Kultura pomáhá integraci uprchlíků z Ukrajiny

V pořadí již čtvrtá výzva „Kultura pomáhá / Культура допомагає“ podpoří miniprojekty zaměřené na integraci lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli ruské válce proti Ukrajině.

Program nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, donucených k přestěhování do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí programu (viz níže). Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadnění jejich integrace do nového prostředí prostřednictvím kultury a podporu jejich duševního zdraví (formou workshopů, spolutvůrčích procesů, vzdělávání, arteterapie apod.) Další aktivity by měly být věnovány zapojení rodin a dětí do projektových aktivit.

Výzva je financována programem Kreativní Evropa a míra podpory na jeden projekt je  2 000 – 5 000 EUR.

Žadatelem může být nezisková organizace nebo nezávislá iniciativa se sídlem na Ukrajině nebo v zemích Kreativní Evropy, která je aktivní v integraci vysídlených osob (zejména rodin a dětí) prostřednictvím kultury.

Uzávěrka pro podání projektu je 21. 6. 2024.

Více informací:

Výzva Culture Helps – Integrace skrze kulturu

Finanční podpora pro udržitelnost malých a středních podniků

Program greenSME posiluje schopnost malých a středních podniků zavádět pokročilé technologie, aby se staly konkurenceschopnými a klimaticky neutrálními. Cílem této výzvy je pak finančně podpořit výrobní malé a střední podniky, které budou realizovat projekty zaměřené na provádění doporučení, které si firmy vypracují během hodnocení udržitelnosti (SAT) a pokročilého akčního plánu udržitelnosti (ASAP). Během tohoto procesu budou výrobní malé a střední podniky podporovány akreditovanými poskytovateli. Schválené projekty budou financovány částkou 35 000 EUR (paušální částka neboli lump sum).

Postup:

Krok 1: Zaregistrujte se v HUBu

Staňte se členem komunity greenSME, získejte přístup k informacím a komunikujte s ostatními členy komunity. Zaregistrujte se zde.

Krok 2: Nástroj pro sebehodnocení

Zjistěte informace o výkonnosti vaší společnosti v oblasti udržitelnosti tím, že vyplníte dotazník a zjistíte své skóre. Začněte zde.

Krok 3: Akční plán

Získejte podporu odborníků při vypracování pokročilého akčního plánu udržitelnosti a začněte plánovat dlouhodobě udržitelný provoz.

Krok 4: Matchmaking

Vyhledejte poskytovatele služeb v oblasti udržitelnosti a technologií, kteří ve vaší zemi nabízejí konkrétní služby na podporu vaší cesty k udržitelnosti.

Krok 5: Přihlášení se do výzvy

Spojte se s jedním nebo dvěma poskytovateli udržitelnosti a technologií a požádejte o financování na realizaci části vašeho akčního plánu.

Aktivity způsobilé pro financování 

Projekty udržitelnosti by měly zahrnovat aplikaci pokročilých technologií (IoT, průmyslová data, pokročilá výroba, robotika, 3D tisk, technologie blockchain, AI) a/nebo témata sociálních inovací (revize obchodního modelu, definice dovedností pracovníků…) a/nebo témata životního prostředí. Mezi činnosti, které lze financovat patří:

 • Studie proveditelnosti
 • Vytváření prototypů
 • Pilotní testování
 • Demonstrování
 • Využití testovacích zařízení
 • Testování IT řešení
 • Poradenství
 • Koučování

Uzávěrka výzvy:

31. července 2024, 17:00

Odkazy pro více informací:

Open Calls – greenSME (greensmehub.eu)

Podpora talentů a výzkumných pracovníků z Horizont Europe

Program Horizon Europe zveřejnil dvě výzvy na podporu výzkumných pracovníků a podporu talentů. Obě výzvy jsou součástí akcí typu „WIEDERA“, tedy zaměřené na středně a méně rozvinuté inovační regiony (včetně ČR). Podmínkou projektů u obou výzev je mezinárodní spolupráce s centry excelence, nebo špičkovými vědeckými pracovišti v nejrozvinutějších inovačních regionech EU.

