Novinky

Udržení a přilákání talentů v regionech čelících demografické krizi

23.01.2023

Evropská komise spustila v lednu 2023 mechanismus podpory talentů, který má pomoci regionům v EU, postiženým zrychleným úbytkem obyvatelstva v produktivním věku, školit, udržet si a přilákat lidi s dovednostmi a kompetencemi potřebnými k řešení dopadu demografické transformace. Byl představen ve Sdělení o využívání talentů v regionech EU (viz odkaz níže). Jde o první klíčovou iniciativu v roce 2023, podporující Evropský rok dovedností; ten má dát nový impuls změnám kvalifikace a prohlubování dovedností. Sdělení popisuje individualizovaná, lokální a vícerozměrná řešení (využití stávajících fondů a iniciativ EU k podpoře regionů nejvíce postižených probíhající demografickou transformací a jejími vedlejšími účinky; předcházení vzniku nových územních rozdílů v EU a prohlubování těch stávajících).

Evropská komise souběžně v lednu 2023 vydala Zprávu o dopadu demografických změn z roku 2023. Věnuje se demografickým trendům a vlivům zjištěným v důsledku nedávného vývoje (brexitu, kovidová pandemie, ruská válka na Ukrajině). Zdůrazňuje, že k zajištění budoucí prosperity a dobrých životních podmínek v EU, je nutné problémy vyvolané demografickou transformací řešit (stárnutí a zároveň úbytek obyvatelstva; pokles počtu obyvatel v produktivním věku; nárůst územních rozdílů, včetně těch mezi městem a venkovem). Některé regiony již do „pasti rozvoje talentů“ spadly, jiným to hrozí v blízké budoucnosti. Pokud nepřijde účinné řešení, ohrozí to dlouhodobou prosperitu EU.

Evropská komise vytvoří nový mechanismus EU na podporu talentů. Možné zdroje finanční podpory:

  • Meziregionální inovační investice (I-3); financovány z ERDF; stimulují inovační ekosystémy přesahující hranice regionů EU poskytováním poradenské a finanční podpory na inovační projekty ve společných oblastech inteligentní specializace; v rámci nové složky budování kapacit pomohou testovat nové přístupy a zvýšit atraktivitu regionů, které jsou v pasti rozvoje talentů, z hlediska kvalifikovaných pracovních míst. Evropská komise tyto investice rozdělí do regionů na základě otevřených výzev.
  • Evropská městská iniciativa (Urban Innovative Initiative); financovaná z ERDF; podporuje města při budování kapacit a znalostí; zaměřuje se na vývoj inovativních řešení problémů, jimž města čelí. V roce 2023 bude v jejím rámci vyhlášena výzva k inovativním opatřením s cílem otestovat lokální řešení řízená městy a vypořádat se s problémy, jimž čelí města, kde ubývá obyvatel (obtíže s rozvojem, udržením či přilákáním talentů).
  • Prostředky z fondů kohezní politiky; přezkum programů kohezní politiky na období 2021 – 2027, který je naplánován v polovině období na začátek roku 2025 a bude vycházet z doporučení pro jednotlivé země z roku 2024, poskytne příležitost posoudit situaci regionů, kterým past rozvoje talentů hrozí, a v případě potřeby upravit programování fondů kohezní politiky.
  • Nástroj pro technickou podporu (TSI); program EU, který členským státům poskytuje individuálně uzpůsobené odborné znalosti pro navrhování a provádění reforem; podpora vychází z poptávky a nevyžaduje se spolufinancování ze strany členských států; prostřednictvím každoročních výzev v rámci TSI bude Evropská komise nabízet odborné znalosti a navrhovat reformy na podporu regionálních orgánů, ochotných určovat směr rozvoje talentů; též pomůže vybavit mladé lidi dovednostmi, umožňující jim udržet si či získat nová pracovní místa v digitální a zelené ekonomice.

Více informací:

Sdělení o využívání talentů v regionech EU

Evropský rok dovedností

Zpráva o dopadu demografických změn z roku 2023

Zdroj: PZA

Zpět na výpis novinek