Posílení a rozšíření obchodování s emisemi a vytvoření Sociálního fondu pro klimatická opatření

Evropská komise dosáhla v prosinci 2022 předběžnou dohodu s Evropským parlamentem a Radou EU ohledně posílení systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), rozšíření obchodování s emisemi na nová odvětví pro účinné působení opatření v oblasti klimatu v celém ekonomickém spektru, a zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření. Dohoda je zásadním krokem k dosažení závazku EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Sociální fond pro klimatická opatření pomůže zajistit sociálně spravedlivé řešení této transformace. V kontextu ruské invaze na Ukrajinu dohoda ukazuje odhodlání EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální, transformovat ekonomiku a společnost, nikoho neopomíjet a zajistit energetickou bezpečnost. Aby členské státy v Rozpočtu EU doplnily značné výdaje na oblast klimatu, vynaloží veškeré své příjmy z obchodování s emisemi na projekty související s klimatem a energetikou a na řešení sociálních aspektů transformace.

Systém EU ETS stanoví cenu CO2 a každoročně snižuje povolenou úroveň emisí v řadě odvětví (výroba elektřiny a tepla, energeticky náročná průmyslová odvětví, komerční letecká doprava). Dohoda povede ke snížení emisí z odvětví, na něž se vztahuje systém EU ETS, do roku 2030 o 62 % ve srovnání s úrovněmi z roku 2005. Tempo každoročního snižování emisí se rovněž zvýší z 2,2 % ročně v rámci stávajícího systému na 4,3 % v letech 2024 až 2027 a 4,4 % od roku 2028. Bude posílena rezerva tržní stability, která stabilizuje trh s uhlíkem tím, žeodstraňuje přebytečné povolenky. Dohoda bude postupně rušit bezplatné povolenky na emise pro některé podniky a v období 2026 -2034 v dotčených odvětvích postupně zavede Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) v návaznosti na předběžnou dohodu o Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, dosažené Evropským parlamentem a Radou EU taktéž v prosinci 2022.

Dohoda osystému EU ETS rovněž zahrnuje emise z lodní dopravy (první jurisdikce, která u emisí z námořního odvětví stanoví explicitní cenu uhlíku). S cílem podpořit členské státy v jejich úsilí o snížení emisí z budov a silniční dopravy a pomoci některým průmyslovým odvětvím začne od roku 2027 pro využívání příslušných paliv fungovat nový samostatný systém obchodování s emisemi. Nový systém má zajistit nákladově efektivní snížení emisí a generovat příjmy, které budou k dispozici členským státům a jako podpora v rámci Sociálního fondu pro klimatická opatření. Systém bude regulovat dodavatele paliv (nikoliv domácnosti a řidiče automobilů). Jsou zavedena ochranná opatření, která umožní uvolnění dodatečných povolenek na trh v případě, že ceny překročí určité prahové hodnoty, a zabrání dvojímu stanovování cen v případech, kdy jsou zavedena stávající vnitrostátní opatření. Dohoda také zvyšujeobjem Inovačního fondu a Modernizačního fondu.

Nový Sociální fond pro klimatická opatření poskytne členským státům zvláštní finanční podporu s cílem pomoci zranitelným občanům a mikropodnikům investovat do opatření v oblasti energetické účinnosti (izolace obytných budov, tepelná čerpadla, solární panely, elektrická mobilita). Bude poskytovat přímou podporu příjmů až do výše 37,5 % nových vnitrostátních sociálních plánů pro klimatická opatření. Začne fungovat v roce 2026 (než vstoupí v platnost nový systém obchodování s emisemi pro dopravu a stavební paliva, bude financován 65 mld. EUR z Rozpočtu EU a z 25 % spolufinancován členskými státy).

Dohoda musí být formálně přijata Evropským parlamentem a Radou EU; po dokončení tohoto procesu bude nový právní předpis zveřejněn v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost.

Od zavedení systému EU ETS v roce 2005 byly emise v hlavních odvětvích, na která se systém vztahuje (výroba elektřiny a tepla, energeticky náročná průmyslová zařízení) sníženy o 42,8 %. V roce 2021 vyprodukovala zařízení, na něž se vztahuje systém EU ETS, přibližně 40 % celkových emisí EU.

