Výzva IF23 Inovačního fondu

Nová výzva Inovačního fondu s označením IF23 bude vyhlášená 23. listopadu. Výzva s rozpočtem 4 miliardy EUR z příjmů ze systému EU pro obchodování s emisemi, podpoří výrobu čistých technologií, energeticky náročná průmyslová odvětví a dekarbonizaci. Zaměřena bude na malé, střední i velké projekty (small, medium, large-scale projects) a bude otevřena do začátku dubna 2024.

Předpokládá se vyhlášení 5 tematických výzev:

  1. Obecná dekarbonizace – projekty malého rozsahu (do 20 mil. EUR)
  2. Obecná dekarbonizace – projekty středního rozsahu (20–100 mil. EUR)
  3. Obecná dekarbonizace – projekty velkého rozsahu (nad 100 mil. EUR)
  4. Inovativní výroba čistých technologií (nad 2,5 mil. EUR)
  5. Pilotní projekty (nad 2,5 mil. EUR)

Max. míra podpory zůstává 60 % relevantních nákladů.

.

Informační a konzultační dny

7. prosince 2023 pořádá Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí/CINEA (zodpovědná za řízení programu), spolu s Generálním ředitelstvím pro ochranu klimatu Evropské komise informační den k představení výzvy Innovation Fund 2023 Call – IF23 Call Info Day. Informační den představí aktuality fondy i této výzvy. Součástí webináře budou také zkušenosti z předchozích výzev vyhlášených Inovačním fondem. Účastníci budou mít i během akce možnost klást otázky prostřednictvím Slido. Prezentace a záznam budou následně zpřístupněny.

Dne 16. ledna 2024 v čase 9:30 – 15:00 proběhne informační den v ČR v budově Ministerstva životního prostředí s možností konzultovat projekty.

Více informací:

Výzva k podávání žádostí EVROPSKÉ MĚSTO VĚDY 2026

Přihlášky do výzvy Evropské město vědy 2026  je možné zasílat do 31. prosince tohoto roku. Výherce musí uspořádat mezinárodní konferenci EuroScience Open Forum, která městu dává příležitost prezentovat své výzkumné a vzdělávací instituce a přilákat možné partnery pro mezinárodní spolupráci. Soutěž je vyhlašována pravidelně každý rok. Evropským městem vědy v roce 2024 budou Katowice a konference proběhne v červnu 2024.

Přihláška je dvoukolová, plnou verzi podávají vyzvaná města do 31. května 2024.

Dne 15. listopadu 2023 proběhne k výzvě webinář s možností dotazů (odkaz na registraci).

Odkaz na výzvu:

Open Call for Applications for the European City of Science (euroscience.org)

Sociální klimatický fond

Nový Sociální klimatický fond poskytne členským státům 65 mld. EUR na financování opatření a investic podle nových sociálních plánů pro klimatická opatření. Spolu s příspěvky členských států (min. 25 % nákladů) má Sociální klimatický fond mobilizovat 86,7 mld. EUR. Bude podporovat nejzranitelnější skupiny prostřednictvím strukturálních opatření a investic do energetické účinnosti, renovace budov, čistého vytápění a chlazení (tepelných čerpadel), integrace energie z obnovitelných zdrojů (solárních panelů) a mobility a dopravy s nulovými a nízkými emisemi, včetně veřejné dopravy. Fond tedy pomůže zejména zranitelným domácnostem, malým podnikům a uživatelům dopravy, kteří jsou obzvláště postiženi energetickou a dopravní chudobou.

Jedná se o součástí legislativního balíčku Fit for 55, který má pomoci dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.

V rámci svého úsilí o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 plánuje EU zavést další požadavky na snižování emisí ve stavebnictví a dopravě. Od roku 2027 vznikne nový samostatný systém pro obchodování s emisemi (EU ETS2). Příjmy z tohoto nového systému budou financovat právě nový Sociální klimatický fond na pokrytí části sociálních nákladů, které může zelená transformace přinést.

Zdroj: PZA

Více informací

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/955 ze dne 10. května 2023, kterým se zřizuje Sociální klimatický fond a mění nařízení (EU) 2021/1060:

EUR-Lex – 32023R0955 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Sociální fond pro klimatická opatření

Nový samostatný systém pro obchodování s emisemi (EU ETS2) (směrnice (EU) 2023/959)

Program Interreg Danube vyhlásí druhou výzvu

Program Interreg Danube Region bude koncem října 2023 vyhlašovat 2. výzvu pro předkládání projektových žádostí. Projektové žádostí budou moci být předkládány až do konce března 2024. Původní termín 2. výzvy (2. října 2023 – 29. 2. 2024) byl o několik týdnů posunut, včetně termínu uzávěrky.

