Novinky

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

16.08.2022

Program Životní prostředí Fondů EHP a Norska zveřejnil novou výzvu „Call-3A Ålesund“ na podporu snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod. Z výzvy Ålesund je možné získat podporu na opatření, jejichž cílem je zajistit vhodnou infrastrukturu a analytické metody pro identifikaci vybraných znečišťujících látek (mikropolutantů) ve vodním prostředí. Jedná se zejména o pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů včetně nezbytného souvisejícího laboratorního vybavení a o zavedení a optimalizaci analytických metod pro stanovení koncentrací mikropolutantů.

Infrastruktura bude určena pro analýzy vzorků po zavedení a optimalizaci analytických metod do rutinní praxe pro stanovení koncentrací polárních mikropolutantů v povrchové vodě za účelem monitoringu prioritních a specifických znečišťujících látek vypouštěných do útvarů povrchových vod. Primárně se zaměřuje na stanovení léčiv a jejich metabolitů a dalších látek (viz plné znění výzvy), jejichž zdrojem jsou čistírny odpadních vod.

Maximální výše podpory je 750 000 eur (19 500 000 Kč); minimálně 200 000 eur (5 200 000 Kč). Míra spolufinancování je max. 90 %. O podporu mohou žádat veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).

Termín pro předkládání projektů je do 30. září 2022.

Více informací:

Program Životní prostředí – nová výzva „Call-3A Ålesund“ | 2022 | Ministerstvo financí ČR – EHP a Norské fondy (fondyehp.cz)

Detail výzvy – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Zpět na výpis novinek