Více informací:

Zelená dohoda pro Evropu: EU se dohodla na posílení a rozšíření obchodování s emisemi a vytvořila Sociální fond pro klimatická opatření na pomoc lidem během transformace (europa.eu)

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM)

Předběžná dohoda o Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích

Ochranu lidských práv a evropských hodnot podpoří program CERV

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, equality, rights and values, zkráceně CERV), který podporuje občanskou společnost, rovnoprávnost, lidská práva, evropskou historii a hodnoty, včetně respektování právního státu a demokracie v EU, ale také spolupráci měst v těchto oblastech, zveřejnil výzvy v roce 2023. Výzvy mají uzávěrku pro podávání projektů v období od dubna do září 2023.

Bruselská linka připravuje ve spolupráci s Úřadem Vlády (který je národním kontaktním místem programu) v březnu tohoto roku webinář s praktickými informacemi ke všem výzvám, projektové žádosti i realizaci projektů. Podrobnosti budou zveřejněny v  polovině února na webu Bruselské linky.

Přehled témat jednotlivých výzev:

 1. Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí páchanému na dětech: výzva zprostředkovatelům (finanční podpora organizacím občanské společnosti)
 2. Síťování (propojování a spolupráce) měst v lidskoprávních oblastech
 3. Ochrana evropských práv a hodnot prostřednictvím boje proti projevům nenávisti, nebo trestným činům z nenávisti
 4. Budování kapacit a zvyšování povědomí o Listině základních práv EU
 5. Posilování občanské společnosti, prosazování práv a hodnot
 6. Ochrana oznamovatelů (tzv. whistleblowers, tedy osob, které podávají svědectví o podvodech, nebo korupčním jednání), vytváření podmínek pro tyto osoby
 7. Strategické soudní spory (dodržování základních lidských práv)
 8. Připomínání evropské minulosti a hodnot
 9. Podpora rovnoprávnosti, boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci
 10. Town-twinning (spolupráce měst menšího rozsahu)

O podporu z programu CERV se mohou ucházet veřejné instituce a neziskové organizace ze zemí EU, nebo přidružených. Zpravidla je vyžadováno mezinárodní partnerství – podmínky se liší u jednotlivých výzev (obvyklou podmínkou jsou min. 2-3 partneři z různých zemí EU.) Spolufinancování projektů je zpravidla dáno maximální pevnou částkou (tzv. lump sum) při splnění podmínek daných ve výzvě.

Odkazy na jednotlivé výzvy a termíny uzávěrek:

 1. Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children: call to intermediaries (giving financial support to third-party civil society organisations) – CERV-2023-DAPHNE – uzávěrka 19. dubna 2023
 2. Networks of Towns (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT) – uzávěrka 20. dubna 2023
 3. Protecting EU values and rights by combating hate speech and hate crime (CERV-2023-CHAR-LITI-SPEECH) – uzávěrka 25. května 2023
 4. Capacity-building and awareness raising on the EU Charter of Fundamental Rights (CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER – uzávěrka 25. května 2023
 5. Promoting rights and values by empowering the civic space (CERV-2023-CHAR-LITI-CIVIC)
 6. Supporting an enabling environment for the protection of whistleblowers (CERV-2023-CHAR-LITI-WHISTLE) – uzávěrka 25. května 2023
 7. Strategic litigation (CERV-2023-CHAR-LITI-LITIGATION) – uzávěrka 25. května 2023
 8. European Remembrance – 2023 (CERV-2023-CITIZENS-REM) – uzávěrka 6. června 2023
 9. Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination (CERV-2023-EQUAL) – uzávěrka 20. června 2023
 10. Town-Twinning (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT) – uzávěrka 20. září 2023

Přehled všech výzev:

Funding & Tenders (europa.eu)

Možnosti práce pro evropské instituce a Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