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dne 10. listopadu 2023 ve spolupráci se sekretariátem Interreg Danube Region Program informační seminář pro zájemce o 2. výzvu programu.

Seminář se uskuteční prezenční formou od 10:00 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská 4, 110 00 Praha). V rámci semináře bude představena charakteristika programu, podporované aktivity, včetně tematického zaměření a intervenční logiky, pravidla financování, způsobilí žadatelé, nejčastější chyby a příklady projektů.

 

Více informací k programu Interreg Danube:

https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027

Program semináře a odkaz na registraci najdete zde:

DotaceEU – Interreg Danube – registrujte se na informační seminář pro CZ žadatele

21. ročník Evropského týdne regionů

Do 12. října bude v Bruselu probíhat Evropský týden regionů a měst (The European Week of Regions and Cities, zkráceně #EURegionsWeek), který je největší konferenční událostí zaměřenou na kohezní politiku a regionální rozvoj. Akce se koná pravidelně jednou ročně vždy začátkem října, a na programu je několik set tematicky zaměřených přednášek, workshopů a dalších akcí.

Pro zájemce je část programu zpřístupněna on-line:

2023 Sessions | European Week of Regions and Cities (europa.eu)

Přehled programu od 9. do 12. října:

Více informací k Evropskému týdnu regionů a měst najdete zde:

In a nutshell | European Week of Regions and Cities (europa.eu)

Centra excelence a špičkové vědecké týmy v méně rozvinutých inovačních regionech EU

Podporu méně rozvinutým inovačním regionům nabízí opět série výzev programu Horizont Evropa, pod označním „Widera“. Dvě výzvy na podporu excelentních hubů (Excellence Hubs) a excelentních vědeckých týmů (ERA Chairs) mají uzávěrku 7. března 2024. Podmínkou projektů u obou výzev je mezinárodní spolupráce s centry excelence, nebo špičkovými vědeckými pracovišti v nejrozvinutějších inovačních regionech EU.

Excellence Hubs

ERA Chairs

Více informací k nástrojům Widening:

Nástroje Widening 2023–2024 | Portál Horizont Evropa

Velká Británie obnovila účast v programu Horizont Evropa

Velká Británie se vrací do programu Horizont Evropa. Odchod způsobil vážné škody, Brusel a Londýn se proto dohodly na návratu Spojeného království do unijního programu, který podporuje vědce napříč Evropou. Dohodu uvítaly, nejen firmy a vědci v Británii, ale také partneři z evropských zemí, kteří s britskými partnery tradičně spolupracují.

Zdroj: EURACTIV.com

Praktické výměny zkušeností mezi evropskými městy finančně podpoří EUI

Bilaterální výměnu zkušeností mezi evropskými městy podporuje program (European Urban Initiative EUI). Evropská města, která řeší specifické výzvy při implementaci aktivit udržitelného městského rozvoje si mohou najít zkušenějšího partnera („the peer“) a požádat o finanční příspěvek při získávání inspirace a transferu zkušeností (City-to-city Exchange). K podporovaným aktivitám patří krátkodobé (2-5denní) výměnné návštěvy žadatelského města, s jiným městem (případně dvěma městy) z jiné země EU, které mají znalosti a zkušenosti s řešením těchto problémů. Zpravidla se jedná o 1 – 3 návštěvy, kterých se účastní dva zástupci města, případně dalších zájmových strany, přičemž doba realizace by neměla přesáhnout 5 měsíců.

V programu je vítaná zejména spolupráce měst do 500 000 obyvatel ze strukturálně nebo jinak postižených regionů.

Míra dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů, ke kterým patří denní sazby zaměstnanců ze zkušenějších (peer) měst a cestovné plus ubytování pro zástupce žadatelského i „peer“ města.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 17. listopadu 2023

Více informací:

City-to-City Exchanges | EUI (urban-initiative.eu)

Další informace:

Data k cestovnímu ruchu v EU

Evropská komise zveřejnila v červenci 2023 sdělení, v němž představuje základní prvkyspolečného evropského datového prostoru pro cestovní ruch; ten umožní podnikům a veřejným orgánům v EU v oblasti cestovního ruchu sdílet širokou škálu dat; ta budou podkladem pro rozvoj inovativních služeb cestovního ruchu, zlepší udržitelnost ekosystému cestovního ruchu a posílí jeho ekonomickou konkurenceschopnost.

