Program Digitální Evropa otevřel 22 nových výzev

V programu Digitální Evropa (Digital Europe), který je zaměřen na digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství, se mohou žadatelé hlásit do 22 nových výzev. V oblasti kybernetická bezpečnost budou podpořeny iniciativy na posílení kapacit sledování a reakcí na kybernetické útoky a hrozby. V oblasti pokročilé digitální dovednosti budou například podpořen projekt na zvyšování digitálních dovedností malých žáků, zejména dívek.  Oblast umělá inteligence se mimo jiné zaměří na vývoj Digitálního produktového pasu EU. Nejlepší využití digitálních kapacit otevírá projekt na vytvoření sítě odborníků a organizací, které bude aktivně analyzovat a odhalovat dezinformační kampaně v Evropě. V neposlední řadě je součástí výzev také programová podpora. První tři výzvy mají uzávěrku do 6. července 2023, čtvrtá výzva má uzávěrku do 29. srpna 2023 a ostatní výzvy budou otevřené do 26. září 2023.

Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity):

Uzávěrka je do 6. července 2023 do 17:00.

Pokročilé digitální dovednosti (Advanced Digital Skills):

Uzávěrka je do 29. srpna 2023 do 17:00.

Umělá inteligence (Cloud, Data and AI)

Pokročilé digitální dovednosti (Advanced Digital Skills):

Nejlepší využití digitálních kapacit a interoperabilita (Accelerating best use of technologies – Deployments)

Programová podpora (Programme support actions)

Uzávěrka je do 26. září 2023 do 17:00.

Středoevropská iniciativa vyhlásila výzvu na sdílení vědomostí mezi evropskými institucemi

Aktuálně je možné podávat žádosti do Programu výměny know-how (Know-how Exchange Programme – KEP), který spadá pod Středoevropskou iniciativu (Central European Initiative – CEI). Prostřednictvím spolufinancování projektů budování kapacit a technické pomoci nabízí KEP granty institucím, které jsou ochotny sdílet své zkušenosti s partnery v členských státech CEI, které zároveň nejsou členy EU. Maximální výše financování je 40 000 EUR u jednoho projektu (max. 50 % celkových nákladů projektu).

Podmínky:

 • Programu se mohou účastnit veřejné nebo soukromé subjekty registrované v členském státě CEI
 • Žádosti se musí účastnit alespoň dva partneři
 • V partnerství musí být alespoň jeden poskytovatel know-how z členského státu EU a jedna instituce mimo členské státy EU, která je příjemcem know-how

Žádosti je možné podávat do 14. 7. 2023, 11:59  

Odkaz pro více informací

Vyhlášení národní výzvy v programu LIFE pro rok 2023

Ministerstvo životního prostřední České republiky vyhlásilo dne 17. 4. národní výzvu v programu LIFE pro rok 2023 ve výši 90 miliónů Kč. Spolufinancování se bude týkat projektů v oblastech Životní prostředí a Klima, na tyto oblasti je určeno 77 miliónů Kč. Spolufinancování projektů může činit maximálně 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu, a ne více než 20 miliónů Kč na jeden projekt. Dále bude finančně podpořena příprava a zpracovávání projektové dokumentace, na které je alokováno 3 miliony Kč. Individuální podpora na tuto oblast může dosahovat až 40 000 Kč, mimořádně až 80 000 Kč nebo 200 000 Kč na jeden projekt. V neposlední řadě bude podpořeno spolufinancování partnera projektu, na tuto oblast je alokováno 10 miliónů Kč. Spolufinancování pak může činit maximálně 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na partnera a zároveň ne více než 1,5 milionu Kč na jednoho partnera.

Žádosti je možné podávat do 7. 6. 2023

Dotazy je možné zasílat na e-mail: life@mzp.cz

Odkaz pro více informací o programu

Odkaz pro podmínky a vzory formulářů

Výzvy v programu LIFE pro rok 2023

Na webu Funding & tender opportunities portal byly zveřejněny výzvy v programu LIFE, který se zaměřuje na oblast životního prostředí a klimatu, pro rok 2023. Níže najdete seznam výzev rozdělených dle jednotlivých kategorií projektů s odkazy na jednotlivé výzvy:

Přípravné projekty LIFE (Legislative and Policy Priorities – PLP)

Standardní akční projekty (Standard Action Projects – SAP)

Příroda a biologické rozmanitosti, Oběhové hospodářství a kvalita života (Nature – NAT, Environment -ENV)

Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně (Climate – CLIMA)

Strategické a integrované projekty (Startegic and Integrated Projects – SIP)

Příprava technické pomoci pro SIP a SNAP (Technical Assistance preparation for SIPs and SNAPs – TA)

Replikace technické pomoci (Technical Assistance Replication – TA-R)

Přechod na čistou energii (Clean Energy Transition – CET)

Odkaz pro více informací

Podpora inovativních projektů zaměřených na rozvoj městských oblastí

Grant Urban Doers, který propojuje městské iniciativy s inovacemi a výzkumem, nabízí podporu pro skupiny s inovativními projekty zaměřenými na rozvoj městských oblastí. Žadatelům je nabízená finanční podpora do výše 12 000 EUR, školení a přístup k webinářům a networkingovým akcím. Podporu bude možné využívat po dobu 12 měsíců.