Výzva ERA Fellowships 2024 (WIDERA)

Předmětem podpory jsou stipendia excelentním výzkumným pracovníkům jakékoliv národnosti na činnost v oblasti vědy, výzkumu, nebo inovací v „rozšiřující zemi“ (Widening Country).

Žadatelem může být výzkumný pracovník společně s hostitelskou organizací – právnickou osobou z akademického nebo neakademického sektoru se sídlem v „rozšiřující zemi“, tj. včetně ČR.

Podpora je vyplácena formou paušálních příspěvků, alokace na výzvu je 8 mil. EUR. Uzávěrka je 11. 9. 2024.

Více informací:

Výzva ERA Fellowships 2024 (WIDERA)

Pracovní program 2023-2025 (část Widening participation and strengthening the European Research Area/WIDERA)

 Výzva ERA Talents 2024 (WIDERA)  

Předmětem podpory je meziodvětvová spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, nebo inovací (VVI) prostřednictvím výměny zaměstnanců – výzkumných pracovníků, inovátorů a/nebo dalších talentů v oblasti VVI napříč sektory se zaměřením na „rozšiřující země“ (min. 70 % grantu musí být určeno příjemcům z těchto zemí) s cílem dosáhnout přínosu pro všechny partnery konsorcia zkvalitněním lidského kapitálu a konkurenceschopnosti.

Žadatelem může být konsorcium min. 3 partnerů z různých zemí (min. 2 partneři z tzv. widening, tedy „rozšiřující země“). Žadatel musí zapojit účastníky z akademického i neakademického sektoru.

Míra spolufinancování je až 100 %, projekty jsou očekávaný v rozmezí rozpočtu 1-3 mil. eur. Uzávěrka je 26. 9. 2024.

Více informací:

Výzva ERA Talents 2024 (WIDERA)  

Pracovního program 2023-2025 (část Widening participation and strengthening the European Research Area/WIDERA)

Možnost finanční podpory na meziregionální investice do inovací

Evropská komise otevřela novou výzvu v rámci Nástroje pro meziregionální investice do inovací. Tato výzva je rozdělena do dvou hlavních částí:

Část 1 se zaměřuje na konsorcia inovačních subjektů z regionů se společnými nebo doplňkovými oblastmi inteligentní specializace, které jsou připraveny investovat do meziregionálních inovačních projektů.

Část 2a podporuje meziregionální inovační investice, které se soustředí na rozvoj hodnotových řetězců v méně rozvinutých regionech, jako je Moravskoslezský kraj, a posílení integrace inovačních subjektů do hodnotových řetězců EU.

Výzva je určena pro konsorcia žadatelů ze soukromých organizací (malé a střední podniky, startupy), veřejných institucí a akademické sféry (univerzity, výzkumné organizace).

Odhadovaný celkový rozpočet pro rok 2024 je 31 milionů EUR pro část 1 a 36 milionů EUR pro část 2a. Lhůta pro podání žádostí pro obě části je stanovena na 5. prosince 2024, do 17:00 hodin.

Odkaz pro více informací o výzvě.

Pro potenciální zájemce se bude 13. června 2024 konat online informační seminář. Odkaz na registraci je zde.

Plánované výzvy v Evropském obranném fondu pro rok 2024

Evropský obranný fond zveřejnil pracovní program na rok 2024 spolu s popisy výzev. Pracovní program zahrnuje 32 témat, která jsou strukturována do 6 tematických výzev, 2 výzev pro MSP a 2 podpůrných akcí pro Alianci pro obranné lékařské protiopatření.

