Zelená města, udržitelný cestovní ruch a talenty podpoří program EUI v druhé výzvě

120 milionů eur je vyhrazeno pro druhou výzvu z Evropského fondu pro regionální rozvoj rozdělenou do tří oblastí městského rozvoje:

1. Zelená města (Greening cities)

Zelená města podporují projekty zaměřené na inovativní řešení v oblasti zelené infrastruktury v evropských městech s cílem řešit problémy spojené s klimatem, biologickou rozmanitostí, znečištěním a dostupností zdrojů. Podporovány budou například projekty zaměřené na rozvoj a obnovu městské zeleně, budování zelených dopravních koridorů využívajících umělou inteligenci, jež povedou ke snížení znečištění ovzduší, půdy a omezení hluku, projekty zaměřené na prevenci sucha a povodní a v neposlední řadě rekonstrukce budov a okolí využívající zelená řešení s důrazem na sociálně znevýhodněné oblasti.

2. Udržitelný cestovní ruch (Sustainable tourism)

Udržitelný městský cestovní ruch může být hnací silou místního rozvoje, a to díky vytváření pracovních míst až po přechod na inovativní a ekologické postupy. V této oblasti budou podporovány projekty zaměřené na diverzifikaci cestovního ruchu směrem k různým formám inteligentního, udržitelného a dostupného cestovního ruchu. Příkladem můžou být inovativní modely založené na údajích o tocích cestovního ruchu s ohledem na řešení přeplněných turistických lokalit, podpora sezónního dosahu a cenové dostupnosti.

3. Využití talentech ve městech s klesající populací (Harnessing talent in shrinking cities)

Tato oblast je zaměřena na města potýkající se s rychlým úbytkem obyvatel v produktivním věku. Podporovány budou nová řešení pro udržení a přilákání talentů. Příkladem může být podpora hospodářské diverzifikace městských oblastí se zaměřením na nově vznikající odvětví, posílení místního podnikání mladých lidí prostřednictvím inovativních finančních programů, rozvoj služeb podporujících zlepšení života obyvatel, mimo jiné prostřednictvím komunitních projektů a zlepšení přístupu k cenově dostupnému bydlení.

Základní podmínky programu

Finanční podpora je určena na testování a transfer městských inovací a nových řešení pro udržitelná města.  Podmínkou je vysoká míra inovativnosti v evropském měřítku a přenositelnost do dalších měst. Jedná se tedy o podporu pilotních projektů, které nebyly dosud jinde podpořeny.

Program je určen městům nad 50 tis. obyvatel, nebo sdružením měst a aglomeracím (s celkovým počtem obyvatel nad 50 tis.).

Finanční podpora je do výše 80 % a max. 5 mil. eur (prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj/European Regional Development Funds/ERDF). Max. doba projektu je do 3,5 let.

Tři semináře pro žadatele proběhnou:

Uzávěrka pro podávání projektů je do 5. října 2023 do 14:00.

Více informací:

Second Call for Proposals EUI – Innovative Actions | EUI (urban-initiative.eu)

Evropský regionální index konkurenceschopnosti

Evropský regionální index konkurenceschopnosti (EU Regional Competitiveness Index/RCI) zveřejňuje Evropská komise, aby umožnila srovnání evropských regionů a jejich schopnost nabídnout firmám i obyvatelům dobré prostředí pro práci a každodenní život. Poslední vydání bylo zveřejněno koncem března a je již páté v pořadí. První srovnání bylo zveřejněno v roce 2010 a od té doby slouží jako jeden z důležitých ukazatelů regionální politiky, který je často využíván např. při obhajobě projektů a žádostech na jejich financování.

Více informací:

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/maps/regional-competitiveness_en

https://ec.europa.eu/regional_policy/assets/regional-competitiveness/index.html#/

Nové podpory v oblasti udržitelné městské energetiky

European City Facility zveřejní další finanční podporu pro města, která připravují projekty (investiční koncepce) v oblasti udržitelné energetiky a energetických úspor. Nová kola výzev jsou plánována už v tomto měsíci (4/2023). Paušální podpora ve výši 60 tisíc EUR je plánována pro více než dvě stě evropských měst. Výzvy budou začleněny pod program LIFE.

Po vyhlášení výzev budeme informovat o podrobných podmínkách pro získání podpory.

