Program LIFE zveřejnil 32 výzev

Program LIFE, zaměřený na životní prostředí a klima, zveřejnil celkem 32 výzev pro rok 2024.

Přehled termínů uzávěrek dle jednotlivých typů projektů:

5. září 2024:      Strategické integrované projekty (SNAP/SIP)

5./17. září 2024: Provozní granty

17. září 2024:    Standardní akční projekty (SAP) pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně

18. září 2024:    Technická pomoc  

19. září 2024:    Standardní akční projekty (SAP) pro přírodu a biologickou rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalitu života a koordinační a podpůrné akční granty (CSA) pro podprogram přechodu na čistou energii

Více informací:

Calls for proposals | EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

Záznamy z informačních schůzek, které k vyhlášeným výzvám pořádá agentury CINEA, jsou dostupné na kanálu LIFE na YouTube.

Pro více informací o procesu podávání žádostí, hodnocení a podepisování grantů můžete kontaktovat Podporu pro žadatele.

Nové technologie ve městech a udržitelná energetika (EUI)

EUI – European Urban Initiative (dříve známý jako Urban Innovative Actions/UIA), tedy program na testování inovací ve městech připravuje třetí výzvu k předkládání projektů, která bude zaměřena na podporu ve dvou oblastech:

  1. Přechod na udržitelnou energetiku
  2. Nové technologie ve městech

Výzva v kategorii tzv. inovačních akcí (EUI-IA) bude zahájena v květnu 2024 a uzavřena v říjnu 2024. Každý projekt může získat spolufinancování z ERDF maximálně 5 milionů EUR a realizace projektu by měla proběhnout do 3,5 let.

Více informací:

Third Call for Proposals EUI – Innovative Actions | EUI (urban-initiative.eu)

Výzva IF23 Inovačního fondu

Nová výzva Inovačního fondu s označením IF23 bude vyhlášená 23. listopadu. Výzva s rozpočtem 4 miliardy EUR z příjmů ze systému EU pro obchodování s emisemi, podpoří výrobu čistých technologií, energeticky náročná průmyslová odvětví a dekarbonizaci. Zaměřena bude na malé, střední i velké projekty (small, medium, large-scale projects) a bude otevřena do začátku dubna 2024.

Předpokládá se vyhlášení 5 tematických výzev:

  1. Obecná dekarbonizace – projekty malého rozsahu (do 20 mil. EUR)
  2. Obecná dekarbonizace – projekty středního rozsahu (20–100 mil. EUR)
  3. Obecná dekarbonizace – projekty velkého rozsahu (nad 100 mil. EUR)
  4. Inovativní výroba čistých technologií (nad 2,5 mil. EUR)
  5. Pilotní projekty (nad 2,5 mil. EUR)

Max. míra podpory zůstává 60 % relevantních nákladů.

.

Informační a konzultační dny

7. prosince 2023 pořádá Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí/CINEA (zodpovědná za řízení programu), spolu s Generálním ředitelstvím pro ochranu klimatu Evropské komise informační den k představení výzvy Innovation Fund 2023 Call – IF23 Call Info Day. Informační den představí aktuality fondy i této výzvy. Součástí webináře budou také zkušenosti z předchozích výzev vyhlášených Inovačním fondem. Účastníci budou mít i během akce možnost klást otázky prostřednictvím Slido. Prezentace a záznam budou následně zpřístupněny.

Dne 16. ledna 2024 v čase 9:30 – 15:00 proběhne informační den v ČR v budově Ministerstva životního prostředí s možností konzultovat projekty.

Více informací:

Výzva k podávání žádostí EVROPSKÉ MĚSTO VĚDY 2026

Přihlášky do výzvy Evropské město vědy 2026  je možné zasílat do 31. prosince tohoto roku. Výherce musí uspořádat mezinárodní konferenci EuroScience Open Forum, která městu dává příležitost prezentovat své výzkumné a vzdělávací instituce a přilákat možné partnery pro mezinárodní spolupráci. Soutěž je vyhlašována pravidelně každý rok. Evropským městem vědy v roce 2024 budou Katowice a konference proběhne v červnu 2024.

Přihláška je dvoukolová, plnou verzi podávají vyzvaná města do 31. května 2024.

Dne 15. listopadu 2023 proběhne k výzvě webinář s možností dotazů (odkaz na registraci).

Odkaz na výzvu:

Open Call for Applications for the European City of Science (euroscience.org)

Sociální klimatický fond

Nový Sociální klimatický fond poskytne členským státům 65 mld. EUR na financování opatření a investic podle nových sociálních plánů pro klimatická opatření. Spolu s příspěvky členských států (min. 25 % nákladů) má Sociální klimatický fond mobilizovat 86,7 mld. EUR. Bude podporovat nejzranitelnější skupiny prostřednictvím strukturálních opatření a investic do energetické účinnosti, renovace budov, čistého vytápění a chlazení (tepelných čerpadel), integrace energie z obnovitelných zdrojů (solárních panelů) a mobility a dopravy s nulovými a nízkými emisemi, včetně veřejné dopravy. Fond tedy pomůže zejména zranitelným domácnostem, malým podnikům a uživatelům dopravy, kteří jsou obzvláště postiženi energetickou a dopravní chudobou.

