záručními fondy pod hlavičku Invest EU a bude spravován Evropským investičním fondem. Do konce roku 2022 je možné čerpat úvěr s touto zárukou v rámci programu Komerční banky EuroCreative.

PRŮŘEZOVÉ PRIORITY

Jednou z hlavních priorit v novém programu je ekologická udržitelnost projektů i podpora tématu rovnosti žen a mužů. Při výběru odborníků k hodnocení návrhů projektů bude věnována náležitá pozornost jejich vyváženému zastoupení. Dalším z klíčových cílů bude podpora přístupu a účasti osob se zdravotním postižením a sociálně marginalizovaných skupin v tvůrčích a kulturních odvětvích, a to jako tvůrců i členů publika. 

Kromě toho budou dále podporované akce směřující ke zviditelnění evropské kulturní rozmanitosti a dědictví, jako je udělování titulů Evropského hlavního města kulturyOznačení Evropské dědictví, kulturní ceny EU či podpora dnů evropského dědictví.

Více informací:

www.kreativnievropa.cz

Zpět na výpis novinek