Podpora výzkumných projektů v uhelném a ocelářském sektoru

Výzkumný fond pro uhlí a ocel zveřejnil pravidelné výzvy „Big Tickets“ na podporu pilotních a demonstračních akcí.

Big Tickets for Coal

Výzva „Big Tickets for Coal“ poskytuje podporu a finanční prostředky pro transformaci bývalých uhelných a hnědouhelných dolů a přilehlé infrastruktury v souladu s přechodem na čistou energii. Zaměřuje se na projekty skladování energie a využívání obnovitelných zdrojů, udržitelné energie a geotermální energie. Součástí mohou být také demonstrační projekty pro využití malých a středně velkých modulárních nukleárních reaktorů a inovativních technologií pro zpracování emisí metanu. Mezi další podporované oblasti patří monitorování, správa a/nebo úprava důlních vod a hladiny podzemní vody, monitoring, modelování, stabilizace a/nebo obnova území, recyklace materiálů a odpadu a vývoj alternativních materiálů včetně obnovy kritických surovin.

K podporovaným aktivitám patří pilotní nebo demonstrační (ukázkové) projekty, které.:

 • předpokládají dosažení TRL 7-8 z výchozí TRL 4-5
 • předpokládají využití inovativních technologií v rámci vybraných 1-2 specifických cílů
 • obsahují návrh využití výstupů projektu v odvětví průmyslu a předběžné ekonomické posouzení
 • zahrnují činnosti související s podporou rozvoje účinné rekvalifikace, zvyšování kvalifikace a školení pro pracovníky postižené postupným útlumem uhelného sektoru

Big Tickets for Steel

Druhá výzva nazvaná „Big Tickets for Steel“ má průřezové zaměření na digitalizaci, dovednosti a sociální inovace, které by měly být prováděny společně s jedním dalším specifickým cílem. Mezi podporované oblasti patří CO2 neutrální redukce železné rudy (zvýšení využití předem redukovaných nosičů železa), vývoj technologií, které umožní snížení specifické energie, zvýšení rekuperace tepla a zlepšení procesní integrace ve výrobě oceli. Další zaměření je na vývoj slitin pokročilé oceli určených pro speciální aplikace, využívání principů cirkulární ekonomiky a mezisektorových řešení v procesu bezodpadové výroby oceli a zachytávání a ukládání CO/CO2 z odvětví oceli (CCUS).

K podporovaným aktivitám patří pilotní nebo demonstrační (ukázkové) projekty, které:

 • předpokládají dosažení TRL 7-8 z výchozí TRL 4-6
 • předpokládají využití inovativních technologií v rámci vybraných 1-2 specifických cílů
 • jsou v souladu s obecnými a specifickými cíli Memoranda o porozumění pro evropské partnerství v oblasti čisté oceli
 • specifikují svůj příspěvek k víceletému strategickému programu Partnerství pro čistou ocel – Strategic Research and Innovation Agenda /SRIA
 • obsahují návrh využití výstupů projektu v průmyslovém prostředí a předběžné ekonomické posouzení

Žádosti je možné podávat do 25 .4 .2024

Oprávněným žadatelem je jakýkoli podnik, veřejný orgán, výzkumná organizace nebo instituce středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávání nebo jiný právní subjekt včetně fyzických osob sídlících na území členského státu, který provádí nebo významně přispívá k výzkumu a technologickému vývoji. V konsorciu musí být minimálně 2 partneři z různých členských zemí.

Výše podpory je 50 %.

Rozpočet EU pro rok 2024

Rada EU a Evropský parlament schválili rozpočet na rok 2024. Celkové závazky (právně závazný příslib vynaložit peněžní prostředky na činnosti, které se uskutečňují v průběhu několika let) jsou stanoveny na 189 385,4 milionu EUR. Celkové platby (výdaje vyplývající ze závazků, které byly přijaty během daného roku nebo minulých let) činí 142 630,3 milionu EUR.

V dokumentu se souhrnnými číselnými údaji v členění podle jednotlivých okruhů finančního rámce je možné prohlédnout si finální rozpočet centrálně řízených programů Evropské komise.

Zdroj: Tisková zpráva

Finanční podpora mezinárodních výzkumných projektů v rámci sítě Eureka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci sítě Eureka podpoří českou část bilaterálních či multilaterálních projektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace na mezinárodní úrovni. Jednotlivé projekty mohou získat podporu maximálně 3 milióny Kč v jednom kalendářním roce při účastni jednoho subjektu z České republiky a maximálně 4 milióny při účasti více subjektů z ČR.

1. INTER-EXCELLENCE II, INTER-EUREKA – LUEJP23 (výzva Globalstars Japan)  

 • Zaměření: všechny vědní oblasti vyjma jaderné energie a vývoj léků
 • Partneři: partner z Japonska, možné zapojení i dalších států ze sítě Eureka
 • Příjemci podpory: podniky a výzkumné organizace
 • Alokace: 24 miliónů Kč
 • Termín pro podávání žádostí: do 31. 1. 2024
 • Odkaz na výzvu

2. INTER-EXCELLENCE II, INTER-EUREKA – LUEBR23 (výzva Globalstars Brazil) 

 • Zaměření: všechny vědní oblasti
 • Partneři: partner z Brazílie, možné zapojení i dalších států ze sítě Eureka
 • Příjemci podpory: podniky a výzkumné organizace
 • Alokace: 24 miliónů Kč
 • Termín pro podávání žádostí: do 2. 4. 2024
 • Odkaz na výzvu

Výzva k předkládání návrhů cílených analýz v oblasti územního rozvoje

Zájemci budou moct čerpat podporu výši přibližně 250 000 EUR na zpracování cílených analýz na podporu územního rozhodování a rozvoje. Předložený návrh cílených analýz by měl:

 • zohledňovat specifický územní kontext a politické potřeby
 • vztahovat k jednomu z osmi tematických akčních plánů (TAP) programu ESPON (klimaticky neutrální území; správa nových geografických oblastí; místa odolná vůči krizím; perspektiva pro všechny lidi a místa; život, práce a cestování přes hranice; chytrá konektivita; evropská území v globálních interakcích; adaptace na dopady klimatických změn)
 • odrážet širší evropskou perspektivu
 • prokázat využití výsledků analýzy ve vlastních procesech tvorby politiky
 • prokázat přidanou hodnotu svého projektového záměru pro sebe i pro zúčastněné strany v jiných zemích, regionech nebo městech

Návrhy mohou předkládat skupiny zúčastněných stran, které mají společné analytické cíle, i jednotlivé zúčastněné strany.

Pro hledání partnerů kontaktujte Ústav územního rozvoje v Brně: Ing. Elena Fedrová, fedrova@uur.cz

Příští uzávěrka pro předkládání návrhů je 29. března 2024.

Oblasti audiovizuálního průmyslu podpoří program Kreativní Evropa

V programu Kreativní Evropa je aktuálně vypsáno 8 výzev. Výzvy podpoří audiovizuální průmysl, konkrétně pak evropskou produkci v televizním a online sektoru, výrobce videoher, propagaci a konkurenceschopnost evropského audiovizuálního obsahu a další témata.

Přehled výzev:

TV and online content – uzávěrky 7. prosince 2023, 14. května 2024

European slate development – uzávěrka 13. prosince 2024

MARKETS & NETWORKING – uzávěrka 18. ledna 2024

Video games and immersive content development – uzávěrka 24. ledna 2024

Innovative tools and business models – uzávěrka 25. ledna 2024

Films on the Move – uzávěrky 14. května 2024, 18. července 2024

European VOD Networks and Operators – uzávěrka 9. dubna 2024

Networks of European Festivals – uzávěrka 11. dubna 2024

Dopravní firmy mohou požádat o finanční příspěvek pro účast na veletrhu Solutrans

Malé a střední podniky ze sektoru dopravy mohou žádat o jednorázovou částku ve výši 1500 EUR pro účast na veletrhu Solustrans, který se bude konat od 21. do 25. listopadu 2023 ve francouzském Lyonu. Letošní veletrh se bude zabývat městskými dodávkami, novými energiemi, pneumatikami, modernizací a vestavěnou inteligencí.

Kdo se může účastnit?

 1. Mikro, malé a střední podniky
 2. Podniky se sídlem v EU, EEA nebo v zemi, která má před podáním přihlášky uzavřenou asociační dohodu s EU
 3. Podniky aktivně zapojené a přispívající do oblasti elektromobility (přednostně budou podpořeny sektory zabývající se: automobily, těžkými nákladními vozidly (HGV), vodní dopravou, leteckou dopravou, železnicemi a logistikou).

Přihlášky musí být podány v angličtině prostřednictvím formuláře níže. Částka ve výši 1500 EUR bude použitelná pro výdaje na dopravu na akci, ubytování, jídlo a registrační poplatky. Částka bude udělena na základě toho, kdo se dřív přihlásí.

Odkazy a kontaktní údaje:

Více informací o výzvě

Více informací o akci

Program akce

Formulář pro vyplnění žádosti

Kontakt v případě dotazů: info.eboost@cara.eu

Nový evropský program pro podporu obnovitelných energií

Finanční mechanismus pro podporu obnovitelných energií v EU (RENEWFM – EU Renewable Energy Financing Mechanism) je novým evropským programem zaměřeným na spolupráci členských států EU při zavádění a podpoře obnovitelných zdrojů energií. Mechanismus může díky vzájemné spolupráci pomoct zemím dosáhnout stanoveného cíle produkování 42,5 % podílu energií z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě do roku 2030.