Více informací:

EUCF – Details (eucityfacility.eu)

Solidární projekty mládeže

Solidární projekt realizuje tým minimálně pěti mladých lidí ve věku 18-30 let, kteří chtějí ve svém okolí něco změnit k lepšímu. Žádost o projekt může tento tým podat pod záštitou organizace, ale i samostatně jako neformální skupina. Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských problémů, posílit vzájemné porozumění, přispět tak k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Solidární projekty jsou financovány z programu European Solidary Corps.

Co je financováno? 

 • Náklady spojené s řízením projektu 595 eur/měsíc
 • Náklady na kouče 137 eur/den (max. 12 dní)
 • Mimořádné náklady 100 % dle žádosti (určené pro podporu zapojení členů týmu/účastníků se znevýhodněním nebo specifickými potřebami)

Termín

Žádosti mohou týmy předkládat do 4. října 2023 a následně v únoru 2024.

Jak může vypadat solidární projekt? Inspirujte například projektem Mámy z Ukrajiny, který pomáhá ukrajinským ženám v Česku.

Evropský sbor solidarity podporuje dobrovolnictví i mladé s nápadem

Evropský sbor solidarity (European Solidary Corps) je program Evropské unie, který umožňuje mladým lidem pomáhat jejich okolí a u toho získávat nové kompetence. Celkový rozpočet programu ve výši 2,3 milionu eur, který má v roce 2023 Česká republika k dispozici, bude rozdělen na podporu dvou aktivit – dobrovolnictví a solidárních projektů.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je příležitostí pro mladé lidi zapojit se do chodu vybrané organizace, přispět k řešení společenských problémů, pomoci místním komunitám a naučit se u toho něco nového. Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk, jedinou podmínkou je věk 18-30 let. Dobrovolnictví může probíhat v cizině i v domácí zemi a trvat od 2 do 12 měsíců. Za svou dobrovolnickou činnost získává dobrovolník prostředky na cestu, ubytování, stravu, jazykovou podporu i malé kapesné. Tyto náklady i náklady na organizaci dobrovolnických aktivit pokrývá grant Evropského sboru solidarity, který mohou získat veřejné i soukromé organizace, například neziskovky, školy nebo třeba sportovní či kulturní organizace. První podmínkou pro financování dobrovolnického projektu je získání takzvané Quality Label pro Lead roli, se kterou je možné podat žádost o finanční podporu na realizaci dobrovolnické zkušenosti pro mladé lidi. Dobrovolnické projekty umožnují organizacím realizovat dva typy dobrovolnických aktivit. Individuální dobrovolnictví je zaměřeno na zapojení mladých lidí do každodenní práce organizace. V rámci dobrovolnických týmů působí v organizaci 10 až 40 mladých lidí nejméně ze dvou různých zemí.

Finanční podpora pro výměnu zkušeností a budování kapacit udržitelných měst

Program Evropská městská iniciativa (European Urban Initiative/EUI) vyhlásil dvě výzvy na podporu budování kapacit mezi evropskými městy. Podle zaměření a rozsahu výměny zkušeností a budovaní kapacit jsou výzvy rozděleny na „City-to-City Exchanges“ a „Peer Reviews“.

City-to-City Exchanges

Krátkodobá výměna zkušeností a vzájemné učení mezi dvěma městy (v odůvodněném případě i více městy; primárně je ale výzva zaměřená na bilaterální spolupráci). Žadatel může požádat o podporu při 1 – 3 návštěv zaměřených na vybrané téma(ta) udržitelného městského rozvoje. Předpokládaná doba návštěvy je 2 – 5 dnů a měly by být uskutečněny v blízké době po schválení žádosti. Hrazeny mohou být osobní a cestovní náklady – podrobně viz dokument výzvy.

Uzávěrka pro podávání projektů je 17. listopadu 2023. Projekty mohou být podávány a budou hodnoceny průběžně.

Více informací:

EUI-CB Guidance for City to City Exchanges_1.pdf (urban-initiative.eu)

Peer Reviews

Výměna zkušeností u předem definovaných aktivit podložených v strategiích udržitelného městského rozvoje měst. Cílem je zlepšit procesy i implementaci těchto plánů díky vzájemné výměně zkušeností. Peer Reviews by se měly zaměřit na 3 specifické výzvy (problematiky) udržitelného městského rozvoje. Výzva je především zaměřena na města do 500 tisíc obyvatel z méně rozvinutých nebo přechodných regionů, která nebyla podpořena v obdobném programu v předchozím období.