Evropský úřad pro výběr personálu do evropských institucí (European Personnel Selection Office), zkráceně EPSO, informuje o podmínkách a připravuje výběrová řízení pro zájemce o práci v evropských institucích. Více informací ke kariéře v evropských institucích, podmínkách pro přijetí a nabídkách zaměstnání najdete na webových stránkách úřadu EPSO:

https://epso.europa.eu/en

Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická zahájily přípravný kurz, který účastníkům umožní seznámit se s prací pro orgány a instituce EU a připravit se na přijímací testy pořádané Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO – European Personnel Selection Office). Kurz byl oficiálně zahájen 31. ledna 2023; přípravné semináře budou probíhat v březnu a dubnu tohoto roku.

Více informací o náplni a termínech kurzu se dozvíte na webu Češi do EU.cz:

Přípravný kurz na testy EPSO (cesidoeu.cz)

Zkušební přijímací testy v minulosti nabízela také Katedra evropské integrace Ekonomické fakulty VŠB-TUO:

https://www.ekf.vsb.cz/cs/

Úmluva o biologické rozmanitosti a cíle do roku 2030

V prosinci 2022 se Evropská unie na konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti COP15 v kanadském Montrealu připojila k 195 zemím historického celosvětového rámce pro biologickou rozmanitost z Kchun-mingu a Montrealu. Jeho součástí jsou globální cíle a úkoly, jejichž záměrem je chránit a obnovovat přírodu pro současné i budoucí generace, zajistit její trvale udržitelné využívání a podnítit investice do zelené globální ekonomiky. Spolu s Pařížskou dohodou o klimatu připravuje půdu pro klimaticky neutrální, k přírodě příznivý a odolný svět do roku 2050. Dohoda jepevným rámcem s jasnými, měřitelnými cíli a úkoly; stanoví komplexní monitoring, podávání zpráv a přezkum opatření ke sledování pokroku, doplněný balíčkem k mobilizaci zdrojů.

Cíle a úkoly dohody:

– do roku 2030 v celosvětovém měřítku (na pevnině i moři) obnovit 30 % poškozených ekosystémů;

– do roku 2030 ochránit a spravovat 30 % oblastí (pozemních, vnitrozemských, pobřežních a mořských);

– zastavit vymírání známých druhů a do roku 2050 snížit desetinásobně riziko a míru vyhynutí všech druhů (včetně neznámých);

– do roku 2030 omezit riziko pesticidů alespoň o 50 %;

– do roku 2030 omezit únik živin do životního prostředí alespoň o 50 %;

– do roku 2030 omezit rizika znečištění a negativní dopady znečištění ze všech zdrojů (na úrovně, které nejsou pro biologickou rozmanitost a ekosystémové funkce škodlivé);

– do roku 2030 omezit globální stopu spotřeby (též výrazným snížením nadměrné spotřeby a vzniku odpadů a snížením plýtvání potravinami na polovinu);

– udržitelně spravovat oblasti využívané pro zemědělství, akvakulturu, rybolov a lesnictví, a podstatně zvýšit míru agroekologie a dalších postupů šetrných k biologické rozmanitosti;

– bojovat proti změně klimatu prostřednictvím řešení inspirovaných přírodou;

– do roku 2030 omezit míru zavlečení, vysazení či usídlení invazních nepůvodních druhů alespoň o 50 %;

– do roku 2030 zajistit bezpečné, legální a udržitelné využívání volně žijících druhů a obchod s nimi;

– ozelenění veřejného prostoru ve městech.

Mobilizace finančních prostředků a prostor pro podniky k převzetí odpovědnosti za biologickou rozmanitost

Dohoda výrazně zvýší mobilizaci finančních prostředků na biologickou rozmanitost ze všech zdrojů (domácích, mezinárodních, veřejných i soukromých); do roku 2030 má zmobilizovat alespoň 200 mld. USD ročně; to vytvoří pobídky pro domácí a mezinárodní zdroje, včetně obchodních investic.

Zabývá se též dotacemi, které škodí biologické rozmanitosti (závazek do roku 2025 určit a do roku 2030 odstranit celkem nejméně 500 mld. USD takovýchto zdrojů ročně).