Výzvy podpoří projekty v kritických oblastech obrany, jako je boj proti hypersonickým střelám, vývoj široké škály bezpilotních prostředků ve vzduchu i na zemi, zabezpečená vesmírná komunikace a vývoj obranných systémů nové generace, jako jsou vrtulníky a středně velká nákladní letadla. Pracovní program navíc poskytne podporu inovativním opatřením v oblasti obrany prostřednictvím EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) a kaskádového financování pro MSP.

Předpokládaná uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 5. listopadu 2024.

Odkazy pro více informací:

Pracovní program Evropského obranného fondu pro rok 2024

Přehled výzev Evropského obranného fondu pro rok 2024

Certifikát Evropských solidárních sborů

V případě žádosti o finanční prostředky na dobrovolnické aktivity v programu Evropské solidární sbory je potřeba získat Certifikát kvalitní humanitární péče (Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering), který potvrzuje, že je daná organizace schopná provádět solidární činnosti v souladu se zásadami, cíli a požadavky programu. Organizace, které nejsou držiteli Certifikátu mohou v projektech vystupovat jako partneři, nemohou však o finanční prostředky žádat.

Při podávání žádosti si organizace mohou vybrat jednu z následujících rolí:

Hostitelská role – zahrnuje různé činnosti spojené s hostováním účastníků, včetně vypracování programu činností dobrovolníka a poskytování poradenství a podpory účastníkovi ve všech fázích dle potřeby.

Podpůrná role – zahrnuje podporu, přípravu a/nebo školení účastníků před odjezdem, zprostředkování mezi nimi a hostitelskou organizací a/nebo poskytování podpory účastníkům po návratu z jejich činnosti.

Žádosti o udělení Certifikátu lze podávat průběžně během celého roku. Hodnocení žádostí bude nicméně probíhat ve stanovených intervalech podle ročního harmonogramu, který je v souladu s výzvami k předkládání projektů v oblasti dobrovolnictví v humanitární pomoci. Po udělení Certifikátu získají organizace přístup do portálu Evropských solidárních sborů, kde mohou zveřejňovat nabídky dobrovolnických činností.

Termíny uzávěrek:

24. září 2024

23. září 2025

22. září 2026

Odkaz pro více informací

Příručka Evropských solidárních sborů

Příručka k výzkumným stážím v programu Horizont

Při žádosti o podporu mezinárodních stáží výzkumných pracovníků prostřednictvím akcí MSCA v programu Horizont Evropa je možné využít neoficiální, ale praktický manuál, který obsahuje tipy a triky pro podání úspěšné žádosti.  

Cílem akcí MSCA je mezinárodní, meziodvětvová a mezioborová spolupráce zaměřená na vysílání a/nebo přijímání pracovníků a sdílení znalostí. Do projektů se může zapojit jakýkoliv zaměstnanec přispívající k výzkumným činnostem v projektu.

Odkaz pro stažení manuálu

Interreg Europe vyhlásil třetí výzvu

Program Interreg Europe zveřejnil v pořadí již 3. výzvu v programovém období 2021-27, která bude mít k dispozici až 40 % z celkového rozpočtu fondů Interreg (přibližně 130 mil. EUR).

Tematický obsah:

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů meziregionální spolupráce. Projekty musí sdružovat politicky relevantní organizace z různých zemí Evropy, které řeší společný problém regionálního rozvoje. Příjemci mohou spolupracovat na jakýchkoli tématech společného významu v souladu se svými regionálními potřebami, pokud tato témata spadají do politiky soudržnosti. Nejvýznamnější část prostředků (80 %) půjde na 3 prioritní témata programu, kterými jsou Chytřejší Evropa, Zelenější Evropa a Evropa blíže občanům. Interreg Europe může dále podporovat spolupráci v otázkách, které se týkají čistě implementačních problémů politik regionálního rozvoje (např. státní podpora, veřejné zakázky, územní nástroje, finanční nástroje, hodnocení a monitorování).

Způsobilí žadatelé:

 • Orgány veřejné správy (spolufinancování z programu ve výši 80 %)
 • Veřejnoprávní subjekty (spolufinancování z programu ve výši 80 %)
 • Soukromé neziskové subjekty (spolufinancování z programu ve výši 70 %)

Projektů se musí účastnit partneři z nejméně tří zemí, z nichž nejméně dva musí být příjemci z členských států EU. Dále musí být zajištěno, aby byly alespoň čtyři z pěti níže uvedených oblastí zastoupeny v partnerství s alespoň jedním projektovým partnerem:

 • Sever – Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Norsko, Švédsko
 • Východ – Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
 • Jih – Chorvatsko, Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Portugalsko, Španělsko
 • Západ – Belgie, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Švýcarsko
 • Kandidátské země – Albánie, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina

Uzávěrka: 7. června 2024 ve 12:00 hodin

Odkaz pro více informací

Výměna zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje měst

Program European Urban Initiative (EUI) zveřejnil výzvu, která umožní městům zlepšovat své strategie udržitelného rozvoje díky vzájemnému sdílení zkušeností. Města se mohou výzvy účastnit v rámci dvou kategorií. Buď jako „hodnocené město“, které přijímá podporu od zástupců až 6 dalších měst nebo jako „hodnotitel“, který podporu poskytuje.

Každé hodnocené město má za úkol identifikovat výzvu, kterou chce řešit, a formulovat ji do třech hlavních otázek. Ty by pak měly být v souladu s klíčovými prvky integrovaných přístupů k udržitelnému rozvoji měst, které byly identifikovány v rámci politiky soudržnosti EU – jak je stručně uvedeno v Nařízení o společných ustanoveních EFRR. Příručka Společného výzkumného střediska Evropské komise pro strategie udržitelného rozvoje měst je klíčovým referenčním materiálem, který pomůže městům identifikovat relevantní témata.

Uzávěrka pro podání žádosti: 30. dubna 2024

Odkaz pro více informací

Výzvy v programu Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa vyhlásil nové výzvy, které podpoří vytváření a šíření mediálních a kulturních projektů a děl. Níže přinášíme přehled výzev:

MEDIA

Síť evropských festivalů
Zaměření: Podpora společných aktivit sítí evropských festivalů, které mají za cíl zvýšit zájem diváků o zahraniční evropská audiovizuální díla.
Uzávěrky: 11. 4. 2024

Evropská filmová distribuce
Zaměření: Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech a/nebo online.
Uzávěrky: 25. 4. 2024

Evropské sítě a provozovatelé VOD
Zaměření: Podpora VOD platforem nabízejících evropský obsah, s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a viditelnost.
Uzávěrka: 9. 4. 2024

Televizní a online obsah
Zaměření: Podpora nezávislým evropským produkčním společnostem, které chtějí vyrobit audiovizuální dílo primárně určené pro televizní nebo online vysílání na mezinárodní úrovni.
Uzávěrky: 14. 5. 2024

Filmy v pohybu
Zaměření: Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech a/nebo online.
Uzávěrky: 18. 7. 2024

KULTURA

ZMINA: Obnova
Podpora kulturních projektů realizovaných na Ukrajině ukrajinskými umělci nebo kulturními organizacemi.
Uzávěrka: 7. 4. 2024

Kultura pomáhá
Zaměření: Podpora kulturním organizacím, které pomáhají vysídleným osobám nebo uprchlíkům v rámci války na Ukrajině usnadňovat jejich integraci do nového prostředí prostřednictvím kultury.
Uzávěrka: 10. 4. 2024

Šíření evropských literárních děl
Zaměření: Podpora projektů zaměřených na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.
Uzávěrka: 16. 4. 2024

MEZIOBOROVÁ ČÁST

Inovační laboratoř
Zaměření: Podpora organizací z kulturních a kreativních odvětví, včetně audiovizuálního odvětví, které vyvíjejí a testují inovativní digitální řešení s potenciálem dlouhodobého pozitivního vlivu na dané sektory.
Uzávěrka: 25. 4. 2024