Uzávěrka je 29. května 2023. Obdobná výzva je plánována také v druhé polovině tohoto roku.

Více informací k výzvě:

Peer Review – Cities Under Review | EUI (urban-initiative.eu)

V rámci žádosti musí žadatelé vyplnit dotazník (sebehodnocení):

JRC Self-Assessment Tool for Sustainable Urban Development strategies (SAT4SUD)

Projekty musí být v souladu s šesti základními kameny evropské strategie udržitelného rozvoje definované v příručce „Handbook of Sustainable Urban Development Strategies“, tedy:

 1. Strategický rozměr
 2. Územní zaměření
 3. Správa
 4. Meziodvětvová integrace
 5. Financování
 6. Monitorování

Více informací:

Handbook of Sustainable Urban Development Strategies | European Commission (europa.eu)

Webinář a individuální konzultace

Dne 3. května od 10:00 do 11:30 proběhne informační webinář k podrobnostem výzvy. Odkaz na registraci.

Zájemci i žadatelé si mohou rezervovat také 15-minutovou individuální schůzku pro konzultaci svých projektových záměrů se zástupci programu:

Booking for peer reviews

Booking for city-to-city exchange

Podpora průlomových projektů na bezemisní technologie

Inovační fond Evropské komise (Innovation Fund) podporuje projekty, které přináší průlomové inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií. Fond je financován ze Systému ETS pro obchodování s emisními povolenkami. Aktuálně je vyhlášena výzva na podávání malých projektu, tedy projekty v rozmezí 2,5 – 7,5 mil. eur (Innovation Fund Small Scale Projects). Uzávěrka pro podávání projektů je 19. září 2023.

Čtyři hlavní oblasti podpory Inovačního fondu:

 1. Obnovitelné zdroje energie (výroba a využití, včetně výroby komponent)
 2. Ukládání energie (včetně výroby komponent)
 3. Ukládání a využití CO2 (CCUS)
 4. Průmyslová odvětví náročná na energie (včetně náhradních produktů)

Fond podporuje také průřezové projekty v těchto kategoriích. 

Příjemcem podpory mohou být jednotlivé subjekty (firmy, univerzity, instituce, …), nebo konsorcia, není tedy nutné mezinárodní konsorcium. O podporu mohou žádat i subjekty mimo Evropskou unii.

Podpora je poskytována formou grantů a u vybraných projektů také formou bezplatné technické asistence Evropské investiční banky. Max.  výše grantu je do 60 % relevantních způsobilých nákladů (na základě specifické metodiky programu). Doba projektu je max. 3 roky.

Hlavním kritériem pro hodnocení, je inovativnost projektu. Dále objem snížení skleníkových plynů vyčíslený v projektu a prokázaný po realizaci, škálovatelnost projektu, kvalita zpracování projektu a finanční efektivita.

Více informací:

Innovation Fund Small Scale Projects (č. výzvy: InnovFund-2022-SSC)

Plné znění výzvy:

call-fiche_innovfund-2022-ssc_en.pdf (europa.eu)

Prezentace z webináře na lidskoprávní témata

Dne 21. března 2023 proběhl webinář Bruselské linky zaměřený na aktuálně vyhlášené výzvy programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values/CERV) a další programy v této oblasti. Webinář byl připravený ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – národním kontaktním místem programu CERV. Webinář byl určen především zástupcům municipalit, institucí a neziskových organizací z Moravskoslezského kraje.

Prezentace ke stažení:

Program CERV (Občané, rovnost, práva a hodnoty)

Programy AMIF, Evropské solidární sbory, EuropeAid a další

Ukázka žádosti programu CERV

Soutěž o titul Evropské město inovací 2023

Soutěž o titul Evropské město inovací 2023 (The European Capital of Innovation Awards iCapital 2023) byla vyhlášena začátkem března na podporu inovativních měst, která do rozvoje svých inovačních ekosystémů zapojují také obyvatele. Ocenění jsou rozdělena do dvou kategorií:

 1. Hlavní evropské město inovací (the European Capital of Innovation) – s min. 250 tisíci obyvateli. Vítěz získá odměnu 1 milion eur, města, která se umístí na 2. a 3. místě získají odměnu 100 tisíc eur.
 2. Rostoucí evropské město inovací (European Rising Innovative City) – s 50 tisíci až 250 tisíci obyvateli. Vítěz získá odměnu 500 tisíc eur; města, která se umístí na 2. a 3. místě získají odměnu 50 tisíc eur.