Společný evropský datový prostor pro cestovní ruch:

– usnadní sdílení dat z různých zdrojů (podniky, místní orgány, akademická obec; tím spojí různé aktéry za účelem utváření klíčových aspektů datového prostoru; například údaje o spotřebě energie hotelů mohou pomoci sledovat dopad cestovního ruchu na životní prostředí v dané destinaci);

– podpoří přístup široké škály uživatelů k datům, včetně obchodních zprostředkovatelů, správců destinací, poskytovatelů služeb cestovního ruchu a dalších (například start-up, nabízející služby cestovního ruchu založené na umělé inteligenci, bude moci využívat relevantnější data; cestovní agentura bude mít lepší přehled o nabídkách ve městech, regionech i v zahraničí; místní orgán bude mít více informací o tocích cestovního ruchu; to má napomoci podnikům, zvláště menším, a místním orgánům vytvářet, zlepšovat a personalizovat služby a podporovat rozhodování v souvislosti s udržitelností jejich nabídky v oblasti cestovního ruchu;

– podpoří jednotný, důvěryhodný a účinný rámec pro správu tohoto společného evropského datového prostoru pro cestovní ruch, na základě dodržování stávajících právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů týkajících se dat, i společných norem stanovených na úrovni EU; to má zajistit model správy dat, vyvinutý všemi zúčastněnými stranami v ekosystému cestovního ruchu: členskými státy, místními a regionálními orgány, soukromým sektorem a orgány EU, s podporou z finančních prostředků EU;

– nabídne interoperabilitu mezi oblastmi dat i odvětvovými datovými prostory (společný evropský datový prostor pro mobilitu, pro energetiku, pro životní prostředí, pro zdraví, pro inteligentní komunity, pro kulturní dědictví a další odvětví s jasnými vazbami na turistické zážitky).

Sdělení představuje klíčové faktory, umožňující vytvoření datového prostoru pro cestovní ruch, a vysvětluje potřebu jej postupně budovat k zajištění reflexe všech požadavků zúčastněných stran a sladění tohoto procesu s vytvářením dalších odvětvových datových prostorů pro zajištění interoperability mezi odvětvovými daty. Koordinační a podpůrná opatření v rámci programu Digital Europe poskytnou plán na vytvoření datového prostoru do konce roku 2023.

Evropská strategie pro data zavedla společné datové prostory EU do klíčových ekonomických odvětví a oblastí veřejného zájmu; jde o zásadní vývoj příslušné politické oblasti, díky němuž budou mít veřejný i soukromý sektor přístup k relevantním datům, s přínosem pro ekonomiku i společnost v EU. Rozvoj datových prostorů byl podpořen v závěrech Rady EU z 25. března 2021. V souladu s tím Sdělení Evropské komise o Konferenci o budoucnosti Evropy v červnu 2022 zmínilo jak cestovní ruch, tak datové prostory pro mobilitu jako nové oblasti činnosti, které by měla EU zvážit v oblasti digitální transformace. Cesta transformace pro cestovní ruch zavedla potřebu technické realizace, týkající se datového prostoru pro cestovní ruch, a je nyní prováděna společně s klíčovými zúčastněnými stranami. (pza)

Podpora univerzit z Erasmu+

Evropská komise vybrala v srpnu 2023 159 projektů, které budou finančně podpořeny ze složky programu Erasmus+, určené na budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání. Cílem je podpořit modernizaci vysokoškolského vzdělávání a zlepšení jeho kvality v globálním rozměru v zemích mimo EU. Projekty odpovídají všeobecnému cíli podporovat mezinárodní spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání, zlepšit vzdělávací systémy a zvýšit růst a prosperitu v globálním měřítku. Prostřednictvím vybraných projektů bude na modernizaci a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání spolupracovat 2.500 subjektů vysokoškolského vzdělávání z téměř 130 zemí (z EU i celého světa). Celkový rozpočet na rok 2023 činí 115,3 mil. EUR.

EU letos vyčlenila také další podporu pro Ukrajinu: 5 mil. EUR na projekt Erasmus+ pro univerzity, který má zlepšit digitální prostředí ve vysokoškolském vzdělávání; cílem čtyřletého projektu (DigiUni) je vytvořit vysoce výkonnou digitální platformu pro ukrajinské univerzity (ta má být využívána zejména studenty, kteří museli uprchnout ze země nebo byli vnitřně vysídleni). Díky ní má být zajištěna kontinuita vzdělávání studentů zapsaných na ukrajinských vysokoškolských institucích v ukrajinském jazyce a podle ukrajinských osnov; nabídne nástroj digitálního vzdělávání, umožňující vytvářet školení o on-line vyučovacích metodách a přizpůsobovat vzdělávací obsah on-line či virtuální výuce a učení.  (pza)

Více informací:

https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/education-youth-sport-and-culture_en