V rámci dohody se EU připojila k mezinárodnímu balíčku solidarity zaměřenému zejména na nejzranitelnější země a na země, v nichž je biologická rozmanitost nejvyšší. Nový globální rámcový fond pro biologickou rozmanitost zřízený v rámci Globálního fondu pro životní prostředí bude otevřen financování ze všech zdrojů.

Velké a nadnárodní společnosti a finanční instituce budou nově muset pravidelně monitorovat, posuzovat a zveřejňovat rizika, závislost a dopady na biologickou rozmanitost související s jejich činností: jedná se o významný krok ke zlepšení podnikatelských opatření v oblasti biologické rozmanitosti; budou mít rovněž povinnost poskytovat spotřebitelům informace na podporu udržitelné spotřeby.

Nyní budou všechny země tento rámec zavádět prostřednictvím vnitrostátních a mezinárodních opatření. Před příští konferencí smluvních stran v roce 2024 musí připravit aktualizované vnitrostátní strategie a akční plány v oblasti biologické rozmanitosti, a vnitrostátní finanční strategie v oblasti biologické rozmanitosti. Na příští konferenci smluvních stran mají zvážit, zda je kumulativní dopad vnitrostátních opatření dostatečný k dosažení globálních cílů pro roky 2030 a 2050. Souběžně s politickými opatřeními budou země a mnohostranné finanční instituce pracovat na rychlém zahájení mobilizace finančních prostředků.  

Více informací:

Dárcovské země se zavázaly zvýšit financování biologické rozmanitosti (europa.eu)

Nástroje Nového evropského Bauhausu

Evropská komise připravila nástroje pro podporu a hodnocenítzv.Nového evropského Bauhausu (NEB), který propojuje udržitelnost, design a funkčnost u budov i veřejného prostoru. Nástroje by měly informovat o úspěšných existujících projektech a inspirovat k novým. Tzv. kompas Nového evropského Bauhausu má navést politiky, architekty developery a další zájemce, jak k principům nového Bauhausu přistupovat a využívat je v připravovaných projektech.

Hnutí Nový evropský Bauhaus aktuálně zastřešuje přibližně 600 celounijních sítí i různorodých místních iniciativ, které sdružují umělecké obory, design, kulturní a kreativní odvětví, instituce kulturního dědictví, pedagogy, vědce, inovátory, firmy, místní a regionální orgány, občanské iniciativy a další. Přehled těchto iniciativ a projektů je k dispozici v databázi NEB (tzv. New European Bauhaus Dashboard.)

Každoročně je možné soutěžit také o ceny NEB – New European Bauhaus Prizes, ve kterých budou nejlepší projekty odměněny až do výše 30 tisíc eur. Nejbližší uzávěrka je 31. ledna 2023.

Databáze projektů Nového evropského Bauhausu (včetně interaktivní mapy):

New European Bauhaus Dashboard (europa.eu)

Pět demonstračních projektů Nového evropského Bauhausu financovaných z programu Horizont Evropa:

Nový evropský Bauhaus: pět stěžejních projektů (europa.eu)

Kompas Nového evropského Bauhausu:

The New European Bauhaus Compass | New European Bauhaus (europa.eu)

Ceny Nového evropského Bauhausu

Home | New European Bauhaus Prizes 2023 (new-european-bauhaus.eu)

Nový evropský Bauhaus

https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en

Mise programu Horizont Evropa

V programu Horizont Evropa, v průřezové části nazvané „Mise“ (Missions) je aktuálně vyhlášeno 19 výzev, které pokrývají většinu definovaných oblastí – tedy klimaticky neutrální a chytrá města, adaptaci na klimatickou změnu, ochranu půdy, boj s rakovinou včetně průniků několika oblastí. Uzávěrky pro podávání projektů jsou od dubna do září podle jednotlivých výzev.