Jedná se o součástí legislativního balíčku Fit for 55, který má pomoci dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.

V rámci svého úsilí o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 plánuje EU zavést další požadavky na snižování emisí ve stavebnictví a dopravě. Od roku 2027 vznikne nový samostatný systém pro obchodování s emisemi (EU ETS2). Příjmy z tohoto nového systému budou financovat právě nový Sociální klimatický fond na pokrytí části sociálních nákladů, které může zelená transformace přinést.

Zdroj: PZA

Více informací

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/955 ze dne 10. května 2023, kterým se zřizuje Sociální klimatický fond a mění nařízení (EU) 2021/1060:

EUR-Lex – 32023R0955 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Sociální fond pro klimatická opatření

Nový samostatný systém pro obchodování s emisemi (EU ETS2) (směrnice (EU) 2023/959)

Program Interreg Danube vyhlásí druhou výzvu

Program Interreg Danube Region bude koncem října 2023 vyhlašovat 2. výzvu pro předkládání projektových žádostí. Projektové žádostí budou moci být předkládány až do konce března 2024. Původní termín 2. výzvy (2. října 2023 – 29. 2. 2024) byl o několik týdnů posunut, včetně termínu uzávěrky.

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dne 10. listopadu 2023 ve spolupráci se sekretariátem Interreg Danube Region Program informační seminář pro zájemce o 2. výzvu programu.

Seminář se uskuteční prezenční formou od 10:00 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská 4, 110 00 Praha). V rámci semináře bude představena charakteristika programu, podporované aktivity, včetně tematického zaměření a intervenční logiky, pravidla financování, způsobilí žadatelé, nejčastější chyby a příklady projektů.

 

Více informací k programu Interreg Danube:

https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027

Program semináře a odkaz na registraci najdete zde:

DotaceEU – Interreg Danube – registrujte se na informační seminář pro CZ žadatele

21. ročník Evropského týdne regionů

Do 12. října bude v Bruselu probíhat Evropský týden regionů a měst (The European Week of Regions and Cities, zkráceně #EURegionsWeek), který je největší konferenční událostí zaměřenou na kohezní politiku a regionální rozvoj. Akce se koná pravidelně jednou ročně vždy začátkem října, a na programu je několik set tematicky zaměřených přednášek, workshopů a dalších akcí.

Pro zájemce je část programu zpřístupněna on-line:

2023 Sessions | European Week of Regions and Cities (europa.eu)

Přehled programu od 9. do 12. října:

Více informací k Evropskému týdnu regionů a měst najdete zde:

In a nutshell | European Week of Regions and Cities (europa.eu)

Centra excelence a špičkové vědecké týmy v méně rozvinutých inovačních regionech EU

Podporu méně rozvinutým inovačním regionům nabízí opět série výzev programu Horizont Evropa, pod označním „Widera“. Dvě výzvy na podporu excelentních hubů (Excellence Hubs) a excelentních vědeckých týmů (ERA Chairs) mají uzávěrku 7. března 2024. Podmínkou projektů u obou výzev je mezinárodní spolupráce s centry excelence, nebo špičkovými vědeckými pracovišti v nejrozvinutějších inovačních regionech EU.

Excellence Hubs

ERA Chairs

Více informací k nástrojům Widening:

Nástroje Widening 2023–2024 | Portál Horizont Evropa

Velká Británie obnovila účast v programu Horizont Evropa

Velká Británie se vrací do programu Horizont Evropa. Odchod způsobil vážné škody, Brusel a Londýn se proto dohodly na návratu Spojeného království do unijního programu, který podporuje vědce napříč Evropou. Dohodu uvítaly, nejen firmy a vědci v Británii, ale také partneři z evropských zemí, kteří s britskými partnery tradičně spolupracují.

Zdroj: EURACTIV.com

Praktické výměny zkušeností mezi evropskými městy finančně podpoří EUI

Bilaterální výměnu zkušeností mezi evropskými městy podporuje program (European Urban Initiative EUI). Evropská města, která řeší specifické výzvy při implementaci aktivit udržitelného městského rozvoje si mohou najít zkušenějšího partnera („the peer“) a požádat o finanční příspěvek při získávání inspirace a transferu zkušeností (City-to-city Exchange). K podporovaným aktivitám patří krátkodobé (2-5denní) výměnné návštěvy žadatelského města, s jiným městem (případně dvěma městy) z jiné země EU, které mají znalosti a zkušenosti s řešením těchto problémů. Zpravidla se jedná o 1 – 3 návštěvy, kterých se účastní dva zástupci města, případně dalších zájmových strany, přičemž doba realizace by neměla přesáhnout 5 měsíců.

V programu je vítaná zejména spolupráce měst do 500 000 obyvatel ze strukturálně nebo jinak postižených regionů.

Míra dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů, ke kterým patří denní sazby zaměstnanců ze zkušenějších (peer) měst a cestovné plus ubytování pro zástupce žadatelského i „peer“ města.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 17. listopadu 2023

Více informací:

City-to-City Exchanges | EUI (urban-initiative.eu)

Další informace: