Novinky

Výzkumný fond uhlí a oceli otevřel jednu výzvu pro každý sektor

07.03.2023

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel/RFCS) podporuje výzkumné projekty zabývající se udržitelným rozvojem v obou sektorech. Tyto projekty se týkají výrobních procesů, využití a změny zdrojů, včetně zavádění principů cirkulární ekonomiky, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a snižování CO2.

Oprávněným žadatelem v obou výzvách je podnik, veřejný orgán, výzkumná/vzdělávací organizace, nebo jiná právnická osoba, která provádí nebo významně přispívá k výzkumným a vývojovým aktivitám v daném sektoru. V rámci konsorcia žadatelů musí vystupovat min. 2 nezávislé právnické osoby ze dvou různých zemí programu.

Obě výzvy mají uzávěrku pro podávání projektů dne 4. května 2023.

Uhelný sektor – výzva Big Tickets for Coal

Podpora přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství Unie do roku 2050 s cílem postupného vyřazení fosilních paliv, rozvoj alternativních aktivit v bývalých dolech a předcházení nebo řešení ekologických škod způsobených uhelnými doly v procesu uzavření, dříve provozovaných uhelných dolů a jejich okolí.

Návrhy by měly podporovat diverzifikaci uhelného průmyslu prostřednictvím aplikace nových technologií, zejména těch, které byly vyvinuté s podporou RFCS. Projekty by se měly zaměřit zejména na přeměnu průmyslových areálů souvisejících s uhelným průmyslem, konkrétně na změnu účelu uzavřených/uzavíraných uhelných dolů a/nebo přeměnu uhelných elektráren.

Podporované oblasti:

  • monitorování, správa a/nebo úprava důlních vod
  • monitoring, modelování, stabilizace a/nebo obnova území
  • zpracování odpadu a/nebo hlušiny
  • znovuvyužití energie související se snižováním a monitorováním emisí metanu v bývalých uhelných dolech identifikovaných v plánech spravedlivé transformace; geotermální energetické systémy
  • recyklace materiálů a vývoj alternativních materiálů včetně obnovy kritických surovin
  • přeměna bývalých uhelných a lignitových dolů a související infrastruktury na projekty na skladování energie, OZE, vodík nebo hybridní řešení

Ocelářský sektor – výzva Big Tickets for Steel

Podpora projektům, které přispějí k přechodu na klimaticky neutrální hospodářství Unie do roku 2050, s hlavním cílem rozvíjet a demonstrovat inovativní průlomové technologie vedoucí k výrobě oceli s téměř nulovými emisemi uhlíku (čisté oceli), a zásadním změnám jako celkové snížení uhlíkové stopy v ocelářství.

Podporované oblasti:

  • Příprava pro zachytávání a ukládání CO/CO2 z odvětví oceli (CCUS)
  • procesní integrace (PI) v ocelárnách s cílem snížit využívání fosilního uhlíku a související emise CO2
  • CO2 neutrální redukce železné rudy (zvýšení využití předem redukovaných nosičů železa)
  • vývoj technologií, které umožní snížení specifické energie potřebné k výrobě oceli

K podporovaným aktivitám patří pilotní a demonstrační (ukázkové) projekty, které předpokládají dosažení úrovně technologické připravenosti – TRL 7-8 z výchozí TRL 4-6.

Projektové záměry předložené v programu RFCS musí řešit alespoň jeden z příslušných výzkumných cílů RFCS (viz rozhodnutí Rady 2008/376/ES, rozhodnutí Rady 2017/955 a rozhodnutí Rady 2021/1094; články 4 až 6 pro uhelný sektor, články 8 až 10a) pro oblast ocelářství) a měly by se vztahovat k základním prvkům Zelené dohody pro Evropu uvedených ve Sdělení Evropské komise

Více informací:

RFCS-2023-CSP-Big Tickets for Steel (RFCS-2023-CSP)

RFCS-2023-JT-Big Tickets for Coal (RFCS-2023-JT)

Zpět na výpis novinek