Informace k jednotlivým misím a výzvám:

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ A CHYTRÁ MĚSTA – 2 výzvy (uzávěrka 27. 4. 2023)

Společná výzva (MĚSTA + KLIMA; uzávěrka 27. 4. 2023)

KLIMA – 3 výzvy (uzávěrka 20. 9. 2023)

PŮDA – 9 výzev (uzávěrka 20. 9. 2023)

RAKOVINA – 4 výzvy (uzávěrka 12. 4. 2023)

Více informací k Misím Horizont Evropa:

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/mise

Udržení a přilákání talentů v regionech čelících demografické krizi

Evropská komise spustila v lednu 2023 mechanismus podpory talentů, který má pomoci regionům v EU, postiženým zrychleným úbytkem obyvatelstva v produktivním věku, školit, udržet si a přilákat lidi s dovednostmi a kompetencemi potřebnými k řešení dopadu demografické transformace. Byl představen ve Sdělení o využívání talentů v regionech EU (viz odkaz níže). Jde o první klíčovou iniciativu v roce 2023, podporující Evropský rok dovedností; ten má dát nový impuls změnám kvalifikace a prohlubování dovedností. Sdělení popisuje individualizovaná, lokální a vícerozměrná řešení (využití stávajících fondů a iniciativ EU k podpoře regionů nejvíce postižených probíhající demografickou transformací a jejími vedlejšími účinky; předcházení vzniku nových územních rozdílů v EU a prohlubování těch stávajících).

Evropská komise souběžně v lednu 2023 vydala Zprávu o dopadu demografických změn z roku 2023. Věnuje se demografickým trendům a vlivům zjištěným v důsledku nedávného vývoje (brexitu, kovidová pandemie, ruská válka na Ukrajině). Zdůrazňuje, že k zajištění budoucí prosperity a dobrých životních podmínek v EU, je nutné problémy vyvolané demografickou transformací řešit (stárnutí a zároveň úbytek obyvatelstva; pokles počtu obyvatel v produktivním věku; nárůst územních rozdílů, včetně těch mezi městem a venkovem). Některé regiony již do „pasti rozvoje talentů“ spadly, jiným to hrozí v blízké budoucnosti. Pokud nepřijde účinné řešení, ohrozí to dlouhodobou prosperitu EU.

Evropská komise vytvoří nový mechanismus EU na podporu talentů. Možné zdroje finanční podpory:

 • Meziregionální inovační investice (I-3); financovány z ERDF; stimulují inovační ekosystémy přesahující hranice regionů EU poskytováním poradenské a finanční podpory na inovační projekty ve společných oblastech inteligentní specializace; v rámci nové složky budování kapacit pomohou testovat nové přístupy a zvýšit atraktivitu regionů, které jsou v pasti rozvoje talentů, z hlediska kvalifikovaných pracovních míst. Evropská komise tyto investice rozdělí do regionů na základě otevřených výzev.
 • Evropská městská iniciativa (Urban Innovative Initiative); financovaná z ERDF; podporuje města při budování kapacit a znalostí; zaměřuje se na vývoj inovativních řešení problémů, jimž města čelí. V roce 2023 bude v jejím rámci vyhlášena výzva k inovativním opatřením s cílem otestovat lokální řešení řízená městy a vypořádat se s problémy, jimž čelí města, kde ubývá obyvatel (obtíže s rozvojem, udržením či přilákáním talentů).
 • Prostředky z fondů kohezní politiky; přezkum programů kohezní politiky na období 2021 – 2027, který je naplánován v polovině období na začátek roku 2025 a bude vycházet z doporučení pro jednotlivé země z roku 2024, poskytne příležitost posoudit situaci regionů, kterým past rozvoje talentů hrozí, a v případě potřeby upravit programování fondů kohezní politiky.
 • Nástroj pro technickou podporu (TSI); program EU, který členským státům poskytuje individuálně uzpůsobené odborné znalosti pro navrhování a provádění reforem; podpora vychází z poptávky a nevyžaduje se spolufinancování ze strany členských států; prostřednictvím každoročních výzev v rámci TSI bude Evropská komise nabízet odborné znalosti a navrhovat reformy na podporu regionálních orgánů, ochotných určovat směr rozvoje talentů; též pomůže vybavit mladé lidi dovednostmi, umožňující jim udržet si či získat nová pracovní místa v digitální a zelené ekonomice.