Získaná cena pomůže zvýšit prestiž města, zájem firem i talentů, ocení inovativní politiku a pomůže oceněná města zviditelnit v mezinárodním měřítku. Zveřejněné dobré praktiky mohou být inspirací pro další, nejen evropská města.

Uzávěrka pro podání přihlášky je 29. června 2023.

Více informací:

The European Capital of Innovation Awards iCapital 2023

Pracovní programy programu Horizont Evropa na léta 2023 – 2024

Program Horizont Evropa zveřejnil tzv. pracovní programy (work programmes) na období 2023 – 2024. Tyto programy jsou vhodné pro všechny žadatele a zájemce o přípravu výzkumného projektu, neboť jim díky podrobným informacím k připravovaným výzvám usnadňují orientaci v podporovaných aktivitách a zvyšují čas na kvalitní projektovou přípravu. Pracovní programy jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí programu:

 1. Všeobecná pravidla programu
 2. Akce „Marie Curie-Skłodowska“
 3. Výzkumné infrastruktury
 4. Zdraví
 5. Kultura, kreativita a inkluzivní společnost
 6. Civilní bezpečnost pro společnost
 7. Digitální oblast, průmysl a vesmír
 8. Klima, energetika a mobilita
 9. Potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí
 10. Evropské inovační ekosystémy (EIE)
 11. Rozšíření účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru
 12. Mise
 13. Obecné přílohy

Více informací a odkaz ke stažení (viz sekce „Work programme & call documents):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

Webinář Program Občané, rovnost, práva a hodnoty a další zdroje pro veřejné nebo neziskové organizace

Bruselská linka Moravskoslezského kraje připravuje ve spolupráci s Úřadem vlády ČR další webinář zaměřený na nadnárodní evropské programy, které jsou dostupné českým organizacím.  Webinář se zaměří zejména na aktuálně vyhlášené výzvy programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values/CERV). Součástí prezentace budou zkušenosti z prvních výzev, a příklady úspěšných projektů.

Bezplatný webinář je určen především zástupcům municipalit, institucí a neziskových organizací z Moravskoslezského kraje, ale hlásit se mohou všichni zájemci o uvedené zdroje.

Termín konání: Út 21. března 2023, od 9:00

PODROBNÝ PROGRAM

09:00 – 09:20      CERV – úvod k programu Občané, práva a hodnoty (Kateřina Hamplová, Úřad vlády ČR)

09:20 – 09:50      Představení aktuálních výzev programu CERV (Kateřina Hamplová, Úřad vlády ČR)

 • Town-twinning (spolupráce měst menšího rozsahu)
 • Síťování (propojování a spolupráce) měst v lidskoprávních oblastech
 • Ochrana evropských práv a hodnot, boj s projevy nenávisti
 • Budování kapacit a zvyšování povědomí o Listině základních práv EU
 • Posilování občanské společnosti, prosazování práv a hodnot
 • Ochrana oznamovatelů podvodů, nebo korupce (tzv. whistleblowers)
 • Strategické soudní spory (dodržování základních lidských práv)
 • Připomínání evropské minulosti a hodnot
 • Podpora rovnoprávnosti, boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci
 • Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech                                    

09:50 – 10:20      Ukázka žádosti, hlavní podmínky pro zpracování

                            Gabriela Kalužová (Bruselská linka), Kateřina Hamplová (Úřad vlády ČR)

10:20 – 10:30      Diskuze, dotazy k programu CERV

10:30 – 10:35      přestávka

10:35 – 11:00      Další programy pro veřejné a neziskové organizace (AMIF, Evropské solidární sbory aj.)

                            Gabriela Kalužová, Bruselská linka

11:00 – 11:15      Diskuze, dotazy k ostatním programům

Webinář je bezplatný (hrazen z prostředků Moravskoslezského kraje a Úřadu vlády ČR).

Odkaz na registraci

Akce proběhne na platformě MS Teams. Odkaz na přihlášení k webináři bude zaslán den před webinářem na registrovaný mail.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ V PDF