Podpora hudební tvorby, scénických umění a kulturní spolupráce s Ukrajinou

V programu Kreativní Evropa je v současné době vyhlášeno několik výzev na podporu kulturních a kreativních odvětví, např. na podporu hudební produkce, scénických umění (divadlo, tanec, performance, cirkus, outdoor arts, loutkářství), spolupráce s Ukrajinou a ukrajinskými umělci.

Přehled výzev a uzávěrek pro podávání projektů:

Více informací:

Výzvy Kultura – Kreativní Evropa (kreativnievropa.cz)

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Vývoj v energetice a udržitelném stavebnictví

Další výzvy na podporu obnovitelných zdrojů energie, nízkoemisních průmyslových technologií, udržitelného bydlení a staveb zveřejnil program Horizont Evropa v druhém pilíři s názvem Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu (klastr 5, zaměřený na energetiku, dopravu a klima).  

Přehled výzev s uzávěrkou 10. ledna 2023

 1. Innovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations
 2. Best international practice for scaling up sustainable biofuels
 3. Efficient and circular artificial photosynthesis
 4. Integrated wind farm control
 5. Novel Thin Film (TF) technologies targeting high efficiencies
 6. Efficient and low-emission technologies for industrial use of combustion and gasification systems from low-value biogenic residues and wastes
 7. Development of algal and renewable fuels of non-biological origin
 8. Development of digital solutions for existing hydropower operation and maintenance
 9. Recycling end of life PV modules

Přehled výzev se zaměřením na udržitelné bydlení, stavby a kulturní dědictví („Built4people“) s uzávěrkou 24. ledna 2023:

 1. Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People)
 2. Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People)
 3. Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People)
 4. More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People)
 5. Support to the activities of technology areas of the SET Plan: Action dedicated to energy efficiency in industry
 6. Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People)

Další odkazy:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Klastr 5 | Portál Horizont Evropa

Evropské partnerství pro rozvoj udržitelného turismu a ozelenění měst

Městská agenda pro EU

Hlavním smyslem Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU) je identifikovat a překonat výzvy, se kterými se potýkají evropská města, a to prostřednictvím spolupráce mezi městy, regiony, členskými státy, Evropskou komisí, místními orgány, nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami.

Cílem těchto partnerství je prosazovat lepší právní předpisy, snadnější přístup k financování a intenzivnější sdílení znalostí. Díky Městské agendě získávají města významnou možnost podílet se na formulování evropské urbánní politiky. Cílem každého partnerství, které si lze představit i jako mezinárodní projekt, je sestavení akčního plánu s doporučeními, v čem lze konkrétní téma podpořit a zlepšit.

V rámci Městské agendy již vzniklo 14 tematických partnerství, mimo jiné na téma zlepšování kvality vzduchu, adaptace na změnu klimatu nebo cirkulární ekonomiky. Česká republika je například členem partnerství pro městskou mobilitu.

Právě otevřená výzva chce vytvořit 2 nová partnerství

Právě otevřená výzva má za cíl vytvořit 2 nová partnerství pro téma Udržitelný turismus (Sustainable Tourism) a Ekologizace měst (Greening Cities).

 • Otevření výzvy: 20. 6. 2022
 • Ukončení výzvy: 16. 9. 2022

Do výzvy se mohou přihlásit obce, regiony, partnerské státy, městská konsorcia a městské zastřešující organizace. Kromě toho se k výzvě mohou přihlásit také členské státy a další zúčastněné strany (Řídící orgány pro fondy EU, odborníci/akademická obec, nevládní organizace, hospodářští a sociální partneři, organizace občanské společnosti a zástupci soukromého sektoru).

Ekologizace měst

 • Podtémata: typy modrozelené infrastruktury, přínosy modrozelené infrastruktury, integrace modrozelené infrastruktury do dalších sektorových politik, implementace modrozelené infrastruktury
 • Více informací o výzvě Ekologizace měst + odkaz na přihlášku

Udržitelný turismus

 • Podtémata: vliv prostředí na cestovní ruch ve městech, příspěvek turismu ke společensko-ekonomickému rozvoji měst, přetížení měst cestovním ruchem
 • Více informací o výzvě Udržitelný turismus + odkaz na přihlášku

Role měst v Městské agendě pro EU

Zástupci městského úřadu jsou středobodem Městské agendy. Identifikují výzvy, kterým čelí na místní úrovni, a jednají jako partneři tím, že přispívají k realizaci aktivit. Přinášejí vstupy, vytvářejí vazby na relevantní aktivity nebo zdroje, účastní se jednání a spolupracují s dalšími městy.

Kritéria výběru

 • Motivace stát se partnerem (např. město daný problém musí intenzivně řešit)
 • Expertíza a kvalifikace k danému tématu
 • Ochota zapojit vlastní kapacity a finanční prostředky

#EURegionsWeek

Tradiční celoevropské setkání s názvem „EURegionsWeek“, které je určeno zástupcům měst a regionů, představitelům regionální politiky, nadnárodních programů i zájemcům o mezinárodní spolupráci, proběhne letos ve dnech 10. – 13. října 2022. Účast je možná osobní, nebo on-line formou.

Registrace bude otevřena 31. srpna. K hlavním tématům letošního ročníků patří zelená a digitální transformace v EU, územní soudržnost a aktivní mládež.

Odkaz na akci:

Home | European Week of Regions and Cities (europa.eu)

Odkaz na registraci:

#EURegionsWeek 2022 | #EURegionsWeek (swapcard.com)

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Program Životní prostředí Fondů EHP a Norska zveřejnil novou výzvu „Call-3A Ålesund“ na podporu snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod. Z výzvy Ålesund je možné získat podporu na opatření, jejichž cílem je zajistit vhodnou infrastrukturu a analytické metody pro identifikaci vybraných znečišťujících látek (mikropolutantů) ve vodním prostředí. Jedná se zejména o pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů včetně nezbytného souvisejícího laboratorního vybavení a o zavedení a optimalizaci analytických metod pro stanovení koncentrací mikropolutantů.

Infrastruktura bude určena pro analýzy vzorků po zavedení a optimalizaci analytických metod do rutinní praxe pro stanovení koncentrací polárních mikropolutantů v povrchové vodě za účelem monitoringu prioritních a specifických znečišťujících látek vypouštěných do útvarů povrchových vod. Primárně se zaměřuje na stanovení léčiv a jejich metabolitů a dalších látek (viz plné znění výzvy), jejichž zdrojem jsou čistírny odpadních vod.

Maximální výše podpory je 750 000 eur (19 500 000 Kč); minimálně 200 000 eur (5 200 000 Kč). Míra spolufinancování je max. 90 %. O podporu mohou žádat veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).

Termín pro předkládání projektů je do 30. září 2022.

Více informací:

Program Životní prostředí – nová výzva „Call-3A Ålesund“ | 2022 | Ministerstvo financí ČR – EHP a Norské fondy (fondyehp.cz)

Detail výzvy – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Podpora nových aplikací umělé inteligence

Program Horizont Evropa zveřejnil výzvu „BonsAPPs 2nd Open Call for AI Adopters SMEs“ pro tzv. kaskádové financování malých a středních firem v oboru umělé inteligence (AI), které vyvíjí vysoce škálovatelné aplikace (AI Apps and Edge solutions) s využitím služeb Bonseyes AI Marketplace.

Projekty by měly prokázat dostupnost kvalitních (komerčních) dat a využití nových aplikací v různých průmyslových odvětvích, nebo procesech potenciálních koncových uživatelů. Projektový tým musí být schopen vést celý proces vývoje a integrace Edge AI s externími poskytovateli během 6-měsíčního programu podpory.

Uzávěrka výzvy je 2. listopadu 2022.

Více informací k výzvě:

Funding & tenders (europa.eu)

Digitalizace výrobních procesů

Cílem výzvy programu Horizont Evropa s názvem „KYKLOS4.0 – Open Call #2“ je urychlit inovace v oblasti digitální výroby v malých a středních průmyslových firmách. Žadatelé budou muset v rámci svých experimentů vybrat, integrovat a ověřit jednu nebo více služeb KYKLOS 4.0 a odpovídajících technologických komponent. Podpořené projekty by měly zajistit řešení pro pokročilé cirkulární výrobní ekosystémy založené na snadno upravitelných výrobních procesech a individualizovaných preferencích spotřebitelů.

Projektové konsorcium musí být vedeno malým, nebo středním podnikem se sídlem v některé zemi EU. Doporučený počet partnerů je cca 3 subjekty a maximální výše podpory na jedno konsorcium je 150 000 EUR. Datum uzávěrky pro podávání projektů je 12. října 2022.

Více informací:

Funding & tenders (europa.eu)

Inovace a udržitelnost ve sportu

Program Pilotní projekty a přípravné akce otevřel dvě výzvy v oblasti sportu:

 • Sport pro lidi a pro planetu – nový přístup k udržitelnosti prostřednictvím sportu v Evropě
 • Základní sportovní programy a inovace v infrastruktuře

Program nabízí spolu s Erasmus+ Sport významné finanční prostředky EU pro rozvoj sportu. Povaha pilotních projektů je experimentální, trvají maximálně 2 roky a mají za cíl otestovat užitečnost dané aktivity.

Obě výzvy jsou otevřeny do 12. října 2022, výsledky budou zveřejněny v březnu 2023. Příjemci mohou být právnické osoby (veřejné i soukromé subjekty), které jsou aktivní v oblasti sportu (např. sportovní federace nebo klub) nebo pravidelně organizují sportovní aktivity a soutěže.

Inspiraci pro inovativní projekty v oblasti sportu naleznete v PDF brožuře EU Pilot projects and preparatoty actions in the fide of sport 2017–2019.

Sport pro lidi a planetu

Cílem výzvy je využít vliv sportu k tomu, aby podporoval udržitelnost, urychlil environmentální transformaci a aktivně do ní zapojil obyvatele Evropy. Mezi očekávané výsledky patří:

 • Shromáždění a sdílení znalostí o nových behaviorálních přístupech potřebných k tomu, aby se sportovní odvětví stalo udržitelnějším z hlediska životního prostředí;
 • Vývoj přístupů a sady nástrojů, které budou sportovní organizace používat, aby se staly vlivnými vůdci v environmentální transformaci a vzorem pro mladou generaci;
 • Prezentace a implementace sociálně a ekologicky udržitelných řešení pro sportovní akce.

Vyhrazená částka na výzvu jsou 1 490 500 EUR s maximální částkou 400 000 EUR na projekt.

Více informací o výzvě naleznete na tomto odkazu, celý dokument výzvy v PDF na tomto odkazu.

Grassrootové sportovní programy a inovace v infrastruktuře

Výzva reaguje na rostoucí nesoulad mezi sportovními příležitostmi poskytovanými prostřednictvím tradičních sportovních organizací a poptávkou ze strany jednotlivců, resp. amatérských sportovců. K vytvoření funkčního inovativního ekosystému pro amatérské sportovní organizace jsou zapotřebí programy nabízející sport novými způsoby a flexibilní sportovní infrastruktura schopná hostit různé sporty na jednom místě.

Vyhrazená částka na výzvu je 2 000 000 EUR s maximální částkou 400 000 EUR na projekt. Více informací o výzvě naleznete na tomto odkazu, celý dokument výzvy v PDF na tomto odkazu.

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) rozdělí v novém programovém období 9,9 miliardy EUR

Cílem fondu je posílit vnitrostátní kapacity a zlepšit postupy pro řízení migrace, posílit solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy EU, zejména prostřednictvím pomoci při mimořádných událostech a relokačním mechanismu.

Pro období 2021-2027 je na fond AMIF alokováno 9,9 miliardy EUR, největší podíl bude věnován na národní programy.

Čtyři cíle AMIF

 1. Posílit a rozvíjet všechny aspekty společného evropského azylového systému.
 2. Podporovat legální migraci do členských států, včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí.
 3. Přispět k potírání nelegální migrace a zajištění účinnosti navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích.
 4. Posílit solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména vůči těm, které jsou nejvíce postiženy problémy migrace a azylu.

Akce financované v rámci AMIF

 • zajištění jednotného uplatňování společného souboru pravidel a priorit EU;
 • poskytování podpory a služeb v souladu s postavením a potřebami dotčené osoby, zejména ze zranitelných skupin;
 • podpora přesídlování, humanitárního přijímání a transferů žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany;
 • rozvoj a realizace politik podporujících legální migraci (povědomí o vhodných legálních kanálech pro přistěhovalectví, rozvoj programů mobility do EU);
 • podpora integračních opatření přizpůsobených potřebám občanů třetích zemí a programů včasné integrace zaměřených na vzdělávání, jazykové a jiné vzdělávání;
 • podpora integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení návratů a snížení motivace pro nelegální migraci;
 • podpora asistovaného dobrovolného návratu a reintegrace;
 • spolupráce se třetími zeměmi migraci a na účinném návratu a zpětném přebírání osob za účelem řízení migrace.

Příjemci AMIF jsou

 • státní úřady,
 • místní veřejné orgány,
 • nevládní organizace,
 • humanitární organizace,
 • soukromé a veřejnoprávní společnosti,
 • vzdělávací a výzkumné organizace.

O nových otevřených výzvách v programu AMIF vás budeme průběžně informovat v Novinkách.

Více o programu se dozvíte na webu Evropské unie.

Připravenost komunit na klimatickou změnu – výzva pro jednotlivce starší 16 let

Napadá vás, jak podpořit připravenost komunit i jednotlivců na klimatickou změnu? Podělte se o svůj projekt reagující na konkrétní výzvy spojené s klimatickou spravedlností.

Výzva je otevřená do 30. září jednotlivcům z celého světa starším 16 let. Přihláška musí být vyplněna v angličtině, přičemž účastníci by měli dobře ovládat angličtinu psanou i mluvenou.

Nejlepší projekty mohou během srpna a září získat týdenní cenu €100 (celkem bude přerozděleno €2 500) nebo proplacení ubytování a cestovného na konferenci v Ženevě, kde budou projekty prezentovány (celkem bude přerozděleno €7 500).

Vybraných 50 uchazečů bude pracovat v týmech a získá online koučování, aby mohli svůj projekt dále rozvíjet. Koučování bude trvat 2 hodiny týdně po dobu 5 týdnů (říjen–listopad). Účastníci, kteří absolvují tuto fázi, obdrží certifikát o absolvování od UN Institute for Training and Research (UNITAR).

Nejslibnější projekty vybrané porotou složenou z členů konsorcia a externích odborníků postoupí do intenzivního online workshopu zaměřeného na vývoj funkčního prototypu řešení, který spolupořádají CERN IdeaSquare a partneři Crowd4SDG.

Registrace

Zaregistrujte se na sociální síti www.goodwall.io a přejděte na výzvu Open17ClimateJustice.

Klikněte na „Také Part“ (Zúčastnit se) a vyberte „Share a Post“ (Sdílet příspěvek).

Nahrajte minutové video o vašem nápadu.

Do názvu („Post Title“) uveďte hashtag #Open17ClimateJustice.

Hodnocení

Váš nápad bude hodnocen dle čtyř následujících kritérií:

 • Novost – vaše prezentace by měla být o vašem nápadu. Popište konkrétní problém, který chcete ve své komunitě vyřešit, spíše než obecné problémy.
 • Relevance – váš nápad by se měl zabývat klimatickou spravedlností a pomoci těm nejzranitelnějším vůči změně klimatu.
 • Proveditelnost – Buďte ambiciózní, ale realističtí: váš nápad by měl být něčím, čeho byste mohli dosáhnout s pomocí několika podobně smýšlejících lidí.
 • Crowdsourcing – Vysvětlete, jak inspirujete větší počet lidí, aby se zapojili do pomoci vám dosáhnout vašeho nápadu buď shromažďováním dat, nebo společnými akcemi.

Více informací na tomto odkazu.