V mechanismu jsou rozlišovány dva typy členských zemí: dobrovolně přispívají (contributing countries) a země, které souhlasí s výstavbou nových projektů na svém území (hosting countries). Podmínkou účasti v programu buď jako hostitel nebo přispěvatel je vyjádření zájmu členské země o účast. Výzva pro vyjádření zájmu o účast bude vyhlašována každý rok, pro dané období je nicméně již uzavřena. V případě, že se členské státy chtějí účastnit RENEWFM jako tvůrci projektů, měly by reagovat na výzvu k předkládání návrhů, jakmile bude vyhlášena.

Výhody programu pro dobrovolně přispívající země:

 • Země mohou financovat projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie, které mají potenciál být nákladově efektivnější, než kdyby byly provedeny na jejich vlastním území.
 • Země mohou získat přístup k výrobě obnovitelné energie, která na jejich vlastním území chybí nebo je nedostatečná. Země, které nemají přístup k pevnině, mohou využívat projekty obnovitelných zdrojů energie na moři.

Výhody programu pro hostující země:

 • Země mohou získat dodatečné místní investice do projektů obnovitelné energie bez zatížení vlastního státního rozpočtu.
 • Země mohou těžit z výhod v podobě podpory místní zaměstnanosti, nižších emisí skleníkových plynů, lepší kvality ovzduší, modernizace energetického systému a snížení závislosti na dodávkách energií.

Odkaz pro více informací

Kontaktní údaje na řídící agenturu programu: CINEA-RENEWFM@ec.europa.eu

O nadcházejících výzvách v programu RENEWFM Vás budeme informovat v aktualitách na našem webu.

Pilotní projekty v oblasti sportu

Zájemci se mohou hlásit do dvou nově vypsaných výzev v oblasti sportu. První výzva se zaměřuje na udržitelnost, druhá na humanitární pomoc a integraci migrantů.

Pilotní projekt – Sport pro lidi a planetu – nový přístup k udržitelnosti prostřednictvím sportu v Evropě

Cílem projektu je zvyšovat povědomí o klimatické změně a inspirovat společnost o tom, jak může sport umožnit environmentální transformaci a přispět k větší udržitelnosti.

Odkaz pro více informací

Pilotní projekt – Podpora sportu – nouzové sportovní akce pro mládež

Tento projekt se zaměřuje na integraci dětí a mládeže postižených humanitární krizí a masovými migračními procesy z důvodu války, a to prostřednictvím sportu, který může usnadnit překonávání traumatu, přizpůsobení se novému prostředí a vytvoření vazeb s dočasnými hostitelskými komunitami.

Odkaz pro více informací

Termín pro podávání žádostí do obou projektů je 17. října 2023 v 17:00.

Pilotní projekty jsou iniciativou Evropského parlamentu, který rozhoduje o jejich zaměření a rozpočtu. Mají experimentální povahu, jejich cílem je ověřit proveditelnost a užitečnost akce, která by se mohla potenciálně stát novým programem financovaným EU.

eTwinning podpoří mezinárodní spolupráci škol na vzdělávacích projektech

Mateřské, základní a střední školy se mohou zapojit do iniciativy Evropské komise s názvem eTwinning, která podporuje spolupráci dvou a více škol z různých evropských zemí na společném vzdělávacím projektu na dálku s použitím digitálních technologií. Školy si samy určí časový rámec a zaměření, kterému se chtějí věnovat. Může se jednat o zaměření v rámci jednoho předmětu nebo více předmětů zároveň. Začátek projektu se může uskutečnit kdykoliv během školního roku. Žáci i učitelé si díky této iniciativy zlepší znalosti cizího jazyka, naučí se v praxi využívat digitální technologie a poznají jiné kultury a vzdělávací systémy.

Dne 25. srpna od 15:00 h na online platformě Zoom se mohou zájemci účastnit webináře, který jim umožní seznámit se s potenciálními partnery z Evropy a najít inspiraci pro projekty.

Odkaz pro více informací o eTwinning

Odkaz pro více informací o webináři

Učitelé mohou využít podporu Národního podpůrného střediska pro eTwinning, kterým je v České republice Dům zahraniční spolupráce.

Regiony se mohou ucházet o titul regionálního inovačního údolí

Regiony na úrovni NUTS 1 a NUTS 2, které zavádějí a podporují inovace, se nyní mohou přihlásit do výzvy o vyjádření zájmu o titul regionálního inovačního údolí. Regiony se mimo jiné musí zavázat ke splnění následujících podmínek:

 1. Zvýšit koordinaci a směřování regionálních R&D investic a politik do prioritních oblastí EU.
 2. Zapojit se do meziregionální spolupráce (v rámci společných/doplňkových oblastí inteligentní specializace) s cílem snížit tzv. „inovační propast“ mezi regiony.
 3. Posilovat a propojovat regionální inovační ekosystémy (například prostřednictvím inovačních akčních plánů) na základě společných/komplementárních strategií chytré specializace nebo účastí v partnerstvích pro regionální inovace (PRIs).

Uzávěrka výzvy je 18. září 2023

Odkaz pro více informací