Více informací:

Sdělení o využívání talentů v regionech EU

Evropský rok dovedností

Zpráva o dopadu demografických změn z roku 2023

Zdroj: PZA

Setkání zájemců a mezinárodních partnerů v programu Interreg Europe

Program na podporu spolupráce evropských regionů INTERREG EUROPE připravuje při slavnostním vyhlášení druhé výzvy dne 15. března 2023 další setkání s názvem „Europe, let’s cooperate!“, které má pomoci při hledání partnerů a přípravě společných projektů do této výzvy. Setkání, které je již deváté v pořadí, se uskuteční 15. března ve Stockholmu (Švédsko) a registrace je bezplatná.

Informace o akci:

Europe, let’s cooperate! 2023 | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy

Registrace na setkání 15. 3. 2023

Log in | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy

Uzávěrka pro podávání projektů je 9. června 2023.

Více informací k druhé výzvě a programu Interreg Europe:

Interreg Europe | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy

Rozšiřování výzkumných aktivit a nástroje Widening

Nové výzvy k podávání projektů na rozšiřování výzkumných aktivit v méně pokročilých regionech (včetně MS kraje) jsou aktuálně vyhlášeny nebo připravovány v programu Horizont Evropa v rámci tzv. „Widening“ nástrojů a posilování Evropského výzkumného prostoru (European Research Area/ERA). Technologické centrum Praha pořádá dne 9. února 2023 seminář, který se zaměří na představení nástrojů a přípravu projektů do výzvy European Excellence Initiative – EEI 2023. Kromě obsahu výzvy budou prezentovány také výstupy výzvy v roce 2021 a projekty, které v ní uspěly, včetně nejčastějšífch komentářů hodnotitelů a doporučení, jak se těchto chyb vyvarovat.

Více informací k nástrojům Widening:

Nástroje Widening 2023–2024 | Portál Horizont Evropa

Program semináře Technologického centra Praha:

Program semináře 9-2-3023

Registrace na seminář:

TECON | Formulář | Technologické centrum AV ČR (tc.cz)

Více informací k výzvám WIDERA:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Přehled výzev a uzávěrek WIDERA v roce 2023-4 (Zdroj: TC Praha)

Erasmus+ vyhlásil výzvu na posilování kapacit ve sportu

Program Erasmus+ vyhlásil výzvu na projekty mezinárodní spolupráce s cílem podporovat sportovní aktivity ve třetích zemích, které povedou k osobnímu a sociálnímu rozvoji jednotlivců a společností.

Projekty by se měly soustředit na jednu či více tematických oblastí:

 • Podpora společných hodnot, nediskriminace a podpora genderové rovnosti prostřednictvím sportu
 • Rozvoj schopností potřebných ke zlepšení sociální začleněnosti znevýhodněných skupin
 • Integrace migrantů
 • Post-konfliktní uspořádání
Příklady typických aktivit projektu:
 • vytváření a rozvoj sítí mezi organizacemi/zeměmi/regiony;
 • rozvoj a výměna osvědčených postupů/záměrů;
 • realizace společných sportovních aktivit a vzdělávacích doprovodných akcí;
 • zavádění, testování, sdílení a implementace nových forem, nástrojů, postupů a metod neformálního učení a materiálů prostřednictvím praktického výcviku a mobility sportovního personálu;
 • Zvyšování povědomí o tématu diskriminace znevýhodněných skupin ve sportu;
 • Podpora budování angažované a aktivní občanské společnosti.

Výzvy se mohou účastnit minimálně 4 veřejné nebo soukromé subjekty aktivní v oblasti sportu se sídlem v minimálně 3 různých zemích EU, zemích přidružených k Erasmu+ nebo třetích zemích nepřidružených k Erasmu+ z regionu 1 (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora). Výše grantu je od 100 000 EUR do 200 000 EUR. Termín uzávěrky je 22. března 2023.

Odkaz pro více informací:

Programový průvodce (Erasmus+ Guide, str. 346 – 351)