Způsobilými žadateli jsou:

 • Sociální inovátoři
 • Městské spolky
 • Nevládní organizace
 • Mikropodniky (s méně než 10 zaměstnanci)
 • Sousedské iniciativy
 • Sociální podnikatelé
 • Aktivistické skupiny
 • Organizace občanské společnosti
 • Designéři a další aktéři kulturního a kreativního sektoru

Podmínky:

 • Osobní účast na úvodním a závěrečném meetingu
 • Vypracování koncepčního dokumentu (5-10 stran) zaměřeného na strategický rozvoj, šíření osvědčených postupů, možnosti upscalingu a příležitosti pro potenciální spolupráci s dalšími institucemi v rámci mezinárodního výzkumu
 • Osobní účast na minimálně třech akcích (včetně úvodního a závěrečného meetingu) a několika dalších online akcí během grantového období.

Termín pro podání přihlášky:

14. 6. 2023, 23:59

Odkazy pro více informací:

https://dutpartnership.eu/the-urban-doers-grant/

https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2023/04/UDG_guidelines.pdf

Online přihláška:

https://dutpartnership.eu/the-urban-doers-grant/application-for-the-urban-doers-grant/

EUCF finančně podpoří vývoj investičních koncepcí v oblasti klimatu a energetiky

Nástroj pro Evropská města (The European City Facility – EUCF) vyhlašuje finanční podporu pro municipality ve výši 60 000 EUR na přípravu investičních koncepcí v oblasti klimatu a energetiky. Finanční podporu je možné využít pro zhotovení studií, které jsou potřebné pro rozvoj investiční koncepce (obchodní analýzy, právní, ekonomické a finanční analýzy, analýzy rizik apod.), grant neslouží na financování samotných investic. Studie mohou být zhotoveny interními zaměstnanci nebo externími odborníky.

Investiční koncepce musí vycházet ze schválených Akčních plánů pro energetiku a klima (Energy and Climate Action Plan/SECAP) nebo obdobného závazného plánu. Žadatelé musí zároveň prokázat politický závazek k rozvoji investiční koncepce prostřednictvím dopisu podepsaného starostou nebo jiným relevantním politickým představitelem. V případě schválené žádosti se uchazeči musí zavázat k následnému monitoringu ze strany EUCF po dobu dvou let.

V rámci střední a východní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Ukrajina) bude částkou 1,68 miliónů EUR podpořeno 28 investičních konceptů. Předkládání skupinových žádosti, které zvyšují šanci na úspěch, je podporováno.

Uzávěrka pro podávání přihlášky je 30. června 2023 17:00.

Text výzvy:

https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/inhalte/dokumente/EUCF_APPLICATION_DOCUMENTS/Call_5_document_European_City_Facility.pdf

Test způsobilosti:

https://fmp.eucityfacility.eu/iss/Check/

Online přihláška:

https://www.eucityfacility.eu/calls/online-application.html

Nový fond zaměřený na podporu energetických úspor

Solas Sustainable Energy Fund (SSEF) je nový fond Evropské unie zaměřený na investice do energetických úspor. Bude podporovat malé projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména však bude poskytovat financování energeticky účinných technologií, jako jsou moderní systémy vytápění a chlazení, jednotky kombinované výroby tepla a elektřiny, solární střechy, konstrukce budov nebo LED osvětlení. V první fázi budou investice směřovány do renovací stávající infrastruktury, zejména budov, které jsou zodpovědné za 40 % spotřebované energie a za 36 % vyprodukovaných emisí CO2 v Evropské unii. Podporovány budou projekty ve veřejném i soukromém sektoru, včetně sektoru malých a středních podniků.

SSEF nedávno uzavřel své první investiční kolo, ve kterém získal 140 miliónů EUR včetně 30 milionového příspěvku od Evropské investiční banky. Cílová velikost fondu je 200 milionů EUR, které budou společnostem poskytnuty ve formě dluhového financování. SSEF navíc podepsal i dohodu s programem Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE), jehož cílem je povzbudit soukromé investory, jako jsou pojišťovny a penzijní fondy, aby investovali do evropské infrastruktury energetické účinnosti. Dalšími investory SSEF jsou Irský strategický investiční fond (ISIF), pojišťovna IDEAL a MEAG, správce aktiv skupiny Munich Re. Poradcem fondu bude švýcarská společnost Solas Capital AG.

Finanční podpora chytrých řešení s vodou

Projekt CircInWater nabízí jednorázovou finanční podporu evropským malým a středním podnikům při vývoji a aplikaci chytrých řešení s vodou pro zemědělsko-potravinářský a energeticky náročný průmysl (těžební, papírenský, ocelářský a chemický). Finanční podporu v maximální výši 60 000 EUR může čerpat buď samostatný podnik nebo sdružení 2-3 podniků, v obou případech je podmínkou členství v European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Proplácené náklady zahrnují přímé náklady na zaměstnance, subdodávky a pořizovací náklady. Očekávaná délka projektu nesmí přesáhnout 12 měsíců.

Uzávěrka pro podání přihlášky je 31. května 2023 v 17:00.

Odkaz pro více informací

Odkaz pro podání přihlášky